Nieuws uit de raad

Raadsvergadering 19 juni 2018

Jakob Baar (Fractievoorzitter VVD) neemt als eerste het woord en biedt  zijn excuses aan voor hetgeen hij de vorige vergadering heeft gezegd met name richting wethouder Esther Verhagen. Wethouder Verhagen accepteert de excuses.

Insprekers Dhr. Hoeksema  en Dhr. Elderson  spreken in over voorgenomen ontwikkelingen op het voormalige miniatuur park te Appelscha.

Voor OoststellingwerfsBelang worden Harm Betten en Ria de Groot geïnstalleerd als commissieleden.

De geloofsbrieven van Edwin Meijerhof worden goedgekeurd, wat betekend dat hij de volgende vergadering beëdigd kan worden. Edwin verblijft nog in Equador vandaar zijn beëdiging in juli.

Bestemmingsplan Appelscha – Herontwikkeling voormalige locatie Miniatuurpark

Een aantal partijen hebben moeite met dit voorstel en dienen amendementen en moties in. Een aantal partijen geven aan dat er weinig draagvlak is, maar ook dat te weinig communicatie met de omwonenden en belanghebbenden heeft plaatsgevonden. Naar ons idee hebben er wel degelijk  gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden onder andere in de Hoolten Klinte, hier zijn we aanwezig geweest en er zijn ook verslagen van. De discussie over dit  onderwerp wordt heftig gevoerd, de voors- en tegen gaan heen en weer. De stemming laat een verdeelde raad zien. Het voorstel om woningbouw op dit terrein mogelijk te maken wordt aangenomen.

Jaarstukken 2017

Hier worden de stukken besproken waarin vertaald staat hoe we het vorig jaar gedaan hebben gebaseerd op de 4W`s: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen, wat merkt de burger ervan en wat kost het. We staan er financieel goed voor, er zijn wel een aantal zaken die onze aandacht vragen, o.a. het sociaal domein. Dit stuk wordt unaniem aangenomen

Voorjaarsrapportage 2018

Ook dit stuk wordt unaniem aangenomen

Motie  Vreemd aan de orde van de dag OoststellingwerfsBelang.

Onze fractie heeft al lange tijd het idee om in te zetten op de realisatie van een kunstwerk op de hoek Nanningaweg-Hoogengaardenlaan. Dit ter afwerking van de permanent geworden parkeerplaats en als symbool van de verbinding tussen onze Gemeente en de Compagnonsvaart. De motie wordt breed gedragen en aangenomen na aanpassing van de realisatietermijn.

CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: Integrale Visie Appelscha

Dit voorstel past in het op te stellen uitvoeringsprogramma en wordt  overgenomen door het College. CDA, PvdA en OoststellingwerfsBelang stemmen voor.

GroenLinks & CU dienen een motie vreemde aan de orde van de dag in over realisatie van Tiny Forrests.

Dit zijn stukken ( stukjes) bos ( ter grote van een tennisbaan) die door kinderen aangelegd en verzorgd worden. Dit om de jeugd bewust te maken van duurzaamheid en natuur. Naar ons idee heeft dit initiatief in onze bosrijke gemeente geen meerwaarde, onze jeugd leeft in een natuurrijke omgeving waar het bewustzijn hierover als van nature bij hen wordt aangeleerd. Meerdere schoolprojecten doen al projecten op het gebied van duurzaamheid, natuur en tuinen. De motie wordt verworpen, alleen de indieners stemmen voor.

 

Raadsvergadering 17 juli 2018

Ja hoor na deze vergadering is de fractie van OoststellingwerfsBelang eindelijk compleet. Ook Edwin Meijerhof is nu benoemd als raadslid. Het mooie daarvan is ook dat nu eindelijk de foto van de gehele raad gemaakt kan worden dus staan we allemaal weer 5 minuten te lachen naar de fotograaf.

Nu de raad voltallig is en het college uit 4 wethouders en de burgemeester bestaat  zijn er eigenlijk niet genoeg plaatsen aan de ronde tafel in de raadzaal. Er is nu voor gekozen de wethouders aan de tafel bij de deur te laten zitten achter de raad. De verantwoordelijk wethouder waarvan een onderwerp besproken wordt schuift aan naast de voorzitter, de burgemeester.

De VVD vraagt om een interpellatie debat, de fractie voorzitter van de VVD geeft uitleg waarom zij dit debat willen voeren.

Naar ons idee zijn de vragen die ingediend zijn voor dit interpellatie debat vragen die ook gesteld hadden kunnen worden bij de commissievergadering, of door deze schriftelijk in te dienen. We vinden dat een interpellatie een zwaar stuk democratisch gereedschap van de raad is wat je eigenlijk niet kunt weigeren. Ook al wordt het vanavond niet correct toegepast, we stemmen er mee in.

Mevrouw Plomp namens SCALA is de eerste inspreker van vanavond , zij reikt ons een boekje/folder uit over wat Scala zoal doet.

Dhr. Louwers, (namens SPA 05) vertelt dat de berichtgeving  zoals deze momenteel op social media verschijnt over de ontwikkelingen in Appelscha niet hetgeen is wat zij als organisatie waarderen. Dhr. Louwers is enigszins beperkt in zijn inspraak omdat het nu eenmaal (wettelijk) zo geregeld is dat er niet ingesproken mag worden over een eerder genomen besluit.

Het eerstvolgende agendapunt is het Interpellatie debat. Er ontstaat bij verschillende partijen een aantal vragen over hoe je een interpellatie debat voert.

De vragen die de VVD stelt  bij dit interpellatie debat worden door de wethouder kort en bondig beantwoord.

Dit was een kort interpretatie debat. De andere partijen hebben geen reactie gegeven of vragen gesteld.

Na dit onderwerp gaan we over op het uitvoeringsprogramma 2018-2022 ,  dit uitvoeringsprogramma is geschreven door het college nadat de gehele raad een raadsprogramma heeft geschreven.

Dit was een kort interpellatie debat. De andere partijen hebben geen reacties gegeven of vragen gesteld.

Na dit onderwerp vervolgen we de agenda:

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 , 

Dit uitvoeringsprogramma is opgesteld door het college aan de hand van het eerder door de gehele raad opgestelde raadsprogramma en vormt de leidraad voor wat we de komende 4 jaar van plan zijn te realiseren. De kaderbrief is hierdoor dit jaar vervallen.

Alle partijen krijgen bij toerbeurt het woord over het uitvoeringsprogramma en er worden diverse amendementen en moties ingediend met voorstellen tot aanpassing van- of aanvulling op het uitvoeringsprogramma. Wij dienen een motie in betreffende het realiseren van een goede doorverwijzing, buiten openingstijden, op het telefoonnummer van de gebiedsteams. De motie wordt aangenomen. We dienen ook een motie in om onderzoek te doen naar het (gedeeltelijk) afschaffen van de blauwe zones te Oosterwolde. Deze krijgt raad brede steun. Samen met D66, CU en VVD dienen we een motie in over het verbeteren van de onkruidbeheersing op stoepen en wegen en parkeerplaatsen. Ook deze wordt met een grote meerderheid aangenomen. Verder dienen we nog een, op initiatief van de PvdA opgesteld amendement mee in, wat verwoordt dat de burger merkt dat er sneller een sociale woning beschikbaar komt door de inzet van het college. Het amendement krijgt een royale meerderheid.

Het uitvoeringsprogramma wordt, na stemming over de amendementen, door de raad goedgekeurd.

Meicirculaire:

De  meicirculaire is een soort tussenrapportage waarin het college voorstelt hoe ze met een aantal zaken om willen gaan. Het ziet er goed uit, het sociaal domein moet onze aandacht volop houden. Omdat de raad eerder dit jaar heeft besloten om de gelden van de diverse onderdelen binnen het sociaal domein in 1 pot te gooien, hebben we moeite met het nu voorliggende voorstel om armoedebeleid hier van uit te zonderen. We dienen hierover een amendement in dat in meerderheid wordt aangenomen. We stemmen voor het aangepast voorstel.

Vervolg Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf

We zijn blij dat er wordt voorgesteld om de blokkade voor het indienen van bouwplannen op te heffen. Nieuwe plannen worden getoetst aan een zogenaamd afwegingskader, een aantal voorwaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van een stroomschema en puntentoekenning. We hebben grote moeite met een 2 tal toetsingen: De 3 grote dorpen krijgen bij de toetsing meer punten toebedeeld dan de kleine dorpen, waardoor bouwen in de kleine dorpen in onze ogen nagenoeg onmogelijk wordt. We hebben in de woonvisie afgesproken dat er in de grote dorpen meer woningen mogen worden gebouwd dan in de kleine dorpen, maar met dit voorstel zal woningbouw in de kleine dorpen niet meer haalbaar zijn. We dienen een amendement in om dit onderdeel uit het afwegingskader te verwijderen. Het amendement wordt aangenomen. In de woonvisie staat dat inbreiding in de kernen voor de realisatie van uitbreiding behoort te gaan. Hier zijn we het mee eens, maar dorpen waar geen inbreiding mogelijk is moeten hierdoor niet uitgesloten worden van woningbouw. Een door ons opgesteld amendement om in deze gevallen een uitzondering te maken wordt aangenomen. Als laatste dienen we ook een motie in waarin we het college oproepen om de invoering van een zogenaamde starterslening te onderzoeken. Met een starterslening kunnen starters op de woningmarkt een zetje krijgen om net wel een woning te kunnen kopen, waarvoor ze anders geen financiering krijgen. De motie wordt in meerderheid aangenomen. We stemmen in met het aangepaste plan van aanpak woningbouw.

Verslag Raadvergadering 22 mei 2018

Deze vergadering staat, naast een aantal reguliere onderwerpen, vooral ook in het teken van het vaststellen van het raadsprogramma, de presentatie van het coalitieprogramma en de benoeming van de 4 nieuwe wethouders.

We beginnen echter met een 2 tal benoemingen van zowel  mevrouw A. Stolp  (PvdA) als de heer Y. Rooyenga (CDA) als commissielid.

Inhoudsopgave en route Visie Sociaal Domein

Arènda gaat dit onderwerp voor ons verwoorden en ondergaat de vuurdoop achter het katheder. Een goede bijdrage. Er is weinig discussie over, ook tijdens de commissiebehandeling bleek al dat veel partijen het eens waren over dit stuk. Het is een dynamisch document dat de komende jaren door ontwikkeld moet worden. We stemmen net als de andere partijen, voor.

Bestemmingsplan extra woonkavel Duistereweg te Oosterwolde

Op verzoek van D66 wordt het niet, zoals eerder in de commissie afgesproken een hamerstuk, maar een bespreekpunt

 

GroenLinks dient deze motie samen met Christen Unie in.

Het verzoek om de burgemeester te vragen aan de staatssecretaris mee te delen dat alle uitzettingen naar Afghanistan gestopt moeten worden, gaat ons te ver, we kunnen de situatie niet beoordelen en gaan er als raad ook niet over. We geven aan dat een aangepaste motie waarin we onze bezorgdheid over de kwestie uitspreken wellicht wel door ons gesteund zal worden. Ook een aantal andere fracties scharen zich achter onze opvatting. Het voorstel om de motie terug te trekken en op een later moment opnieuw in te dienen wordt door de indieners overgenomen.

Het Raadsprogramma:

Alle partijen stemmen in met het door de fracties opgestelde raadsprogramma, onze fractievoorzitter dankt een ieder voor de positieve inzet. Het raadsprogramma zal als basis voor het nieuwe coalitieprogramma worden gebruikt, waarbij het college het raadsprogramma gaat uitwerken in een uitvoeringsprogramma met financieel overzicht.

Benoeming en beëdiging van de wethouders:

Na stemming worden de 4 nieuwe wethouders beëdigd en benoemd. Het betreft:

Jouke Jongsma OoststellingwerfsBelang

Esther Verhagen OoststellingwerfsBelang

Fimke Hijlkema PvdA

Marcel Bos CDA

 

Na beëdiging worden de oud-wethouders bedankt, ze zijn nu formeel uit functie.

 

Benoeming raadsleden

In verband met het vrijvallen van een 3-tal raadslidfuncties vanwege wethouderbenoemingen worden ook Iveline Chimpireva van de PvdA en Niels van den Berg van OoststellingswerfsBelang nog benoemd als raadslid. Benoeming van onze kandidaat Edwin Meijerhof zal op een later moment plaatsvinden vanwege zijn verblijf in het buitenland.

 

Verslag Raadsvergadering 17 April 2018

Als eerste wordt dhr. Bart Polpe benoemt als vervangend raadslid voor de PvdA.  Dhr ter Heide heeft tijdelijk ( 16 weken) i.v.m ziekte voor deze periode afstand gedaan van zijn raadslid functie.

Vervolgens worden de  nieuwe opvolgers benoemd van alle politieke partijen voor OoststellingwerfsBelang zijn dat Edwin Meijerhof en Niels van den Berg.

Na de plechtigheden en felicitaties gaan we beginnen met de onderwerpen die op de agenda staan.

Notitie Participatie

Onze inbreng:

 Voorzitter,voor ons ligt het stuk Participatie.

De gemeente doet een steeds groter beroep op de eigen kracht van de inwoner en van de samenleving. De samenleving vraagt steeds meer om een gemeente die ruimte biedt aan eigen ideeën en initiatieven van de inwoners. In de Notitie Participatie Ooststellingwerf wordt het belang van het samenvoegen van beide hiervoor genoemde ontwikkelingen goed onderbouwd. Het heet niet voor niets: ‘Samen aan de slag’. OoststellingwerfsBelang is een partij die dit vanaf zijn oprichting al door zijn bloed heeft stromen, wij zullen dan ook deze notitie van harte ondersteunen en het benodigde participatiebudget  vrijgeven. Wij roepen bij deze dan ook de burgers op om met initiatieven te komen en we roepen het College op om in samenwerking met de ambtenaren, de initiatieven met open armen te ontvangen en daar waar nodig te facilitairen en financieel te ondersteunen. Durf los te laten, laat een ieder in zijn waarde, laat inwoners die niet mee willen doen daarin vrij. Houdt de draagkracht en draaglast van de inwoners daarbij wel in evenwicht. Houdt de gemeenteraad op de hoogte en betrek ons in een vroeg stadium bij de ontwikkelingen: Immers Participatie in Ooststellingwerf, doen we samen!  Alle partijen zijn het eens met het voorliggende voorstel er wordt dan ook unaniem voor gestemd.

Visie Sociaal Domein

Dit onderwerp is meegenomen vanuit de oude raad, die raad heeft in januari besloten dat dit onderwerp voor de nieuwe raad was omdat de nieuwe raad er mee kan starten. Vorige week is er een voorlichting avond over geweest en dat heeft voor ons allen veel duidelijk gemaakt. We kunnen dan ook instemmen met dit stuk dat de strekking heeft om de schotten weg te nemen tussen alle beleidsstukken, waarmee je ondervangt dat de ene regeling de ander tegenwerkt.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Het aangekondigde vertrek van de Noorse gevangenen uit de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. Als deze gevangen vertrekken uit Veenhuizen, is dit een groot risico voor de werkgelegenheid in onze gemeente. We roepen het college dan ook op om bij de minister aan te geven dat wij verzoeken om de gevangenis weer te vullen met Nederlandse gevangenen. Deze motie wordt op 18 april besproken in de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe en maandag 23 april wordt hij overhandigd aan minister Dekker.

 

Verslag ingelaste raadvergadering 6 maart 2018:

Deze vergadering stond voornamelijk in het teken van de woningbouw in onze gemeente. Daar waar er enkele jaren geleden volop gebouwd mocht worden, maar dit door de economische crisis niet gebeurde, hebben we nu een situatie waarbij er volop behoefte is om te gaan bouwen, maar we slechts een beperkt aantal woningen mogen bouwen.

Een zeer ongewenste situatie natuurlijk, maar de door de provincie beperkt toegestane aantallen te bouwen woningen zorgen er voor dat we in de problemen komen. Wethouder Van de Boer die onze zieke wethouder Sierd de Boer waarneemt, stelt voor om een tijdelijke stop van nieuwe projecten in te voeren, zodat er kan worden geïnventariseerd hoeveel aanvragen er daadwerkelijk zijn. Vervolgens wordt een lijst opgesteld van actuele plannen, er blijken onder andere veel principeverzoeken tot bouwen te zijn waarvan de verwachting is dat deze niet realistisch, of al niet meer aan de orde zijn. Verder wil de wethouder in gesprek met de partners in de keten en de provincie om te proberen op korte termijn enige rek in de krappe lijst te krijgen.

Er wordt raad breed een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om alles in het werk te stellen om op korte termijn toestemming te krijgen voor de bouw van extra woningen in onze gemeente.

Nadat de wethouder heeft toegezegd alles in het werk te stellen om de door hem gevraagde pas op de plaats niet tot en met september maar uiterlijk tot juli te laten duren, besluiten we om in te stemmen met het voorstel.

Vervolgens worden er nog een aantal moties vreemd aan de orde van de dag behandeld:

Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de PvdA waarin wordt opgeroepen om de veiligheid van de kruising Wester Es-Aekingaweg te Appelscha aan te pakken. We hebben begrip voor de motie, maar vinden ook dat er een oplossingsrichting genoemd moet worden, de PvdA wil dit aan de wethouder overlaten. De wethouder zegt dat er al maatregelen ter verbetering gaan worden uitgevoerd waarmee de motie volgens hem overbodig is. We stemmen, met uitzondering van de heer W. Donker tegen de motie, hij wordt verworpen.

Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de PvdA, CDA, Groen Links, OoststellingwerfsBelang, Liberaal Ooststellingwerf en StellingwerfPlus waarin wordt opgeroepen te proberen de zogenaamde verzilverlening in onze gemeente mogelijk te maken. De verzilverlening is een lening die je bijvoorbeeld kunt afsluiten voor het kunnen doen van aanpassingen in je woning om langer te kunnen blijven wonen in dit huis. Terugbetaling vindt plaats bij verkoop van de woning. De hiervoor in het leven geroepen blijverslening blijkt niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen, we hopen dat dit met de verzilverlening tot betere resultaten leidt. De wethouder zegt de motie graag over te willen nemen. Bij het stemmen over deze motie stemt VVD tegen.

 

Verslag raadvergadering 20 februari 2018

We trakteren vanavond op een stukje gebak, waarmee we alle fracties, het college en de ambtelijke organisatie willen bedanken voor de samenwerking de afgelopen 4 jaren.

We beginnen de avond met een eedaflegging door de heer Sietse  van Hemmen, hij is benoemd als plaatsvervangend commissiegriffier.

Vervolgens nemen we het besluit om de geldende kaders voor het Sociaal Beleid voorlopig te verlengen, dit in afwachting van nog nieuw te ontwikkelen beleid.

Volgende punt op de agenda is het voortzetten van het Fonds Ooststellingwerf. Het fonds heeft vele mooie initiatieven opgeleverd, maar er is ook heel veel fout gegaan. Het voorliggende voorstel is daarom behoorlijk aangepast, maar we zijn van mening dat er nog een fiks aantal verbeteringen noodzakelijk zijn. We hebben dan ook een stapel amendementen ingediend, waarvan de meeste breed worden gesteund. Onze wens om vaker dan 1 maal per jaar het fonds te laten uit keren en het verwijderen van de verplichte pitch (presentatie van initiatief voor vakjury) halen geen meerderheid in de raad, wel wordt de verplichte cofinanciering bij aanvragen boven € 5000,- verwijderd; vaste subsidiebedragen worden richtbedragen, dus flexibeler; er komt een nieuwe naam voor het fonds; alle 4 regio’s krijgen de kans om als pilot gebruik te maken van gelden uit het fonds, voorgesteld werd 1 regio per jaar; ook het gebruikmaken van thema’s bij de diverse tenders vinden we overbodig en zal niet worden toegepast. Het aangepaste voorstel wordt raad breed aangenomen.

Volgende agendapunt is de herinrichting van het Haerenkwartier te Oosterwolde. Er is nogal wat beroering ontstaan over de sloop en herbouw van een aantal woningen in de wijk, woningbouwcorporatie Actium belooft in het verdere proces hier beter over te communiceren. De gemeente gaat na renovatie en nieuwbouw de wijk volledig nieuw inrichten, dit in overleg- en met inbreng van de bewoners uit de wijk. De raad stelt hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar.

Vervolgens debatteert de Raad over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het inrichten en exploiteren van een minicamping te Haulerwijk. Omwonenden vrezen overlast, er is veel in overleg geïnvesteerd. Met de voorliggende plannen wordt goed rekening gehouden met de bedenkingen, de raad keurt de plannen goed.

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening in onze gemeente. We scoren goed, daar zijn we blij mee. De vraag of de servicebalie door de verdergaande digitalisering wellicht met minder openstellingsuren toe kan wordt door ons direct afgewezen. Het huidige serviceniveau vinden we belangrijk, ook als kost het extra geld, we willen dit in stand houden!

Het onderwerp Biodiversiteitsplan vindt brede steun in de raad. Het plan is de vervanger van het gemeentelijk groenbeleid dat aan herijking toe is.

De agendapunten wijziging financiële verordeningen, zienswijze kaderbrief veiligheidsregio en aanpassen subsidieverordening worden door de raad geaccordeerd.

Als laatste agendapunt wordt een motie vreemd aan de orde, ingediend door D66 en Groen Links, behandeld waarin wordt opgeroepen om alleen nog gemeentelijke kavels uit te geven als er aardgasvrij op wordt gebouwd. Wij vinden dit  te ver gaan, er zijn nog onvoldoende (betaalbare) alternatieven voorhanden. Nadat de wethouder de mening van het college geeft, besluiten de initiatiefnemers de motie in te trekken.

 

 

Verslag Raadvergadering 30 januari 2018

Vanavond niet alleen een sterk uitgedunde agenda, maar ook een fors aantal raads-leden hebben zich om uiteenlopende redenen moeten afmelden. Ook onze wethouder Sierd de Boer is door ziekte een tijdje uit beeld, we wensen hem een spoedig herstel! Agendapunt bestemmingsplan Donkerbroek Bovenweg 27-29 komt te vervallen en wordt in een volgende raadvergadering met aanpassingen alsnog behandeld.

Als 1e onderwerp vanavond de benoeming van een nieuwe commissiegriffier de heer Van Hemmen, hij volgt Margreet van der Zwaag op die een andere functie in de gemeentelijke organisatie heeft aanvaard.

Vervolgens wordt de vervolgstap doorontwikkeling van de Gebiedsteams besproken. In afwijking van eerdere besluiten worden de gebiedsteams vooralsnog als los onderdeel binnen de gemeentelijke organisatie geplaatst. Een door Groen Links ingediend amendement waarin wordt opgeroepen om klachten en bezwaarzaken buiten de gebiedsteams te organiseren is voor ons reden om de wethouder te bevragen over de wijze waarop dit wordt ingericht. We willen immers een onafhankelijke beoordeling van klachten en bezwaren. De wethouder zegt toe dat deze zaken buiten het gebiedsteam, in onze onafhankelijke bezwaarcommissie gaan worden behandeld. We stemmen dus niet in met het amendement, maar wel met het voorliggende raadvoorstel.

Volgend onderwerp is de Uitvoeringsnota Sport en Bewegen. In de commissievergadering is er veel waardering uitgesproken voor deze Nota, helaas kan onze zieke wethouder de complimenten niet in ontvangst nemen. De uitvoeringsnota wordt met algemene stemmen aangenomen.

De Nota Grondprijzen is het volgende onderwerp dat wordt behandeld. Het voorstel van het college om de 10 % korting op de prijs van bouwgrond voor woningbouw te handhaven wordt door ons omarmt. Hiermee kunnen we immers een positieve invloed uitoefenen op het beschikbaar krijgen van voldoende passende woonruimte. Ook is dit een goed middel om het inwonertal van onze gemeente te stabiliseren in plaats van de voorspelde teruggang.  De voorgestelde verhoging met 5% van industriegronden is voor ons echter onbespreekbaar. Net nu het economisch iets beter lijkt te gaan is het in onze ogen een fout signaal om de ondernemers direct te belasten met een grondprijsstijging. We willen dat Ooststellingwerf een aantrekkelijke  gemeente voor bedrijven blijft om zich hier te vestigen. Werkgelegenheid in onze gemeente moet voortdurend worden aangejaagd en daar hoort een gunstig vestigingsklimaat bij. Op ons initiatief wordt dan ook samen met VVD, PvdA, D66 en Groen Links een amendement ingediend waarin we oproepen geen verhoging van de prijs van industriegrond toe te passen. Het amendement wordt aangenomen met alleen het CDA als tegenstemmer, waardoor de beoogde verhoging van de baan is.

De Raad moet zich vervolgens uitspreken over een voorstel van het college om geen mediation toe te passen bij de besluitvorming over een door de Raad vastgesteld bestemmingsplan te Haulerwijk. De Raad van State heeft als advies gegeven te proberen mediation toe te passen. Volgens ons heeft de Raad een weloverwogen beslissing genomen in deze zaak en zal er gezien de verdeelde standpunten geen ruimte zijn om elkaar in deze te vinden. We volgen het voorstel van het college om de Raad van State een rechtelijke uitspraak in deze te laten doen.

Er volgen nu een 3 tal hamerstukken, te weten de maatregelverordening Ooststellingwerf, werkproces “particulier begraven” en onkruidbeheersing op verhardingen, alle drie worden aangenomen.

Als laatste vanavond een motie “vreemd aan de orde van de dag”, ingediend door CDA, VVD, Christen Unie, Groen Links, D66 en PvdA, aangaande een oproep tot deelname aan de zogenaamde statiegeldalliantie, waarin wordt opgeroepen een statiegeldregeling in te stellen voor blikjes en alle petflessen als middel om zwerfvuil te voorkomen. Deze motie is al in diverse gemeenten in stemming geweest. In onze fractie hebben we gediscussieerd over deze sympathiek lijkende motie. Toch kwamen we in meerderheid tot de conclusie dat we hier als lokale partij niet voor kunnen stemmen omdat: Invoering lost zwerfvuilprobleem niet op, er wordt immers alleen ingezet op blikjes en petflesjes; het werkt direct prijsverhogend voor de consument, zeer onwenselijk. Ook bij de Diftar+ discussie hebben we aangegeven dat het op kosten jagen van onze inwoners en bijkomend te verwachten extra zwerfafval onwenselijk is; Er moet een dure statiegeldorganisatie in  het leven worden geroepen; Verkopende bedrijven moeten veel geld investeren in statiegeldsystemen en extra opslag; De overheid moet samen met productiebedrijven in de volle breedte het afvalprobleem aanpakken, dit kan– en hoort niet bij een lokale partij. Onze afvalverwerker Omrin is tegen invoering omdat ze nu al in staat zijn om alle plastic en blik uit het afval te scheiden, voor hen dus ook extra kosten om de extra afvalstromen te vervoeren en te verwerken. 

Wij zijn van mening dat er veel meer moet worden ingezet op bewustwording aangaande zwerfafval bij onze inwoners en dat er door voorlichting veel meer  positieve resultaten zijn te bereiken dan een duur systeem in het leven te roepen dat slechts beperkt invloed zal hebben op het zwerfafvalprobleem. Saillant detail: De raadfracties van CDA en VVD in buurgemeente Weststellingwerf  zijn mordicus tegen deze statiegeldalliantie, de motie is daar afgewezen. We stemmen als enige partij in Ooststellingwerf tegen de motie.

De laatste motie vreemde aan de orde van de dag wordt ingediend door Groen Links, Liberaal Ooststellingwerf en het CDA waarin wordt opgeroepen om in het lopende jaar binnen onze gemeente, aanvullend op de provinciale inzet, de mogelijkheden van het Jeugdcultuurfonds onder aandacht te brengen van de maatschappelijke organisaties en andere organisaties, zodat de aanvragen uit Ooststellingwerf significant stijgen. De wethouder zegt dat het college deze actie  niet nodig vindt omdat er al actief aan wordt gewerkt.  Wij vinden dat er best extra inzet mag worden gedaan om gelden uit het jeugdcultuurfonds naar onze gemeente te halen, de motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

 

 

Verslag Raadsvergadering 19 en 20 december 2017

Het is druk in de raadszaal, er zijn veel inwoners uit Oldeberkoop, vanwege de plannen voor aanleg van een veld zonnepanelen aan de noordzijde van het Molenbos en uit Donkerbroek zijn een grote groep inwoners aanwezig om aandacht te vragen voor hun wens om een Mienskiphûs te realiseren.

Eerste agenda punt is vanavond het opnieuw benoemen tot raadslid van dhr. Sietse Derks. Hij keert terug op de eerder vrijgevallen plek van raadslid Rineke Valk van de VVD. Derks  kan niet als VVD-er terugkeren en kiest er voor om op persoonlijke titel zitting te nemen en noemt zich fractie “Liberaal Ooststellingwerf”.

Vervolgens krijgen een 7-tal insprekers 5 minuten spreektijd van de burgemeester, hij geeft aan dat de spreektijd echt maximaal 5 minuten is omdat het anders wel heel laat wordt.

De eerste 2 insprekers, Dhr. en Mw. Van Rossem spreken ieder 5 minuten over de in hun ogen veel te lang durende procedure met betrekking tot de vergunningverlening crossbaan Prikkedam.  

Aansluitend spreekt dhr. Plender voorzitter PB Donkerbroek in over de voorgenomen fusie van de basisscholen en de wensen voor een nieuw te bouwen Mienskipshûs. Hij wordt daarin gesteund door de vele aanwezige inwoners uit Donkerbroek.

Over de plannen voor de aanleg voor een zonnepanelenveld aan de noordzijde van het Molenbos te Oldeberkoop spreken een 4-tal personen in.

Dhr. ter Schuur als initiatiefnemer, De heer Dirksen namens een groep verontruste bewoners van het Molenbos, Mevrouw Van der Veen biedt een handtekeningenlijst aan waarin mensen hebben getekend voor bezwaar op de voorgenomen plannen en mevrouw Hollander als bewoonster van het Molenbos die verklaart dat zij en het bestuur van de Vereniging van eigenaren van Molenbos toch wel geschrokken zijn van de uiteindelijke plannen, hoewel de vereniging niet een duidelijk standpunt er over wil innemen.

Nadat alle insprekers hun verhaal richting de Raad hebben gehouden gaan we verder met de behandeling van de andere agendapunten.

Verklaring van geen bedenkingen voor de aanleg en/of de bouw en het gebruik van het Zonnepaneelveld Molensbosch bij Oldeberkoop voor een periode van 30 jaar

Alle partijen worstelen met dit probleem, er lijkt niet veel draagvlak te zijn bij een aantal bewoners van het Molenbos en een aantal andere inwoners van Oldeberkoop.  Daarnaast heeft de Raad ook uitgesproken in 2030 als gemeente energieneutraal te willen zijn. Dit lukt niet zonder zonnepaneelvelden op land, de gebouwen in onze gemeente bieden hiervoor te weinig ruimte.

De initiatiefnemer heeft bij het inspreken toegezegd met de betrokkenen in gesprek te gaan om daar waar mogelijk de wijze van plaatsing aan te passen en  wethouder Van de Boer geeft aan gesprekken tussen de diverse belanghebbenden te willen organiseren en hier aan deel te nemen om tot mogelijke overeenstemming te komen. Wij stemmen in met dit voorstel, mocht er een aanvraag tot bestemmingswijziging komen dan is er voor de Raad de gelegenheid om over het voorstel te debateren, dit te toetsen en te stemmen. Ook is er voor eventuele tegenstanders dan volop gelegenheid om hun zienswijzen kenbaar te maken.

Vanwege het tijdstip wordt de agenda aangepast zodat alle insprekers van vanavond hun onderwerpen behandeld zien worden, de overige onderwerpen worden verdaagd naar 20 december.

Voorbereidingsbesluit Prikkedam 1A te Makkinga

We constateren met z’n allen dat het proces te lang duurt, het is dan ook een heel moeilijk proces, waar de belangen en rechten van de diverse partijen voortdurend middels rechtszaken worden bevochten.  We willen instemmen om een illegale situatie te voorkomen en gaan er van uit dat dit proces nu eindelijk tot een goed eind wordt gebracht.

 

Om de resterende agendapunten te  behandelen wordt de vergadering op 20 december te 19:30 uur voortgezet.

Rapport rekenkamercommissie  WMO 2015

Er is veel goed gegaan bij het overnemen van WMO taken door de gemeente. Ook zijn er zaken die verbeterd moeten worden. Het college neemt de aanbevelingen in het rapport over. Voor ons reden om in te stemmen met het voorstel.

Verordening Hart voor de Jeugd

We kunnen ons, evenals de andere fracties, vinden in het voorstel, het wordt met algemene stemmen aangenomen.

Verordening Maatschappelijke Voorzieningen 2018

Dit onderwerp stond als hamerstuk op de agenda, maar doordat er na behandeling in de raadcommissie Samenleving nog een Advies van de Adviesraad Sociaal Domein is toegevoegd wordt het in 1 termijn behandeld. Het college neemt de adviezen slechts gedeeltelijk over, we hebben hier moeite mee en vragen extra uitleg aan de wethouder. Onder andere over het niet verkorten van de reactie termijnen na het doen van een melding en het gebruik van de term echtgenoot in plaats van partner. Na verduidelijking en uitleg door de wethouder kunnen we met het voorstel instemmen.

Motie vreemd aan de orde van de dag over politici op lokale stembureaus    

StellingwerfPlus en GroenLinks willen vooruitlopend op een door de regering genomen besluit om geen politici meer zitting te laten nemen op stembureaus dit nu reeds in onze gemeente invoeren.

We hebben moeite met het moment en de wijze waarop dit wordt voorgesteld. De voorbereiding is reeds in volle gang en de gemeente zou opgezadeld worden met een groot probleem bij de bezetting van de stembureaus. We vinden het voorstel ook te oppervlakkig, er wordt alleen gesproken over (kandidaat) raadsleden, dit vinden we veel te mager, ook bestuursleden, leden campagneteams en andere politiek actieve leden zouden bij een verbod geen deel meer uit moeten maken van een stembureau is onze mening. Daarnaast bestaat een stembureau altijd uit minimaal 3 leden, van verschillende afkomst, vaak niet politiek, hetgeen zorgt voor een goed controleerbaar geheel. We vinden het allemaal vergezocht en kunnen ons niet voorstellen dat een raadslid de stemming en telling bewust gaat beïnvloeden.  We stemmen tegen de motie. Hij wordt verworpen met 14 stemmen tegen en 4 voor.

De overblijvende hamerstukken: Gedragscode Burgemeester en Wethouders; Budgetoverheveling 2017/2018; Begrotingswijziging n.a.v. septembercirculaire 2017; Belastingverordening 2018; Tarieven Afvalstoffenheffing 2018; Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2018; Verordening Rioolheffing 2018; Bestemmingsplan Petersburg 24 Donkerbroek; Verklaring geen bedenkingen Klokhuisdijk 6 Langedijke en het Voorstel tot benoeming en ontslag leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem, worden met algemene stemmen door de Raad bekrachtigd.

 

Verslag Raadsvergadering 28 november 2018

Raadslid Rineke van der Valk van de VVD is gestopt met haar raadswerk. Grytsje van der Sluis neemt nu haar werk als fractievoorzitter over.

Evaluatie pilot zelfrijdend vervoer Appelscha

We hebben een landelijke voortrekkersrol gehad en dat heeft voor onze gemeente de nodige publiciteit opgeleverd.  Het onderwerp staat nu in de door de Raad vastgestelde versnellingsagenda, we hopen dat er snel meer en andere initiatieven komen op dit vlak.

Eindevaluatie Fonds Ooststellingwerf en intentie tot voortzetting

Dit onderwerp is al 2 maal besproken in de commissievergadering en ligt de raad dan ook zwaar op de maag. Er zijn prachtige initiatieven gerealiseerd met de 1 miljoen subsidie uit het Fonds, maar er is ook ontzettend veel mis gegaan op het gebied van de manier van verdeling van de gelden. Dat de raad nu wordt gevraagd de intentie uit te spreken om door te gaan met dit fonds is voor de meeste fracties alleen mogelijk indien er behoorlijk aan het concept wordt gesleuteld. Voor ons staat vast dat doorgaan alleen mogelijk is onder volgende voorwaarden:

· Geen wedstrijdelement, maar toekenning op basis van het behalen van voldoende jurypunten;

· Geen publiekjury;

· Een duidelijk kostenoverzicht, begeleiding van aanvragers bij in te dienen initiatieven is belangrijk en moet in worden voorzien, maar hoge kosten voor toekenningsbijeenkomsten zijn wat ons betreft taboe, beschikbare subsidie moet maximaal naar onze inwoners;

· Een andere naam voor het Fonds, aan de huidige naam kleeft te veel de negatieve ervaringen die een aantal inwoners naar hun mening hiermee hebben ondervonden;

Daarnaast vindt OoststellingwerfsBelang het belangrijk dat bij het instellen van een maximum per initiatief, een andere steunmogelijkheid wordt ingesteld voor maatschappelijk belangrijke initiatieven die boven deze norm komen; 

Ook vinden we dat het normale werk van onze  ambtenaren niet extreem verstoord mag worden  doordat ze voor het fonds worden ingezet;

Verder vindt OoststellingwerfsBelang dat de doorlooptijd van ingediende aanvragen tot het moment van beoordeling aanzienlijk moet worden bekort. Onder deze voorwaarden willen we de intentie uitspreken om Fonds Ooststellingwerf 2018 voort te zetten. Het college komt in februari 2018 met een voorstel op basis van de door de raad aangedragen aanpassingen, we zullen er dan opnieuw over oordelen.

Motie 1. vreemd aan de orde van de dag ( ingediend door alle fracties)

De openbare- en christelijke basisscholen in Donkerbroek gaan fuseren, schoolgebouw ‘Het Startblok’ wordt hiertoe grondig verbouwd en uitgebreid. Donkerbroek wil al jarenlang een multifunctionele accommodatie (MFA) realiseren, maar heeft tot op heden nog geen overeenstemming met de diverse betrokken partijen kunnen krijgen. Plaatselijk Belang Donkerbroek vreest dat door de vernieuwbouw van ‘Het Startblok’ er  straks geen mogelijkheid meer is om een MFA te laten integreren in en aan dit gebouw.

De motie stelt voor om de school zo te vernieuwbouwen dat hierdoor de mogelijk tot realisatie van een MFA niet wordt geblokkeerd. De portefeuille houder ( burgemeester Oosterman) neemt deze motie over en zegt toe dat het college steun gaat bieden in het proces dat kan leiden tot realisatie van een MFA te Donkerbroek.

Motie 2 vreemd aan de orde van de dag.

Onderwerp : Uitvoering geven aan de motie LeeuwardenFriesland Culturele Hoofdstad Europa 2018.

Er is nog ruim 5000 euro beschikbaar voor initiatieven in het kader van LeeuwardenFriesland Culturele Hoofdstad Europa 2018.  De raad is van mening dat dit geld niet naar administratieve zaken zoals ontwikkeling van een folder of een website mag gaan, maar moet worden ingezet als steun aan een initiatief.

Onze wethouder Sierd de Boer neemt de door de raad breed gesteunde motie over en gaat er mee aan de slag.

Motie 3 vreemd aan de orde van de dag.

Onderwerp: Instellen Jeugdlintje

Indieners vinden dat ook jongeren in aanmerking moeten komen voor een lintje of andere waardering voor hun inzet als vrijwilliger. Voor volwassenen kennen we in onze gemeente al de zeer gewaardeerde vrijwilligers award.

Deze motie krijgt net als de andere moties de steun van alle fracties en wordt unaniem aangenomen. De portefeuillehouder neemt de motie graag over.

 

Al met al een zeer positieve raadvergadering, waar de fracties uitblonken in resultaatgerichtheid en eensgezindheid, dit is wel eens anders geweest! Ook de eindtijd, 20.45 uur is uniek en stemt ons tot tevredenheid.

 

 

 

 Verslag van de Raadsvergadering van 7 november 2017

Een vroege start, namelijk al om 15:00 uur. We behandelen vandaag onder andere de begroting, een lange zit met de nodige voorstellen, ook van onze zijde.

Als 1e onderwerp staat een zienswijze met betrekking tot de vluchtroutes van Lelystad op de agenda. De zienswijze wordt raad breed gesteund, we zijn bezorgd over de ontwikkelingen in de lucht boven onze gemeente.

Vervolgens behandelen we de 2e Managementrapportage (Marap) .Een update over de stand van zaken in onze gemeente. Behoudens enkele opmerkingen is er verder geen discussie over dit onderwerp. De rapportage wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Vervolgens gaan we met de begroting voor de komende jaren aan de slag. Alle fracties krijgen spreektijd om hun beschouwingen over de voorliggende begroting kenbaar te maken en hun initiatieven te presenteren. Er heerst bij de fracties een groot gevoel van tevredenheid, onze coalitie heeft zijn zaakjes goed op orde en er is ruimte voor investering! Hoe anders was dit bijna 8 jaar geleden toen OoststellingwerfsBelang voor het eerst tot het college toetrad! We mogen hier best trots op zijn en zijn dan ook zeker van plan om in de toekomst deze positieve ontwikkeling vast te houden. Onder andere de volgende initiatieven passeren de revue :

· Structurele verhoging dorpsbudgetten tot 2021, door ons mee ingediend en aangenomen;

· Groen Links stelt voor om dorpsbudgetten niet te verhogen maar € 25.000,- in Fonds Ooststellingwerf te storten. We stemmen tegen, we hechten grote waarde aan het huidige budget voor dorpsbudgetten. Het voorstel wordt afgewezen;

· Er wordt voorgesteld om niet alleen overheidsparticipatie, maar ook burgerparticipatie in beleid vast te leggen en hiervoor budget te reserveren. We zijn het hier volledig mee eens en stemmen mee in, het voorstel wordt aangenomen;

· De trendmatige verhoging van forensenbelasting is volgens ons en een aantal andere fracties niet terecht, diverse andere belastingen worden immers ook niet verhoogd, ons voorstel om geen verhoging toe te passen wordt met brede steun aangenomen;

· Een door ons ingediende motie om de OSO (Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf) de komende 5 jaar financieel te steunen en op deze wijze eenzaamheid bij ouderen actief te proberen te bestrijden kan niet op voldoende steun van de andere fracties rekenen en wordt afgewezen. Jammer, het is hierdoor voor de jonge vereniging moeilijker om allerlei activiteiten te organiseren en actief  steun aan ouderen te verlenen. Wel zegt de wethouder toe met de OSO in gesprek te gaan;

· Er wordt een voorstel ingediend om alle raadsleden deel te laten nemen aan NL doet. We vinden NL doet een prachtig initiatief maar het voorstel geen goed plan. Het betreft hier immers vrijwilligersinzet en dat hoort vrijwillig en op persoonlijke titel te gebeuren, zonder politiek stempel. De indieners trekken de motie in vanwege de reacties uit een aantal fracties.

· Een door ons ingediende motie om overgewicht integraal ( in samenwerking tussen alle hulpverlenende instanties) aan te pakken en hier een plan voor te maken wordt niet breed gedragen. Jammer want  in onze gemeente is overgewicht een groot probleem, het percentage in onze gemeente ligt boven het landelijk gemiddelde, dus alle hulp is nodig!

De begroting wordt met algemene stemmen en aangepast met de aangenomen amendementen goedgekeurd.

 

Raadsvergadering 17 oktober 2017

Deze avond beginnen we met een bijzondere gebeurtenis, n.l. de beëdiging  van Burgemeester dhr. Drs: H Oosterman in verband met zijn benoeming voor de derde periode als burgemeester van Ooststellingwerf.

De beëdiging van burgemeester wordt gedaan door Commissaris van de Koning in Fryslân dhr. drs. A.A.M Brok.Na een toespraak van dhr. Brok wordt de eed afgenomen bij dhr. Oosterman.

De nestor van de raad dhr. Jansma richt namens de raad het woord aan Dhr. Oosterman en de commissaris van de Koning. Dhr. Jansma haalt hierbij 500 jaar Stellingwerf aan.

Tenslotte neemt dhr. Oosterman het woord.

Om 20.30 uur opent de nieuw beëdigde burgemeester de reguliere vergadering.

OoststellingwerfsBelang dient samen met CU ,PvdA, en Stellingwerfplus een motie vreemd aan de orde van de dag in over dagbesteding.

Stichting Biosintrum

Dit onderwerp zit in de portefeuille van de burgemeester, daarom kan hij bij dit onderwerp geen voorzitter zijn. Henk Dongstra vervangt hem.

Er is de afgelopen tijd veel gedebatteerd over de bouw van het Biosintrum, de verwachtingen zijn hoog, naar onze mening een uitgelezen kans voor onze gemeente om onderwijs, bedrijfsleven en overheid bijeen te brengen en gezamenlijk op te trekken naar realisatie van een meer biobased economy! Hier gaan grote investeringen mee gepaard. Dat er duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd is natuurlijk een voorwaarde. Dit is met de ons aangereikte contracten en overeenkomsten naar behoren geborgd is onze mening. OoststellingwerfsBelang stemt in met het voorstel en het voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen.

Voorgenomen fusie openbare basisschool ’T Twaspan’ met christelijke basisschool  ‘De Schalmei’  te Haulerwijk- sluiting openbare basisschool van stichting Comprix.

Ook dit onderwerp is de portefeuille van de burgemeester. D66 en Stellingwerfplus dienen een amendement in tegen de sluiting van deze school. Voor ons is dit een besluit dat naar ons idee genomen mag worden door degene die het aangaan, in dit geval de ouders, medezeggenschapraad, ouderraad en scholenkoepels Comprix en Tjongerwerven. Naast het feit dat goed basisonderwijs voor de toekomst in Haulerwijk door deze fusie is verzekerd, is voor ons ook van groot belang dat met name de ouders dit voorstel steunen. Wij gaan dan ook niet mee in het ingediende amendement en gaan akkoord met de voorgenomen fusie.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Op initiatief van OoststellingwerfsBelang wordt er een motie ingediend, met daarin de vraag of er onderzocht kan worden of er met de zorgaanbieders afspraken gemaakt kunnen worden voor het aanbieden van dagbesteding zonder WMO indicatie.

Deze motie wordt mee ingediend door CU, PvdA en StellingwerfPlus dus een meerderheid van de raad.  Het college neemt deze motie over. In februari 2018 wordt de raad van de uitkomst op de hoogte gebracht.

 

 

Verslag Raadvergadering 26 september 2017

Bij aanvang van de vergadering worden de 3 prijswinnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd voor onze gemeentegids 2018.

32 amateur fotograven hebben foto’s ingestuurd, daar zijn de volgende 3 winnaars uit gekozen:

1e plaats Harry Lasker: Appelscha Uitkijktoren in schemer;

2e plaats Theo van Ooik: Donkerbroek Old Timer Rit;

3e plaats Reina de Jong: Kraanvogels Fochteloo.

De foto’s van de prijswinnaars worden geplaatst in de nieuwe gemeentegids.

Insprekers vanavond: De heer Solle heeft zich aangemeld als inspreker over de zonnepaneelvelden Venekoten /Houtwal en de heer De Jong spreekt in over de plannen aan de Meidoornlaan te Haulerwijk.

Diftar afval verwerking:

Het voorstel van het college is om het afval systeem zo in te richten dat de vervuiler betaald, waarbij in dit voorstel staat dat de lediging van de grijze kliko’s (Sortibak) niet alleen per keer,  maar ook per kilo betaald gaat worden. (Diftar +) Dit omdat er nog te veel groente en tuinafval in de grijze kliko zit.

Voor OoststellingwerfsBelang gaat dit veel te ver. Vanuit andere gemeentes komen nog niet echt positieve berichten over dit systeem. Ook OWO diftar gemeente Opsterland is afgehaakt. Wel wordt er op voorhand een forse investering gedaan in de omvorming. Volgens ons zijn er genoeg andere mogelijkheden om tot een betere scheiding van reststoffen te komen. Ook zijn wij van mening dat hierover eerst onze inwoners geraadpleegd moeten worden.

Hierover dienen wij een motie in.

We spreken uit dat er mogelijk hele goede tips binnen komen uit deze raadpleging en dat indien onze inwoners achter het voorstel tot aanpassing van de Diftar inzameling staan, we pas verder willen met dit voorstel.

Onze motie wordt niet gesteund door andere partijen.

Het voorstel Diftar + wordt met een kleine meerderheid van 11 voor en 10 tegen aangenomen. Voor ons is dit boek nog niet gesloten!

Riolering- kostendekkingsplan 2018 en verder  

Er wordt voorgesteld om een korting van 7% op de rioleringsheffing te geven voor onze inwoners. De PvdA wil dat dit 20 % wordt en dient hiertoe een motie in. Voor ons is dit teveel omdat dit kan betekenen dat in de toekomst er weer een verhoging moet plaats vinden. Naar ons is idee is het geleidelijk aanpassen verstandiger. Het voorstel om een verlaging van 7% in te voeren wordt aangenomen.

Zonnepaneellocatie Houtwal/Venekoten

Voorliggend voorstel wil het mogelijk maken om zonnepanelen op de gemeentelijke gronden aan de Houtwal/Venekoten te plaatsen. Hierover is  met de omwonenden gesproken, ze zijn tegen dit voorstel.

Wij stemmen niet in met het plaatsen van zonnepanelen op de locatie Houtwal/Venekoten . De meerderheid van de raad denkt hier net zo over. Hiermee is het plaatsen van zonnepanelen op deze locatie van de baan.

Versnellingsagenda Duurzaam Ooststellingwerf 2030 ( milieubeleidsplan)

We zijn heel erg enthousiast over dit stuk, maar omdat ook hierin de overgang naar Diftar + wordt genoemd kunnen we ons hier niet achter scharen. We dienen een amendement met tekstwijziging in om Diftar+ eruit te halen. Na debat hierover met de andere fracties en de wethouder besluiten wij om het amendement in te trekken en een stemverklaring af te leggen, waarin we melden in te kunnen stemmen met het voorstel behoudens de genoemde invoering van Diftar+ .

Beleid zonnepaneelvelden gemeente Ooststellingwerf

Er is een beleidsvoorstel gemaakt over het evt. plaatsen van zonnepanelen, wij kunnen met dit voorstel instemmen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

GL dient een motie in over intensieve veehouderij en gezondheidsaspecten. Hierin verzoeken ze het college om in overleg met o.a. de GGD te bezien hoe gezondheidsaspecten beter in de regelgeving kunnen worden gewaarborgd en hierover een raadsvoorstel voor te bereiden. De wethouder geeft aan dat hij de landelijke en Europese regel- en wetgeving hierin gaat volgen. Met deze beantwoording van de wethouder kunnen wij de motie van GL niet steunen.

Bestemmingsplan Dertien Aprilstraat 44 te Oosterwolde

We kunnen instemming met dit voorstel

Bestemmingsplan Haulerwijk – Meidoornlaan ong. tussen nr’s 6 en 12

Wij kunnen instemmen met dit voorstel, omdat behandeling van het onderwerp langer duurt dan verwacht en het inmiddels 23.15 uur is, wordt er besloten om het vervolg van deze vergadering op woensdagavond te vervolgen.

Op woensdagavond opent de heer Oosterloo, in verband met de door ziekte afwezige burgemeester, als voorzitter om 20.00 uur de vergadering.

Mevrouw Valk van de VVD is gisteravond halverwege haar inbreng gestopt en mag vanavond beginnen. Omdat er vandaag extra informatie over een aantal zaken aan de raad is gezonden mogen alle fracties alsnog op dit onderwerp reageren.

Het stuk wordt aangenomen, waarna de vergadering om 20.45 uur wordt gesloten.

 

 

Verslag Raadvergadering 5 september

Deze vergadering stond als reserve vergadering in de agenda maar er zijn toch onderwerpen die niet langer kunnen wachten.

De vergadering begint om 18.00 uur omdat de burgemeester en collegeleden de benoeming van de  nieuwe burgemeester van Weststellingwerf, de heer Van de Nadort, willen bijwonen.

Inspreker van deze avond is mevrouw Hoekstra, ze spreekt in over het onderwerp Schuinpad 28a te Olderberkoop.

Omdat raad opvolger van D66, de heer Langhout zich heeft teruggetrokken wordt mevrouw Alice Vloet voorgesteld als kandidaat. De raad stemt in met haar benoeming.

Ook wordt er een nieuwe commissie griffier benoemt, Ilse van der Veen vervangt Janneke Kamminga, die in Weststellingwerf is benoemd  als griffier.

Verzoek erkenning `Vrijstaat de Stellingen`

Dit onderwerp wordt naar voren gehaald omdat de organisatie van de Vrijstaat daarom gevraagd heeft. Onze voorzitter houdt een mooi betoog over onze zelfstandige status en daarmee onze steun aan de Vrijstaat. De Raad stemt voor en we worden verrast met een optreden van het “vrijstatig volkje”.

Verklaring van geen bezwaar Schuinpad 28a te Oldeberkoop

We kunnen ons vinden in het bouwen van een woning op deze locatie en steunen het voorstel.

Vaststelling bestemmingsplan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk

Dit onderwerp is een vervolg van de stemming die we de vorige raadsvergadering hebben gehad. De stemming was toen 9 voor en 9 tegen. Dit betekent dat het voorstel in de eerstvolgende vergadering wederom in stemming moet worden gebracht. GL dient een amendement in waarbij het voorstel is om beide percelen samen te voegen tot 1 perceel zodat er 1 huis gebouwd kan worden en de CU dient een motie in om een geschakelde woning te bouwen zodat er verder van de bestaande woning af gebouwd kan worden. We vinden het voorliggende voorstel de beste oplossing en steunen het amendement en de motie niet. Een raadmeerderheid stemt voor het voorstel.

Motie vreemd aan de orde van de dag van OoststellingwerfsBelang over de voornemens om nieuwe vliegroutes boven Ooststellingwerf in te richten.

Onze fractie spreekt zijn bezorgdheid uit over de mogelijke gevolgen van de uitbreiding van luchthaven Lelystad en de gevolgen hiervan voor onze gemeente. Een aantal vliegroutes zullen boven onze gemeente komen te liggen. Er is niet bekend wat de precieze vlieghoogtes zijn, of er lawaaioverlast is te verwachten en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor onze natuur en het toerisme.  Het college deelt onze zorgen, er is onvoldoende bekend, een “wake up call” voor een ieder dus. Onze motie wordt enigszins aangepast raad breed aangenomen en de wethouder gaat er voortvarend mee aan de slag!

 

 

Verslag raadvergadering 18 juli 2017:

De werkgeverscommissie bij monde van de heer Ter Heide maakt bekend dat er een nieuwe plaatsvervangend griffier is aangenomen, mevrouw Ilse van de Veen.

Er wordt vanavond ingesproken door 2 personen. 

Als eerste Dhr. I. Hoeksma, hij spreekt over de omgevingsvergunning Hoofdweg Boven 40 te Haulerwijk. Hij geeft aan de naaste buren te zijn van de ter vergunning gevraagde mini-camping te Haulerwijk. Hij vindt dat activiteiten zich ook uitbreiden naar locaties buiten het terrein van de mini-camping, namelijk naar een voormalige stal en spreekt de zorg uit dat dit overlast zal meebrengen voor de buren.

 

Vervolgens spreekt de heer B. Plender, voorzitter van Plaatselijk Belang Donkerbroek in, mede namens de medezeggenschapsraden van de christelijke- en openbare scholen van Donkerbroek. Men wil graag nieuwbouw van de samen te voegen scholen en dit in combinatie met de bouw van een Multifunctioneel Centrum realiseren. Hij roept de raad op te investeren in het dorp Donkerbroek.

Vervolgens spreekt de heer B. Plender in over geluidsoverlast voor omwonenden van de N381. Hoewel er al enkele jaren over wordt gesproken hebben de omwonenden nog steeds geen toezegging over een adequate oplossing voor de door hen ervaren overlast. Een motie van de PvdA mede ingediend door OoststellingwerfsBelang waarin het college wordt opgeroepen om hierover met de provincie in gesprek te gaan om te komen tot een oplossing staat later deze avond op de agenda.

 

Rapport Rekenkamercommissie met betrekking tot de armoedebestrijding:           Het rapport heeft veel stof doen opwaaien en in de commissie is er stevig met de wethouder over gediscussieerd. Het rapport gaat over de situatie in 2015, een periode waarin veel zaken van Rijk naar gemeente over gingen en er de nodige opstartproblemen waren. Inmiddels is er voortvarend met de armoedebestrijding aan de slag gegaan en staat het er nu veel beter voor. Een door het college aangepast voorstel aan de raad wordt raad breed aangenomen.

Uitvoeringsprogramma Omgevingswet: Deze wet gaat een enorme verandering van allerlei regels teweeg brengen. Bestemmingsplannen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, maar ook APV regels worden allemaal ondergebracht in deze wet, met onder andere als doel het verminderen en vereenvoudigen van de regelgeving. Het verminderen van regelgeving is 1 van onze doelen, dus dit spreekt ons erg aan. Wel vinden we dat onder andere de rol van de Raad niet in het voorstel genoemd staat en dat voor een goede beoordeling de Raad getraind dient te worden. We hebben in de commissiebehandeling al aangekondigd hiertoe een amendement te zullen indienen. PvdA en Groen Links dienen hem samen met ons in. Zowel ons amendement als ook het gewijzigde voorstel worden met algemene stemmen aangenomen.

Vaststellen bestemmingsplan Slotemaker de Bruïneweg 67 en 68 te Haulerwijk:

Het betreft hier de vervanging van een 2 onder 1 kap woning door 2 vrijstaande woningen. Er zijn een aantal zienswijzen, onder andere door de buren, ingediend, die naar onze mening voldoende zijn beantwoord. We vinden de huizen passen in de aanwezige lintbebouwing en vragen het college zo veel mogelijk rekening te houden met de bezwaren van de buren. We stemmen samen met het CDA voor het voorstel, de andere fracties stemmen tegen. De stemmen staken ( 9 voor en 9 tegen) waardoor er de eerstvolgende raadvergadering opnieuw over dit onderwerp zal worden gestemd.

 

Vervolgens worden er een 5 tal hamerstukken met algemene stemmen aangenomen : Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018 ; Inrichting en herinrichting parkeerterrein Trambaan en Brugkampweg; Omgevingsvergunning Hoofdweg-Boven 41 te Haulerwijk en  Omgevingsvergunning Bûtenweg 6 te Elsloo.

Voor het  benoemen van plaatsvervangend leden werkgeverscommissie,  wordt een stembureau ingericht, mevrouw Duin en de heer Nijboer worden na stemming gekozen.

 Laatste onderwerp vanavond is de motie vreemd aan de orde van de dag over de aanpak van overlast voor omwonenden N381. Er wordt in de motie gevraagd naar maatwerkoplossingen te zoeken en bij de aanleg tot dubbelbaans gebruik te maken van het principe “werk-met-werk-maken”. Het college geeft door afwezigheid van wethouder Van den Boer, bij monde van onze wethouder Sierd de Boer aan de motie over te kunnen nemen. Bij stemming stemt een ieder, behoudens de heer Oosterloo,  voor de motie. 

Raad vergadering 27 juni 2017

Jaarstukken 2016.

In de jaarstukken 2016 wordt een financieel en een schematisch overzicht gegeven van het jaar 2016.

Wij hebben voor de behandeling in de commissie al een aantal schriftelijke vragen gesteld, deze zijn overwegend naar tevredenheid beantwoord en besproken, we hebben vanavond dan ook niet veel opmerkingen of aanvullingen meer en kunnen in stemmen met het voorstel. Er wordt voor de stemming nog even gediscussieerd over de grote reserve die voor WMO is gereserveerd. We spreken met de wethouder af om hier op een ander moment over te spreken, dit op voorstel van de PvdA.

Bestuursrapportage 2017

Vorige week hebben we uitleg gehad van de ambtenaren over de stand van zaken . Het heeft ons veel helderheid gegeven, we stemmen in met dit voorstel

Begroting en jaarstukken recreatieschap Drenthe

Er wordt door onze gemeente een zienswijze ingediend die wij kunnen ondersteunen. We stemmen voor.

Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021.

Hierover is in de commissiebehandeling het nodige ingebracht, we kunnen instemmen.

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Fryslân

Tijdens de commissiebehandeling hebben we onze inhoudelijke opmerkingen gemaakt, nu dus geen op  en aanmerkingen van onze kant. We stemmen er mee in.

Er wordt door GroenLinks, PvdA, CU, een motie vreemd aan de orde ingediend met daarin de oproep per direct € 20.000,- extra ondersteuning in de vorm van een opbouwwerker beschikbaar te stellen voor de bewoners commissie van het Haerenkwartier te Oosterwolde. Dit voor hulp bij de gesprekken die gevoerd moeten worden met Actium over de renovatie van het Haerenkwartier. OoststellingwerfsBelang kan zich hier niet in vinden omdat wij van mening zijn dat dit primair een zaak tussen Actium en de bewoners(commissie.) is. Het proces wordt al actief begeleid en ondersteund vanuit de gemeente, de motie is dan ook overbodig.  De wethouder geeft aan dat er nu reeds een medewerker van de gemeente wordt ingezet wordt om alles goed te laten verlopen en dat daarnaast al €26.000,- voor begeleiding en ondersteuning voor dit project is begroot. De motie wordt na stemming verworpen.

Aan het eind van de vergadering nemen we afscheid van onze assistent griffier Janneke Kamminga, zij is na een succesvolle stage aangenomen als griffier van de gemeente Weststellingwerf, we wensen haar daar veel succes!

 

Raad vergadering 20 juni 2017 De kaderbrief.

Dit  is de laatste kaderbrief van dit college, volgend jaar zit er een nieuwe raad. Het college stelt voor om geen nieuw beleid te formuleren om “niet over hun graf heen te regeren” .  Dat de raad deze mening niet deelt is al kenbaar gemaakt tijdens de commissiebehandeling. Er liggen vanavond dan ook 1 amendement en 31 moties ter behandeling voor.

Een aantal moties zijn initiatieven van OoststellingwerfsBelang en een aantal  moties zullen wij mee indienen.

De meeste moties zijn tot stand gekomen door actief berichtenverkeer tussen de diverse fracties.  Net als vorig jaar is het gelukt om initiatieven van veel partijen bij elkaar te brengen en moties samen te voegen. Een mooi proces. Ook vanuit de andere partijen wordt waardering uitgesproken over de wijze waarop coördinatie en overleg heeft plaatsgevonden. Voor de mensen op de tribune is het proces misschien minder spectaculair omdat er relatief weinig debat over de voorstellen plaats vindt. Het samenwerken zorgt echter wel voor een groot aantal prachtige resultaten, waar alle partijen een aantal zaken die voor hun van belang zijn, met een ruime meerderheid aangenomen zien worden. Ook zijn er ook een paar initiatieven die met goede redenen niet voldoende steun krijgen en worden weggestemd. We doen de naam van ons coalitieprogramma vanavond eer aan: “Samen Voortbouwen”!

OoststellingwerfsBelang heeft bij deze kaderbrief aandacht gevraagd voor:

 • Verhoging dorpsbudgetten;
 • Toepassen graskeien en wegbelijning;
 • Veiligheid fietsers Grindweg Nijeberkoop – Oldeberkoop;
 • Zoutkisten in wijken en buurten;
 • Onderhoud groen, stoepen en parkeerplaatsen in dorpskernen;

Verder zijn wij bij  de volgende onderwerpen van de andere partijen achter op de fiets gesprongen (mee ingediend):

 • Amendement : Huidige Tarieven onroerende zaak belasting (OZB) handhaven

De volgende moties:

 • Kosten verhuizing voedselbank;
 • Subsidie Stichting Kunstwerk;
 • Bewustwordingscampagne cyberpesten/social media;
 • Bijdrage Alzheimer café;
 • Uitbreiding uren opbouwwerk Scala;
 • Appelscha hoog in de recreatieve  top 10;
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en vervoersconcepten;
 • Kruising Rijweg/ Schottelenburgweg;
 • Fietspad Ravenswoud- Appelscha;
 • Bloemrijke bermen;
 • Duurzaamheid, een samengevoegde motie van OoststellingwerfsBelang CU en GL;
 • Circulair inkopen;
 • Luierinzameling;
 • Cursus politiek actief en scholierenprogramma lokale democratie;
 • Herinvoeren Fractiebudget;

Vervolgens zijn er ook een aantal moties waar wij niet in mee kunnen gaan naar ons idee.

 • Bescherming landschap Jardinga, dit is een particulier initiatief naar ons idee hoeft de gemeente hier geen investering in te doen.
 • Glasvezel ontsluiting in buitengebied, wij hebben dit onderwerp 2 jaar geleden al op de kaart gezet en naar ons idee is de gemeente hier al volop mee bezig, dit gaat helaas niet zo snel als we willen, de provinciale aanbesteding loopt echter. Dit voorstel is in onze ogen te vaag en niet realistisch, de benodigde budgetten zijn niet helder en in onze ogen moeten we financiële steun van de provincie hebben om een en ander tot uitvoer te brengen. Wellicht dat dit initiatief in de nabije toekomst duidelijker vorm gegeven wordt en wel mee kan liften op de provinciale reservering voor dit doel.
 • Het bijstellen van de doelen van het gebiedsteam, aan het eind van dit jaar wordt de stand van zaken over de gebiedsteams besproken wij wachten dit bijpraat moment dat door ons liever evaluatiemoment wordt genoemd af.
 • Integrale veiligheid, hier wordt aangegeven dat er minder toezicht is de laatste tijd en met name drugsoverlast toeneemt. Voorgesteld wordt om een derde BOA aan te stellen. Een derde BOA is niet wat wij willen, daarnaast heeft een BOA totaal geen bevoegdheden op dit vlak!
 • Kruising N919 Opsterlandse Compagnonvaart en Fietspad Rondweg N919 hierin wordt het college opgeroepen om bij de Provincie aan te geven dat de plannen die er nu liggen niet voldoen aan de vraag van de inwoners. Wij zijn van mening dat de landelijke partijen uit onze raad gezamenlijk een signaal moeten geven naar de Provincie en dat dit krachtiger is dan een herhaalde oproep van ons college.
 • Invoeren “Omgekeerde toets” in het Sociaal Domein en de Mobility Mentoring, deze moties zijn naar ons idee te vroeg en wachten wij eerst de reactie op het Armoede Beleid.

 

Al onze moties, het mede ingediende amendement en mee ingediende moties worden met meerderheid aangenomen danwel door het college over genomen, behalve de motie met oproep tot steun aan Appelscha vwb de plek in de recreatieve top 10. Deze motie wordt door de portefeuillehouder met goede redenen ontraden, de motie wordt ingetrokken.

Het college kan nu aan de slag met de verwerking van de moties en deze verwoorden in de op te stellen begroting.

De sfeer in- en na afloop van de vergadering is vanavond uiterst goed, op dit vlak heeft de raad dus grote stappen gemaakt, een extraatje bij alle andere mooie resultaten!

 

 

 

Het verslag van de Raadvergadering van 23 mei:

De tribunes waren vol, de bodes moesten stoelen bijplaatsen. Niet alleen vanwege het feit dat alle deelnemers aan de cursus burger en politiek vanavond de vergadering live willen bijwonen, maar ook vanwege de benoeming van wethouder Henk van de Boer en een aantal belangrijke behandelonderwerpen zoals de jaarstukken 2016 en de woonvisie 2017-2022.

Raad en college worden verrast met een wel heel speciale- en lekkere felicitatie van onze lokale collega’s van OpsterlandsBelang voor het 500 jaar zelfstandig bestaan van Ooststellingwerf, een goed begin van een politiek bijzondere avond.

Bij het vaststellen van de agenda kunnen we direct volop aan de  bak. Groen Links kondigt samen met PvdA en CU een motie vreemd aan de orde aan. De motie gaat over armoedebeleid en verwijst naar de uitkomsten van een rapport van de rekenkamer. De voorzitter wijst er op dat het college nog niet heeft kunnen reageren op het rapport van de rekenkamer. Afgesproken is dat alvorens met het college over rekenkamerrapporten wordt  gedebatteerd er door het college op kan worden gereageerd. Groen Links vraag hierop een schorsing aan en komt na schorsing met een aangepaste motie waarin de verwijzing naar het rekenkamerrapport is verwijderd.

Omdat het overduidelijk is dat de aangepaste motie ook over de bevindingen in het rekenkamerrapport gaat, geeft voorzitter burgemeester Oosterman aan grote moeite te hebben met de wijze waarop deze motie wordt aangeboden. Er wordt voorgesteld te stemmen over het wel/niet behandelen van de motie. De indieners geven hierover een stemverklaring af en vinden dat er te allen tijde een motie door raadsleden kan worden ingediend. Wij geven een stemverklaring af dat we niet tegen het indienen van een motie zijn maar tegen de inhoud van de motie zullen stemmen omdat we geen hoor– en wederhoor hebben kunnen toepassen. Bij stemming over het wel/niet behandelen stemt het CDA tegen behandeling van de motie. De motie wordt dus als laatste agendapunt toegevoegd.

Vervolgens worden de jaarstukken 2016 behandeld. Niet alle cijfers zijn nog bekend dus kunnen we alleen instemmen met kennisnemen van de nu bekende gegevens. Zodra de jaarstukken compleet zijn worden ze opnieuw behandeld. Er wordt met algemene stemmen voor het voorstel gestemd.

Volgende agendapunt is de woonvisie. Een onderwerp dat al eerder is geagendeerd maar door de raad is uitgesteld omdat hij inhoudelijk niet klaar voor behandeling was.  Door ons is een amendement opgesteld dat mede wordt ingediend door CU, PvdA en CDA, omdat we vinden dat de voorliggende visie te weinig ambitie uitstraalt en de accenten te veel liggen in allerlei bedreigingen zoals de verwachtte bevolkingsterugloop. We stellen voor de tekst als volgt aan te passen:

“De afgelopen jaren zijn moeilijk geweest, niet alleen economisch, maar ook voor wat betreft de woningbouw. De crisis is achter de rug en de woningmarkt trekt  aan.

Ooststellingwerf blijft zich actief en ambitieus inzetten om de bevolkingsterugloop te minimaliseren of tot staan te brengen.

Dit doen we nu al door het aanjagen van onze lokale economie, onder andere middels het creëren van honderden banen op ecomunity park, in biobased projects en in het toerisme. In onze gemeente reeds gevestigde bedrijven hebben de wind in de zeilen en zien hierdoor hun omzet en personeelsbestand groeien.

Werken en wonen in de mooiste gemeente van het noorden is onze kans, wij bieden de ruimte!

We spelen in op de gewijzigde vraag naar woningen en woonvormen door het stimuleren van innovatieve woonconcepten (bijvoorbeeld vriendenerven , tiny houses) zowel in nieuwbouw als bij renovatieprojecten (bijvoorbeeld verdunning).

We voelen ons hierin gesteund door het provinciebestuur die hun ambitie als volgt omschrijft: “Krimp absorberen door economische groei!”

Behandelend wethouder, onze partijwethouder Sierd de Boer geeft aan in te kunnen stemmen met de gevraagde aanpassingen.

De PvdA dient samen met CU en Groen Links een motie in waarin de wethouder wordt opgeroepen om de nog op te stellen uitvoeringsagenda’ s ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De uitvoeringsagenda’s worden opgesteld om inhoud te geven aan belangrijke onderwerpen zoals duurzaamheid, afspraken met corporaties en dergelijke. Dit zijn beleidzaken en daarover dient de  raad de kaders te stellen. We melden dat we deze motie zullen steunen.

De wethouder geeft aan deze motie over te zullen nemen.

Een amendement van VVD en een 2 tal moties van Christen Unie worden door de indieners na het debat hierover ingetrokken.

Ons amendement wordt bij stemming raad breed gesteund, met ook de overgenomen en door ons gesteunde motie van de PvdA, wordt vervolgens het raadvoorstel Woonvisie met algemene stemmen aangenomen.

Vervolgens wordt door de raad gestemd over een 3-tal onderwerpen : jaarstukken 2015, 2016 en begroting sociale werkvoorziening, aanpassing archiefverordening en zienswijze conceptbegroting Fumo. Bij het laatste geven we als stemverklaring af dat we voor de zienswijze kunnen stemmen maar als de begroting had voorgelegen we niet in kunnen stemmen, we hebben moeite met de in de begroting gereserveerde gelden voor herstructurering en hebben daar schriftelijke vragen over gesteld. Er wordt raad breed ingestemd met de 3 voorstellen.

Dan is de eerder aangekondigde motie vreemd aan de orde aan de beurt. Groen Links fractievoorzitter Gerda Koopman verwijst in haar betoog desgevraagd naar het rapport van de rekenkamer, waarop voorzitter Oosterman protesteert tegen deze wijze van handelen. Bij aankondiging van de motie is al aangegeven dat over het rapport nog niet met raad en college hoort te worden gedebatteerd. Er ontstaat een felle discussie waarna de behandeling van de motie wordt ingetrokken. 

Een politiek krachtenspel dat wat ons betreft overbodig is en alleen tot frustratie tussen partijen kan leiden en het debat dus vertroebeld.

Het betreffende rekenkamerrapport wordt op 18 juli door de raad en college besproken, te verwachten is dat de motie dan opnieuw ter tafel komt.

 

Raadvergadering 18 en 20 april 2017

Vanavond volle tribunes vanwege het onderwerp wijziging bestemmingsplannen ten behoeve aanleg zonnepaneelvelden op gemeentelijke gronden. Bij het onderwerp mededelingen vraagt onze fractievoorzitter Henk Dongstra het woord. Dit omdat de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf zojuist in een besloten overleg heeft besloten een positieve aanbeveling te doen aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties ( dhr. Plassterk) voor de herbenoeming van burgemeester Oosterman. Na een felicitatiepauze opent burgemeester Oosterman de vergadering.

D66 vraagt om de behandeling van het onderwerp zonnepaneelvelden uit te stellen. Het college heeft de Raad ‘s morgens nog een gewijzigde versie van het voorstel gestuurd. Wij hebben geen moeite met behandeling van het gewijzigde voorstel, er zijn immers veel belangstellenden voor dit onderwerp aanwezig op de tribune, maar veel raadsleden hebben pas ’s avonds na hun werk kennis van de verandering kunnen nemen. Deze nieuwe informatie moet ook door hen eerst worden bestudeerd. Als compromis wordt besloten dit agendapunt op donderdag 20 april te behandelen. Een aantal insprekers over dit onderwerp doet nu al hun zegje. De overige agendapunten worden behandeld:

Overgebleven te behandelen onderwerp is de aanpassing Algemene Politie Verordening (APV) gemeente Ooststellingwerf. In de commissievergadering is er al uitgebreid over gediscussieerd, met hier en daar een kleine aanpassing kan er nu definitief over worden besloten. Kortgeleden is in Den Haag een APV aangepast omdat er formeel een verbod op stoepkrijten door kinderen in zou staan. Op initiatief van D66 is hierover een amendement opgesteld, zij vinden dat het verbod ook in onze APV staat. Wij vinden dat nergens in de APV staat dat het verboden is voor kinderen om te stoepkrijten en vinden dat D66 bij dit onderwerp “symboolpolitiek” bedrijft. Geen burgemeester of opsporingsambtenaar zal het immers in zijn hoofd halen stoep krijtende kinderen te bekeuren, als dit veilig en niet hinderlijk gebeurt.  Ooststellingwerf kun je op dit vlak niet vergelijken met de houding in de grote steden. Jenny verwoordt dit keurig als volgt:  “Verven: is een kleur aanbrengen met als doel een permanente kleur verandering. Kladden: Kalken, kliederen, knoeien, Morsen. Naar het idee van OoststellingwerfsBelang valt stoepkrijten niet onder art. 2.42 “Kladden en Plakken”  Wat is stoepkrijten: De stoep wordt  bekrijt met  kleurige tekeningen, als creatieve uitingen of als onderdeel van een spel, hinkel parcours of  speurtocht  bijvoorbeeld. Wat kan daar op tegen zijn: Het fleurt de gemeente op tot de eerstvolgende regenbui de tekeningen weer weg veegt. Soms zou je hopen dat dit met het onkruid tussen de tegels ook zo makkelijk ging. OoststellingwerfsBelang kan zich werkelijk niet voorstellen dat de burgemeester (als eigenaar van de portefeuille handhaving) de opdracht gaat geven voor het opsporen en vervolgen van stoep krijtende kinderen. Wel kunnen we ons voorstellen dat wanneer je stoepteken activiteiten gaat houden waarvoor een straat afgezet moet worden, er overleg moet zijn over het afsluiten van deze weg. We wachten het advies van de portefeuillehouder af alvorens te besluiten hoe we stemmen. Onze vraag aan de indiener van het amendement: Wat wordt er verstaan onder normaal gebruik en in de toelichting wordt gesproken over “veilig” en “creatieve expressie”, waarom vinden we deze tekst niet terug in het aan te passen artikel, voor ons is de veiligheid altijd een cruciaal punt. De portefeuillehouder geeft aan geen moeite te hebben met het toevoegen van extra regels. We stemmen tegen het amendement omdat we tegen overbodige regeldruk zijn, daar is hier volgens ons sprake van. We stemmen voor de aangepaste APV, hij wordt met meerderheid van stemmen gewijzigd vastgesteld.

De andere onderwerpen zijn allen hamerstukken en worden zonder discussie aangenomen.

Op 20 april wordt de raadvergadering voortgezet met als enige agendapunt wijziging bestemmingsplannen ten behoeve van de aanleg van zonnepaneelvelden op gemeentelijke gronden. Op initiatief van OoststellingwerfsBelang is er in november 2014 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om gemeentelijke gronden die niet in exploitatie worden genomen, ter beschikking te stellen aan lokale organisaties zoals de energie coöperatie, om zo energiebewustwording en het lokaal opwekken van energie een impuls te geven en participatie te bevorderen. Daarnaast een grote kans om zoals afgesproken in het coalitieakkoord, de CO2 uitstoot in onze gemeente fors te beperken. De realisatie zou eigenlijk een feestje moeten zijn dus!! Het college komt nu met voorstellen om samen met het bedrijf Groenleven zonnepaneelvelden op deze gronden te realiseren. We hebben al regelmatig aan de bel getrokken  over de wijze waarop deze ontwikkeling tot nu toe plaats vindt. De lokale organisaties zoals energie coöperatie  “De Eendracht en de stichting “DO” ( duurzaam Ooststellingwerf) zijn niet bij het project betrokken. Ook de plaatselijke belangen zijn naar onze mening niet op een juiste wijze bij de aanloop naar dit plan betrokken. We hebben hierover een aantal malen schriftelijke vragen gesteld aan portefeuillehouder Welle en zijn hierover ook bij hem op gesprek geweest. De plannen zijn inmiddels onder protest van bewoners uit een aantal dorpen aangepast. Voorliggend voorstel is om zonnevelden te realiseren te Appelscha Hoog, Donkerbroek, Haulerwijk en Oosterwolde locatie Houtwal. Door de nodige druk, onder andere vanuit onze fractie zijn de bezwaren op de locatie Appelscha voor een groot gedeelte weggenomen. Het college is weer in gesprek met de eigenaar van de naastliggende golfbaan over een mogelijke gronddeal, waardoor er uitbreiding van het aantal holes kan plaatsvinden. Ook wordt er een betere inpassing van de panelen toegezegd, waardoor deze beter in de omgeving passen. Ook voor Haulerwijk worden aanpassingen toegezegd en met het oplossen van voorziene knelpunten voor wat betreft de ontsluiting van het bedrijventerrein zal de gemeente waar mogelijk gaan helpen. Knelpunt blijft de locatie Houtwal, de aanwonenden zijn niet– of nauwelijks door de gemeente over de plannen ingelicht, ze hebben dus ook niet hun meningen goed kunnen ventileren. Onverteerbaar voor ons, samen met een groot aantal andere partijen. We willen dat deze locatie uit de plannen wordt verwijderd. De VVD fractie, houdt een fel betoog over de gevolgde werkwijze en geeft aan niet met de plannen akkoord te gaan. Nadat er middels een amendement is besloten de locatie Houtwal uit de plannen te verwijderen, wordt er gestemd over het aangepaste voorstel. Het voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen. Onze fractie stemt in meerderheid voor, maar wel verdeeld. Er ligt veel emotie aan de stemming ten grondslag wat het ons moeilijk maakt om een goede keuze te maken tussen het realiseren van een forse CO2 reductie door de aanleg van zonnepaneelvelden, zoals de coalitiepartijen hebben afgesproken, of het blijven veroordelen van de tot nu gevolgde procedure door tegen het voorstel te stemmen.

Tijdens de vele schorsingen heeft de oppositie een motie van wantrouwen tegen verantwoordelijk wethouder Welle opgesteld.

Wethouder Welle vraagt echter zelf het woord en maakt kenbaar per direct te stoppen met zijn functie als wethouder. Hij voelt zich niet voldoende gesteund door de raad en noemt zichzelf aangeschoten wild. Een keuze die we respecteren.

Een bijzonder einde van een erg roerige raadsvergadering dus. 

Raadvergadering 21 maart 2017

Na opening en vaststellen agenda spreekt mevrouw  Sipsma in over de stand van zaken van Stichting Kunstwerf.  Deze stichting bestaat nu 10 jaar en voorziet nog steeds in een grote behoefte. Ze wil door in te spreken het belang van Kunstwerf nog graag eens benadrukken.

Vervolgens nemen we afscheid als raadsopvolger van de heer Dhr. Meyer van de Christen Unie.  Hij wordt opgevolgd door Berend Leistra, die na beëdiging aan de slag kan.

Masterplan Regio Appelscha   Dit stuk is inmiddels ter voorbereiding al 2x  besproken in de raadscommissie,  ook zijn er  schriftelijke vragen over gesteld. We hebben moeite met een door de CDA gevraagde aanvulling over willekeurige benoeming van verbindingszone Blauwe Bos-Oldeberkoop. Naar onze mening moet je zaken op hoofdlijnen benoemen, of alles.  Roel maakt hier een opmerking over in zijn inbreng. We kunnen instemmen met het stuk. De meeste partijen spreken uit  dat nu vooral de ondernemers van onze gemeente aan bod zijn om mee te doen in de ontwikkelingen.

Verkeerspunt Oude Wijk te Waskemeer  In dit voorstel wordt extra geld gevraagd om een weggedeelte veiliger te maken. Veiligheid kun je niet tegen zijn, ook al worden niet alle problemen opgelost, we zijn overtuigd dat de situatie verbeterd en stemmen voor.

Schriftelijke vragen  PvdA betreffende situatie Caparis  De PvdA heeft een groot aantal vragen gesteld over Caparis. Met name zijn er zorgen over de overgang van medewerkers van Caparis naar de gemeente. Wethouder Van Esch beantwoord de vragen uitgebreid en duidelijk.  De PvdA vraagt vervolgens ruimte om aanvullende vragen te stellen.  We hebben hier moeite mee, we willen het proces van Caparis zo weinig mogelijk verstoren, dit zal immers steeds ontzettend veel onrust onder het personeel van Caparis teweeg brengen, dat willen we niet. We zijn overtuigd van de zorgvuldigheid van het proces en stemmen tegen verdere vraagstelling op dit moment.

Motie vreemd aan de orde Groen Links  Groen Links heeft een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Het betreft een motie van treurnis richting het college over de toegezegde middagsluiting van de Stationsstraat die nog niet heeft plaatsgevonden. Volgens het college is het verklaarbaar doordat er naast het afhandelen van aan termijnen gehouden procedures,  de paal die zorgt voor afsluiting niet meer uit de grond wil door een technische storing. Na diverse acties is vastgesteld dat reparatie niet meer mogelijk is en inmiddels is aan een bedrijf opdracht gegeven om zo snel mogelijk inklapbare paaltjes te plaatsen. De motie wordt dor een meerderheid van de raad afgewezen. Plaatsing van de paaltjes heeft inmiddels plaatsgevonden.

Raadvergadering 14 februari 2017

Doordat een aantal onderwerpen die voor vanavond geagendeerd stonden niet klaar zijn voor behandeling in de Raad is de agenda behoorlijk uitgedund, het zal 1 van de kortste vergaderingen uit deze raadsperiode worden. Slecht 1 agendapunt zal in 1 termijn worden behandeld, de overige zijn hamerstukken. Het te behandelen agendapunt betreft het goedkeuren van de kaderbrief veiligheidsregio Fryslan en de door het college hierover opgestelde zienswijze.

Veiligheid van onze mensen vinden we belangrijk, helaas is onze invloed op de van rijkswege opgelegde veiligheidsregio zeer beperkt. Dit is mede de reden dat het college samen met Opsterland een zienswijze wil indienen. Onderstaand onze inbreng verwoord door Wolter Slager waarmee we vooral ook onze onmacht in deze hebben willen uitspreken:

Voorzitter vorenstaande is voor OoststellingwerfsBelang een jaarlijks terugkerende exercitie, waar we op zijn minst gezegd niet vrolijk van worden. Daar waar we lokaal de zaken goed op orde hebben is de veiligheidsregio een instelling waar we een verplichte deelname in hebben. We hebben er als raad geen vat op, de kosten worden ieder jaar hoger en de service lager. We hebben onder andere een prachtige bruidsschat ingebracht in de vorm van een aantal nieuwe en goed geoutilleerde brandweerkazernes met gemotiveerde vrijwilligers en goed materieel, maar de tegenprestatie laat wat ons betreft behoorlijk te wensen over. De vrees voor sluiting van brandweerkazernes zoals gisteren in de Raad van Opsterland is uitgesproken kan door ons gedeeld worden. We hopen dan ook dat onze portefeuille houder zich uitspreekt dat hij alles in het werk zal stellen om goede brandweerzorg in onze gemeente te waarborgen en dat uitholling van de organisatie niet aan de orde kan zijn. OoststellingwerfsBelang heeft veiligheid hoog in het vaandel en is voortdurend actief om de vinger aan de pols te houden, als voorbeeld kan dienen de onveilige situatie bij de aanpassing van de N381 omgeving Duistereweg waar op initiatief van OoststellingwerfsBelang maatregelen zijn getroffen om de veiligheid voor met name fietsers, veelal schoolgaande kinderen, te verhogen. Meer recenter voorbeeld is de veiligheid om- en in de Bosbergtoren waarover OoststellingwerfsBelang vragen heeft gesteld en waar de wethouder inmiddels heeft toegezegd een calamiteitenplan te zullen opstellen en te zorgen dat de noodprocedures helder zijn voor bezoeker en hulpverlener. Allemaal zaken waar we als raad nog invloed op kunnen uitoefenen, maar de Veiligheidsregio is voor ons doorgaans slikken wat je krijgt aangeboden. Zo zijn bijvoorbeeld de voorgeschreven aanrijdtijden voor hulpverlening in onze regio niet haalbaar. Hier wordt niet op geïnvesteerd maar simpelweg benoemd als aanvaardbaar risico, wat doet dit met het veiligheidsgevoel van onze inwoners? Als we het hebben over maatregelen bij evenementen is juist het omgekeerde van toepassing: Dorpsfeesten worden jaar op jaar belast met extra veiligheidsvoorschriften, het ringrijden te Oldeberkoop was afgelopen jaar bijna ten prooi gevallen aan de extra regelzucht. Inzet van brandweer bij bijvoorbeeld een autocross stuit op problemen. Een incident elders in Nederland leidt steevast tot extra regelzucht en beperkingen voor allerlei initiatieven in onze gemeente. OoststellingwerfsBelang vindt dit jammer. Wat te denken van het stoppen van een aantal goed gemotiveerde en opgeleide vrijwillige brandweermannen, dit omdat ze gefrustreerd raakten van de vele administratieve procedures en regelzucht in de nieuwe organisatie, jammer! Gevolg was wel dat het opleidingsbudget direct naar boven moet worden bijgesteld, er moet immers weer extra personeel worden gezocht en opgeleid, waarvan de rekening bij de gemeenten wordt neergelegd. Geld dat we liever in zichtbare veiligheid hadden gestoken. We zijn dan ook blij dat het college voorstelt, samen met Opsterland een zienswijze in te dienen en niet in te stemmen met de kaderbrief 2018-2021. Als minderheid van de gemeenten in Friesland zal de zienswijze geen aanpassing van de kaderbrief opleveren, maar de signaalwerking is duidelijk.  Wat OoststellingwerfsBelang betreft had de veiligheidsregio in deze vorm, bij de provincie kunnen worden belegd, de huidige vorm zal voor ons een jaarlijkse last op de begroting zijn waar we nagenoeg geen invloed op hebben. Voor ons als lokale partij een verantwoordelijkheid die moeilijk te dragen is.                                                                              Voor wat betreft het amendement van Groen Links hebben we geen behoefte deze te steunen. In de commissie is al helder geworden dat de voorgestelde zienswijze niet past in de plannen van het regie voeren zoals groen Links deze voorstaat.

Een 3 tal hamerstukken te weten de instelling van een vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, het opheffen van de jongerenraad en de benoeming en ontslag leden Hus en Hiem vormden de afsluiting van deze raadvergadering, alle voorstellen werden met meerderheid aangenomen.

 

Raadvergadering 24 januari 2017

De geagendeerde Woonvisie en het Masterplan Appelscha, worden bij het vaststellen van de agenda er af gehaald omdat na de behandeling in de commissie is gebleken dat voor behandeling van deze onderwerpen toch meer voorbereiding nodig is .

Inspreker is vanavond dhr. Rademaker. Hij spreekt in over het onderwerp Mantelzorg.

Eerste agendapunt is:     Sport en bewegen in Zuidoost Friesland. Dit onderwerp is in mei vorig jaar ook besproken, toen waren er een aantal vragen van de PvdA en GL waar nu antwoord op is. Ook is het advies van de Sociaal Advies Raad afgewacht. Een pas sinds kort ingesteld adviesorgaan, die ook tijd en gelegenheid moeten krijgen om een gedegen advies te maken. Al met al redenen waarom het behoorlijk lang heeft geduurd. Een aantal oppositie partijen hebben amendementen ingediend: Amendement 1. De nota spreekt over 2016-2021 nu is het 2017 en logisch dus als er 2017 op komt te staan. Een terecht amendement, wij gaan er in mee. Amendement 2 Wil vastleggen dat topsporters meer actief betrokken worden bij de sport in onze gemeente. Dit wordt naar ons idee al volop gedaan en medewerking is afhankelijk van de topsporter, we kunnen dit niet opleggen. We steunen dit amendement dus niet. Amendement 3. Roept op tot behoud buurtsportcoaches, ook als de rijksbijdrage mocht wegvallen. Wij vinden de buurtsportcoaches belangrijk en willen ze graag behouden. Een eerste versie van het amendement bepaald behoud van de buurtsportcoaches, zonder rekening te houden met de financiële gevolgen voor onze gemeente. Na aanpassing van het amendement stemmen we er mee in. Amendement 4. Vraagt om een uitvoeringsnota, in de stukken wordt gesproken over een werkplan. Voor OoststellingwerfsBelang is een werkplan voldoende maar als de wethouder uitvoering wil geven aan het amendement dan vinden wij dat prima. We stemmen voor. Amendement 5 is ingediend door CU en D66 er wordt gesteld dat alle kinderen die de basisschool hebben doorlopen een zwemdiploma hebben. Dit gaat ons te ver. Na een eerdere motie over dit onderwerp hebben de scholen aangegeven zwemmen niet in hun lespakket te kunnen en willen inpassen. De verantwoordelijkheid voor zwemvaardigheid ligt eigenlijk bij de ouders. Toch stemmen we voor omdat er niets mis is met het stimuleren van ouders om hun kind op zwemles te laten gaan.  Inhoudelijk kan OoststellingwerfsBelang zich vinden in de Sportnota, we stemmen voor.

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016                                                                                                                                   Jenny verwoordde het vol passie als volgt: Voorzitter, voor ons ligt de Evaluatie kunst en cultuur beleid 2013 -2016 met als voorstel de aanbevelingen te verwerken in een te actualiseren nota voor 2017 – 2019. Voorzitter, Kunst en Cultuur zijn een uiting en een beleving van persoonlijke emoties. Het is moeilijk om voor een ander te bedenken wat hij van Kunst en Cultuur moet vinden. Dit is ook de reden dat OoststellingwerfsBelang de wijze waarop de laatste jaren uitvoering aan dit beleid is gegeven zo waardeert. Er wordt immers ingespeeld op de vraag  van onderop, waarbij de gemeente daar waar nodig faciliteert, voor alle inwoners van Ooststellingwerf. Ook voor de inwoners die het financieel niet ruim hebben. De missie: Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed  zorgen voor een levendige culturele gemeente en de Visie Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat. Deze missie en  visie hebben de laatste jaren bewezen de juiste te zijn. OoststellingwerfsBelang vindt dus ook dat voortzetting hiervan prima als uitgangspunt kan dienen. Het verbinden van de Bosbergtoren in Appelscha en de Uitkijktoren te Ravenswoud is een mooi streven. Als je op beide torens (niet tegelijk natuurlijk) gaat staan is het uitzicht heel verschillend. Bij de één zie je de toppen van de bomen, onze gemeente en de wijde omgeving, bij de ander zie je een mooie vlakte met broedende kraanvogels. Beide torens laten ons ver over onze gemeentegrenzen heen kijken, wij stellen dan ook voor om bij de te maken verbinding ook over onze gemeentegrenzen te kijken. Veenhuizen heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen en ook Westerveld met zijn Shakespeare theater en mooie bossen is een goede buur die waarschijnlijk beter is dan een verre vriend. Wij hebben in onze omgeving  heel wat te bieden voor die verre vriend die hier kan komen recreëren. Ook het betrekken van mensen die van over de landsgrenzen komen hoort daar natuurlijk bij. Voorzitter het zal u duidelijk zijn dat wij het amendement voor een uitvoeringsagenda niet zullen steunen. Wij hebben immers extra geld uitgetrokken in het coalitieakkoord voor kunst en cultuur, de Maderbeelden worden op diverse plaatsen in onze gemeente tentoongesteld, Basisscholen doen mee aan provinciale projecten over Cultuur en behalen daarmee zelfs prijzen, Voortgezet onderwijs doet mee aan uitwisselingsprogramma`s en schaakt er binnen kort weer op los. Kunst & Coo groeit en bloeit. Er wordt flink gewerkt richting Culturele Hoofdstad 2018. We hebben historische musea zoals Old Ark in onze gemeente en prachtige prentkunst in Fochteloo. De Schrieversronte brengt met het programma Tomke de stellingwerver taal al vroeg onder de aandacht bij de jeugd. Jongeren verenigingen en de burgemeester zijn in overleg geweest over de tentfeesten wat heeft geleid tot een nieuw evenementenbeleid. Toneel verenigingen spelen volop en vinden elkaar. Ondernemers tonen kunst in hun bedrijfspanden.   Kunstwerf bloeit, Openstal timmert goed aan de weg en trekt veel bezoekers. We gaan Ooststellingwerf 500 in gezamenlijkheid met alle inwoners vieren. Ons motto is: “Leg geen kunst en cultuur op maar laat het ontstaan”, ook dat is cultuur.

Evaluatie Mantelzorgbeleid 2013-2016.                                                                                                                                                     Doordat wethouder van Esch in de raadsvergadering van December 2016 ziek was is dit onderwerp verschoven naar deze avond. Onze inbreng zoals door Jenny verwoord: Voorzitter,voor ons ligt ter beoordeling de beleidsnota evaluatie mantelzorgondersteuning 2013-2016 met het voorstel om het huidige beleid voort te zetten tot 2020. Het is mooi dat in de voorliggende periode meer mantelzorgers bereikt zijn, dat ze ondersteuning  en af en toe een respijt moment krijgen. Ook is de jonge mantelzorger in het zonnetje gezet, allemaal prima werk, wat dat betreft zou je zeggen ga zo door met het ingezette beleid. Maar Voorzitter is dat niet wat al te gemakkelijk? Wat te denken van het initiatief dat OoststellingwerfsBelang tijdens de behandeling van de kadernota heeft genomen om middels een breed gedragen amendement  voor te stellen om een jongere tot 18 jaar niet als mantelzorger te benoemen. Natuurlijk mag hij/zij zorg/hulp verlenen maar dit mag niet ten koste gaan van de toegekende benodigde zorg. Bekrachtiging van dit  voorstel komt niet voor in de voorliggende nota, waar vinden we dit vastgestelde beleid terug als we deze nota ongewijzigd voortzetten tot 2020?  1 op de 5 volwassenen geeft mantelzorg, kijk om je heen en bedenk eens hoeveel van de raadsleden er meer dan 8 uur per week een mantelzorg taak er bij zou kunnen hebben? Ook binnen uw organisatie zullen er medewerkers zijn die een mantelzorgtaak op hun schouder hebben. Landelijk gezien heeft 71 % van alle mantelzorgers  een betaalde baan en dit percentage zal naar verwachting alleen maar hoger worden. Onze staatssecretaris Dhr. van Rijn schreef in opdracht van de regering en naar aanleiding van de persberichten over de zorg aan zijn moeder een beleidstuk over zorg met als Titel:”Waardigheid en Trots”. Een beleidsstuk met uitgangspunten die de komende verkiezingsperiode gebruikt  worden bij de landelijke partijen, immers wie wil niet de zorg voor de oudere/zieke in ons land verbeteren? De inhoud van het stuk legt  heel veel de nadruk op de mantelzorger, zijn bijdrage aan de zorg zowel in- als buiten een zorginstelling gaat een steeds belangrijker rol spelen in het leefplezier van de oudere/zieke. Leefplezier daar draait het toch om? Kortom de zorg kan niet meer zonder de bijdrage van onze mantelzorgers en ook al is deze zorg vrijblijvend, je ontkomt er niet aan. Onze koning gaf in zijn nieuwjaarstoespraak ook al aan dat mantelzorgers onder de aandacht moeten blijven. Dit alles vraagt een andere kijk op mantelzorg,  er zijn bijvoorbeeld creatieve ondernemende mensen opgestaan als mantelzorgmakelaar.  Deze makelaar kan ter ontlasting van de mantelzorger, bemiddelen en/of helpen bij regeltaken en met werkgevers in gesprek gaan. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de kosten van deze makelaar. Ook zijn er een aantal gemeenten die vanuit de Wmo gelden deze makelaar vergoeden. OoststellingwerfsBelang is geen voorstander van de mantelzorgmakelaar in deze vorm en weet ook niet of de vraag er naar is, maar zou wel willen aangeven dat wanneer er in onze gemeente mantelzorgers zijn die gebruik maken van een mantelzorgmakelaar, we dit graag ingevuld zouden zien door een medewerker van het gebiedsteam. Geen extra laag in de zorg. Voorzitter wij evalueren de beleidsnotitie mantelzorg ondersteuning 2013-2016… vanaf 1 januari 2015 is de decentralisatie van kracht gegaan  en vanaf dat moment is mantelzorg min of meer “echte“ zorg, althans het wordt meegerekend in de zorg. OoststellingwerfsBelang is van mening dat een nieuw beleid dat pas geëvalueerd zal worden in 2020  een te grote periode overbrugt. Immers vanaf 1 januari 2015 tot 2020 is 5 jaar, terwijl er ongelooflijk veel veranderingen in de zorg zijn en er zullen ook nog vele komen. Krantenkoppen laten ons lezen dat mantelzorgers vaker bij huisartsen aankloppen voor klachten. Het is de taak van de gemeente om de regie te voeren over het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. De tussenevaluatie kan bijdragen tot het zo nodig tijdig bijstellen van het mantelzorgbeleid. OoststellingwerfsBelang kan instemmen met de evaluatie 2013-2016 en is  tevreden met de mantelzorg ondersteuning tot nu toe. Het ingezette beleid kan door kan gaan maar dan wel met een tussenevaluatie eind 2018 en het vrijwaren van verplichte (voor zorg meetellende) mantelzorg voor jongeren tot 18 jaar. Wij horen dan ook  graag van de wethouder of  hij bereid is om aan de vraag om een tussenevaluatie eind 2018 te voldoen. Eventueel hebben wij nog een amendement achter de hand om een evaluatie door de Raad te laten vaststellen.                             De wethouder zegt een tussentijdse update eind 2018 toe . We stemmen hierop in met de voorliggende nota.

Laatste onderwerp is het voorstel tot toestemming verlenen van de bouw van 8 appartementen aan de Herenweg te Donkerbroek. Het betreft een zogenaamd hamerstuk, behandeling heeft in de commissievergadering al uitgebreid plaatsgevonden. We zijn blij dat er ook in Donkerbroek weer gebouwd gaat worden.  Het voorstel wordt aangenomen.

 

Raadvergadering 20 december 2016

Na de huishoudelijke agendapunten beginnen we met:

Nieuw voorbereidingsbesluit ten behoeve van het opnieuw vaststellen van een bestemmingsplan voor de Prikkedam.    

Zowel een eerder vastgesteld bestemmingsplan als ook een beheersverordening zijn door de Raad van State vernietigd. Met name de geluidoverlast en de wijze van meting van geluid vormen veel stof tot discussie voor de deskundigen. Het is al jarenlang een hoofdpijndossiers, ook vorige colleges hebben hier nooit een sluitende regeling voor kunnen treffen. Voor ons is vooral belangrijk dat het huidige gebruik zo mogelijk wordt vergund en de overlast voor alle omwonenden zo veel mogelijk wordt beperkt. Helaas nemen deze procedures veel tijd in beslag en is er zelfs dan geen zicht op gegarandeerde goedkeuring door de Raad van State. Er wordt, behoudens de fractie van D66,  goedkeuring aan de voorbereidingprocedure gegeven.

Bestemmingsplan Meidoornlaan 34-36 te Haulerwijk  

Wij hebben geen bezwaren tegen dit voorstel. Het voorstel wordt door een meerderheid van de Raad aangenomen.

Nota grondprijzen.    

Bij  dit voorstel dienen wij een amendement in waarbij de PvdA en Stellingwerf+ meegaan als mede indieners. Het  amendement heeft tot doel het mogelijk te maken dat de grondprijzen voor woningbouw in de dorpen aangepast kunnen worden op basis van de aanwezigheid van  voorzieningen. Ons voorstel wordt evenals de Nota door een meerderheid van de Raad aangenomen.

Beantwoording vragen GroenLinks en PvdA inzake bomenkap Harambeterrein    

Wethouder Sierd de Boer beantwoord de schriftelijke vragen van GroenLinks en de PvdA over dit onderwerp. Beide zijn akkoord met de beantwoording van de vragen. De wethouder geeft aan dat wanneer er toch nog ontwikkelingen zijn, de raad tijdig wordt geinformeerd.

Vervolgens zijn er nog een flink aantal hamerstukken aan de orde, met name over overhevelingen van budgetten en het vaststellen van diverse tarieven voor volgend jaar. Ze worden allen aangenomen.

Als laatste agendapunt 24:  Voorstel Prioritering Masterplan Oosterwolde.   

Voorgesteld wordt om een aantal onderdelen van het Masterplan Oosterwolde-Centrum op basis van nieuwe ontwikkelingen te schrappen en de overgebleven onderdelen middels een 2-tal projecten tot uitvoering te brengen. Dit is de opmaat naar een verdere voltooing van Masterplan Oosterwolde-Centrum/ Venekoten-Noord. De Raad stemt hier mee in.  

 

Verslag raadvergadering begroting 8 november 2016

De begroting vergadering is naast de behandeling van de kaderbrief 1 van de belangrijkste vergaderingen die op de jaaragenda staan. We beginnen al om 16:00 uur omdat er vele onderwerpen de revue passeren en iedere partij de gelegenheid moet krijgen om zijn visie op de begroting en het gevoerde beleid te ventileren.

Onze fractievoorzitter gaat in zijn beschouwingen in op een aantal zaken die gerealiseerd zijn, onderwerpen waarover we zorgen hebben en  een blik in de toekomst. Om te beginnen benoemt hij de realisatie van de prachtige bosbergtoren, die de eerste weken na openstelling voortdurend druk wordt bezocht. Vervolgens gaat hij in op de kernpunten van de begroting: de risico’s worden beperkt, er is aandacht voor de inwoners, de financiën op zijn orde, er is geen lastenverzwaring voor onze inwoners en bedrijven maar ook voor onze gasten. Daar waar mogelijk worden onze inwoners betrokken bij het maken van nieuw beleid of voorbereidingsplannen. In deze begroting is ook de uitwerking van de ingediende amendementen en moties tijdens de behandeling van de kaderbrief in juni j.l. opgenomen. Naar de mening van OoststellingwerfsBelang wordt er een goede invulling gegeven aan de wensen van de raad. OoststellingwerfsBelang is tevreden over de gepresenteerde begroting en zal voor stemmen.

In aanloop naar de begrotingsvergadering zijn er diverse moties en amendementen gedeeld en ingediend, onderstaand een beschrijving:

Amendement 1:  Afvalstoffenheffing: ingediend door D66, CU, GL.                                                                                                                                                                                                           Hierin wordt voorgesteld om niet de vaste lasten van de afvalstoffen heffing te verhogen maar de lediging per keer. Onze fractie is verdeeld, beide opties leiden tot de beoogde kostendekkende afvalverwerking. Onze fractie stemt verdeeld, 2 voor, 4  tegen, het amendement wordt verworpen.

Amendement 2: Tekst aanpassing in de begroting over het onderwerp woonvisie.  Ingediend door PvdA, OoststellingwerfsBelang, VVD, D66, CDA, CU. Een formele  wijze om een foutief opgestelde tekst in de begroting aan te passen, wordt raad breed aangenomen.

Amendement 3: Forensenbelasting bevriezen in 2017, ingediend door OoststellingwerfsBelang, D66, CDA, S+.                                                                                                                 OoststellingwerfsBelang heeft dit voorstel ingdiend omdat tijdens de behandeling van de kaderbrief in juni, is besloten alle lokale belastingen in 2017 te bevriezen. We  vinden dat we de forensenbelasting hierbij zijn vergeten, door het aannemen van het amendement wordt dit rechtgetrokken.

Motie 1: Steeds meer senioren onder de armoede grens. Ingediend door CDA, VVD, PvdA, CU en S+                                                                                                                                                        In de motie wordt het college verzocht om te onderzoeken of ouderen ook meer aandacht kunnen krijgen in het armoede beleid. Voor ons is deze motie niet volledig,  armoede kan immers bij alle leeftijdsgroepen voorkomen en OoststellingwerfsBelang vindt dat er voor alle inwoners een goed armoedebeleid moet zijn. De ingediende motie wordt overgenomen door het college.

Motie 2: Infrastructuur en bebording Ooststellingwerf. Ingediend door: OoststellingwerfsBelang, PvdA, CDA.                                                                                                                                              De aanpassing van de N381 nadert zijn voltooiing. Verkeerstromen worden geacht te veranderen, verschillende wegen zijn aangepast om sluipverkeer tegen te gaan. Voor verkeer richting Haulerwijk is geen enkele aanduiding/bebording op het hoofdwegennet aanwezig, mede hierdoor is er nog veel sluipverkeer naar- en van Haulerwijk. We hebben al meerdere keren hiervoor aandacht gevraagd bij de provincie, de gemeente en het projectbureau N381, maar er is niemand die het probleem op pakt. Wij verzoeken aan het College om initiatief te nemen om dit probleem op te lossen. Het college neemt de motie over.

Motie 3: Evaluatie en actualiseren van het milieubeleidsplan, ingediend door: PvdA, D66,CDA, CU, GL.                                                                                                                                                       In de  motie wordt gevraagd om voor de behandeling van de kaderbrief van 2018, het huidige milieubeleidsplan wat ten einde loopt, te evalueren en met voorstellen te komen voor een nieuw milieubeleidsplan. Het college neemt de motie over.

Motie 4:  Toegankelijk en aantrekkelijker maken woonkavels. Ingediend door PvdA.                                                                                                                                                                                 Volgens de indieners worden bouwkavels slecht verkocht onder andere omdat deze te groot zouden zijn voor evt. kopers. Wij willen dit onderwerp ook graag besproken hebben bij de nieuw op de stellen nota grondbeleid en de woonvisie. We stemmen samen met StellingwerfPlus en indieners PvdA voor, de motie wordt aangenomen.

Motie 5: Regenboogvlag, ingediend door: GroenLinks, VVD, PvdA, D66.           Voorstel van de indieners is om ieder jaar op 11 oktober, met uitzondering van de zondagen, de regenboogvlag te laten wapperen op het gemeentehuis. De regenboogvlag symboliseert het op grond van geloof, seksuele geaardheid of afkomst niet tolereren van discriminatie. OoststellingwerfsBelang is van mening dat er op rijksgebouwen alleen gevlagd dient te worden met de nationale driekleur. We onderschrijven het niet tolereren van discriminatie maar vinden dat we dat op een andere wijze moeten uitdragen. Er zijn jaarlijks diverse dagen die in het teken staan van iets, ook hier vlaggen we niet voor, dit willen we ook niet. Wij stemmen  niet voor de motie, hij wordt verworpen.

Motie 6. Bekendheid gebiedsteam, ingediend door CDA,  S+,  CU, OoststellingwerfsBelang, D66, PvdA.                                                                                                                                                    De motie verzoekt om in 2017 weert een “zorgkrant” uit te brengen om de bekendheid van de gebiedsteams te vergroten. Het college neemt de motie over.

Verslag Raadvergadering 15 november 2016:

Vanavond een agenda met maar weinig onderwerpen, 3 hamerstukken en 1 inspreker. Dhr. Berkenbosch spreekt in over de belemmeringen die hij ervaart bij de plannen voor de realisatie van een bijgebouw bij zijn woning.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Na het instemmen met de hamerstukken, kunnen we onze koffie op drinken en naar huis rond 20 uur, een unieke gebeurtenis.                                                                                                           Gezien de vele geagendeerde onderwerpen in de vergadering van december staat ons dan wel een lange zit te wachten, we gaan ons er alvast op voorbereiden.

Raadvergadering 25 oktober 2016:                                   

De agenda wordt aangepast om de punten die tijdens de vorige raad- vergadering vanwege het late tijdstip niet zijn behandeld, naar voren te halen. Dit betreft de beantwoording van schriftelijke vragen van PvdA en Groen Links over de wijze van vergunningverlening op het voormalige Harambe terrein. Wethouder de Boer  beantwoordt de vragen. Dit kan ook schriftelijk maar de partijen hebben gevraagd om een mondelinge beantwoording. Groen Links en de PvdA hebben vervolgens weer aanvullende vragen op de gegeven antwoorden, maar zullen deze schriftelijk in moeten dienen. Dit omdat een meerderheid van de raad besluit dat er vanavond geen ruimte is voor meer verduidelijkende vragen.

Agendapunt: Bestemmingsplan Kerkstraat 61 te Haulerwijk.                                                                                                                                                                                          OoststellingwerfsBelang kan van harte instemmen met het voorliggende plan. Er wordt immers gebruik gemaakt van de Nije Pleats inpassing, daarnaast is het een zogenaamde “rood voor rood” regeling (in Donkerbroek zijn een aantal slecht onderhouden en van asbest voorziene bedrijfs-gebouwen afgebroken en hiervoor komt aan de Kerkstraat 61 een nieuw bedrijf, ruimtelijk geheel ingepast volgens de provinciale regels). De bezwaren over de ruimtelijke inpasbaarheid kunnen we niet onderschrijven, er zijn volop afspraken vastgelegd over het aanbrengen van beplanting en boomwallen.

Agendapunt:  Geluidsreductieplan Venekoten                                                                                                                                                                                                                                                  Dit plan zorgt er voor dat verdere ontwikkeling van het industrieterrein Venekoten mogelijk blijft. Het plan regelt een herverdeling van de per bedrijf toegestane geluidsnormen, waardoor we, ondanks het aantrekken van nieuwe bedrijven, toch binnen de totaal voor dit terrein vergunde geluidsnorm kunnen blijven. Op onze vragen hierover antwoordt de wethouder dat het plan zeker geen vrijbrief is om meer geluid te produceren of dat het een beperking voor bestaande bedrijven oplevert. Wij stemmen  voor het voorstel Geluidsreductieplan Venekoten.

                         

Agendapunt: Aanpassen en uitbreiden OBS `t Startblok’ te Donkerbroek.                                                                                                                                                                                                      Dit voorstel vraagt budget beschikbaar te stellen voor verbouw van de school om ruimte te ontwikkelen voor het inhuizen van de peuterspeelzaal. Een voorstel met wat OoststellingwerfsBelang betreft een nare bijsmaak. We hadden immers zo graag gezien dat scholenkoepels Comprix en Tjongerwerven een overeenstemming hadden gesloten waarmee ze het peuterzaalwerk en de basisscholen in Donkerbroek een brede basis voor de toekomst hadden gegeven. Andere initiatieven vanuit het dorp hadden hier dan wellicht mooi op aan kunnen sluiten. Portefeuillehouder burgemeester Oosterman geeft aan nogmaals te hebben geïnformeerd of er sprake is van toenadering tussen Comprix en Tjongerwerven, helaas liggen de partijen nog steeds met elkaar overhoop. OoststellingwerfsBelang is blij dat de aanpassing van de school zodanig wordt uitgevoerd dat er ter plaatse voldoende ruimte en mogelijkheden over blijven om in de toekomst alsnog een samengaan met “De Peggebult” ten behoeve van een zogenaamde “brede” school mogelijk te maken. We melden dat nieuwbouw op de huidige locatie van CBS “De Peggebult” binnen een aantal jaren, wat ons betreft niet aan de orde kan zijn. Helaas gaan we daar als gemeenteraad niet over, maar we vinden wel dat we dit signaal moeten afgeven. Het voorliggende raadsvoorstel is op dit moment dan ook de juiste oplossing en we stemmen er mee in.

 

Agendapunt: Politiek actief/ leerlingen en de lokale democratie.                                                                                                                                                                                    Het betreft hier de uitwerking van een mede door ons tijdens de kaderbrief ingediende motie. Jenny heeft zich vanavond extra opgedoft om zowel de belangstellenden op de tribune als de kijkers via de live stream te overtuigen hoe leuk en belangrijk lokale politiek is. Ze houdt een gloedvol betoog! Door het aanbieden van een cursus politiek actief worden, wordt geprobeerd meer mensen voor de politiek te interesseren. Politiek, een veelbesproken onderwerp, iedereen heeft er een eigen gedachte bij, de 1 kiest voor links de ander kiest voor rechts. En dan komt het mooie..... hoe kom je gezamenlijk tot een goede oplossing, in onze visie dus een oplossing voor de inwoners van Ooststellingwerf. In 2018 zijn de gemeenteraad verkiezingen, wat zou het mooi zijn als we dan heel veel belangstellenden hebben om samen met ons mee te doen in de lokale politiek. De cursus burger en politiek geeft inzicht in de spelregels en de werkwijzen in het gemeentelijk apparaat en de politiek. Ook de leerlingen van het voortgezet onderwijs wordt een cursus aangeboden, eerst in de vorm van een pilot en als het positief wordt ervaren in een bredere opzet. Wij hopen op veel aanmeldingen zodat we aan 1 cursus niet genoeg hebben. Onze inzet is om de politiek in Ooststellingwerf vooral van de inwoners van Ooststellingwerf te maken, dan wordt politiek in onze beleving nog leuker! We stemmen natuurlijk volmondig met dit voorstel in.

Agendapunt: 2e managementrapportage 2016                                                                                                                 Dit is de 2 update van het college aan de raad in 2016 over hoe we er op allerlei gebied voor staan. Ooststellingwerf staat er financieel onveranderd goed voor, daarnaast worden er allerlei positieve initiatieven in uitvoering gebracht. Positief gestemd kunnen wij ons vinden in het voorstel en de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging.

Agendapunt: Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016.                                                                                                       Dit gaat over de wijze waarop we samen met Opsterland en Weststellingwerf inkoop en aanbesteding willen laten plaatsvinden. In de commissievergadering heeft de discussie voldoende stof opgeleverd om een oordeel te kunnen vormen en is daardoor dus in de raadsvergadering een zogenaamd “hamerstuk” geworden. We stemmen er mee in

 

Raadsvergadering 27 September 2016

We beginnen met de prijsuitreiking aan de 3 winnaars van de fotowedstrijd. Hun foto’s zullen, samen met andere foto’s van deelnemers in de eerstkomende gemeentegids worden geplaatst

De raadsfractie van de VVD wordt vanavond eindelijk weer gecompleteerd met de benoeming van mw. Van der Sluis als raadslid en Dhr Tel als raadsopvolger. Ook voor ons is dit een positieve ontwikkeling, hiermee is immers de coalitie weer volledig bemand.

Na  de felicitaties aan het nieuwe raadslid en de raadsopvolger wordt de vergadering hervat en wordt Henk Dongstra voor de volgende 2 onderwerpen voorzitter van de raad. Dit omdat het onderwerpen van portefeuillehouder burgemeester Oosterman betreft:

Businesscase Ecomunity Center

Het voorstel voorziet in de realisatie van het Ecomunitycenter op het ecomunitypark te Oosterwolde. Een aantal partijen geven aan dat ze liever zien dat dit stuk later  behandeld wordt omdat nog niet alles duidelijk is, onder andere het geldend belastingregiem en wel/geen staatsteun.

OoststellingwerfsBelang vindt dat het stuk vanavond behandeld kan en moet worden. Uitstel van de uitvoering van de plannen is schadelijk voor de ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Daarnaast zijn er afspraken met diverse partijen gemaakt die nu ook recht hebben op onze mening. Op korte termijn zal geen duidelijkheid komen over het geldende belastingregiem en de staatsteunkwestie, we vinden de te nemen risico’s ten opzichte van het uitvoering geven aan de plannen aanvaardbaar. Het plan biedt grote kansen op nieuwe banen en voorziet in het naar onze gemeente halen van middelbaar en hoger onderwijs. De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven gaat hier in optima forma plaats vinden. Zo snel mogelijk aan beginnen dus! Hoewel we enthousiast over de realisatie van het Ecomunitycenter zijn, vinden we dat er beter over de doelstellingen gecommuniceerd moet worden. Met name reacties uit de bevolking dat het hier steun aan het bedrijf Ecostyle betreft en de investering andere ontwikkelingen in de dorpen onmogelijk maakt zijn niet waar. De portefeuillehouder zegt, licht geschrokken door onze inbreng,  toe dat er beter over de  plannen en de motivatie hiervan zal worden gecommuniceerd. Behalve D66 stemmen alle partijen voor het voorstel.

Uitvoeringsprogramma Biobased Economy Ooststellingwerf.

Ook deze ontwikkeling steunen we van harte en stemmen er dus mee in. We hebben goed uitleg over de vele bij ons levende vragen gehad. De eerder benoemde doelstellingen en projecten zijn verder geconcretiseerd. Wel hebben we onze bedenkingen over een aantal projecten in de commissie kenbaar gemaakt. We verwachten dat de door ons uitgesproken zorgen bij de verdere uitwerking van de projecten leiden tot verheldering en zo nodig aanpassing. Waar naar onze mening nog wel wat extra aandacht voor zou mogen zijn is bewustwording. Waar we in dit programma met name spreken over inzet van bedrijven en  scholen vanaf MBO niveau, moet bewustwording over de biobased economy eigenlijk al met de paplepel worden ingegoten. We vragen of er kan worden aangegeven of de basisscholen bij de bewustwording worden betrokken en of er verder nog plannen zijn om de bewustwording onder de bevolking te vergroten. De portefeuillehouder onderschrijft onze opmerkingen en zegt dat er op scholen reeds aandacht voor is, maar dat hier best nog het nodige werk is te verzetten.

Antwoord brief aan de raad Weststellingwerf over toekomst OWO samenwerking.

Weststellingwerf heeft een brief naar de raad en college van Ooststellingwerf gestuurd met daarin de opmerking dat zij graag samen willen gaan werken, wellicht zelfs fuseren met Heerenveen als de “poort van Friesland”.

De raad en het college hebben daarop de volgende antwoordbrief geschreven:  “Geachte raad en college, van Weststellingwerf, wij ontvingen in goede orde uw brief d.d. 10 mei 2016. In deze brief geeft u aan bestuurlijke opschaling van uw gemeente gewenst en onvermijdelijk te vinden. U vraagt ons om een reactie op dit standpunt. De richting die u aangeeft is die van ‘de poort van Fryslan plus’ inclusief Heerenveen. U wilt dit pad met de OWO partners verkennen, en aldus een stip aan de horizon gaan zetten. Graag reageren wij als gemeenteraad en college van B&W van Ooststellingwerf gezamenlijk als volgt: Het is u bekend dat de raad van Ooststellingwerf begin 2016 een visie op onze gemeente heeft vastgesteld. Met betrekking tot intergemeentelijke samenwerking is o.a. hierin opgenomen: “De gemeente blijft investeren in de ambtelijke samenwerking  met Weststellingwerf en Opsterland om zodoende de plattelandssamenwerking te versterken”. Ooststellingwerf behoudt haar eigen identiteit, wil dat de dienstverlening dicht bij de burgers blijft  en dat de korte lijntjes in de organisatie én naar de samenleving blijven bestaan. ‘Lokaal wat lokaal kan” en “couleur locale” is altijd het vertrekpunt geweest, óók in de OWO-samenwerking. Wij geloven hierbij in de eigen kracht van onze samenleving én van onze organisatie.  Bestuurlijke opschaling (fusie/ herindeling) in OWO (of nog groter)- verband past volgens de meerderheid van onze raad niet in onze vastgestelde visie, zij ziet er ook geen ook geen enkele noodzaak toe. De meeste dingen doen we zelf, in OWO-verband werken we efficiënt, professioneel, duurzaam en van harte samen, en als het niet anders kan doen we dat in Zuidoost- of provinciaal verband. De drie gemeenten hebben de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in onze OWO-samenwerking. Er is veel bereikt. De komende jaren zijn nodig om het bouwproces te voltooien (i.c. de backoffice sociaal domein) en alle onderdelen verder te optimaliseren. Wij hebben daar het volste vertrouwen in. Intergemeentelijke samenwerking is geen doel op zich. Het dient ons allen, en uiteindelijk onze inwoners. Wij vertrouwen u hiermee op correcte wijze te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, ook namens het college van B&W, de gemeenteraad van Ooststellingwerf.

500 jaar Ooststellingwerf.

Wij vinden € 250.000,- een groot bedrag en geven aan dat als het goedkoper kan, wij dat graag zien. Wij steunen wel dit voorstel, het is immers de uitwerking van een door ons ingediende motie tijdens de kaderbriefbehandeling en hopen dat er een mooi feest komt voor alle inwoners.

Vanwege het tijdstip, het is inmiddels 23 uur met nog een aantal agendapunten te gaan, wordt de vergadering opgeschort. De concentratie verloopt moeilijker en er zijn raadsleden die de volgende ochtend weer vroeg op hun werk moeten zijn.

De afspraken hierover voorzien in een voortzetting op de eerstvolgende avond na de raadvergadering. Dit gaat echter niet lukken omdat de voorzitter en 2 wethouders reeds andere, niet verplaatsbare afspraken hebben. De agendacommissie heeft vrijdag 30 september besloten om de 3 onderwerpen die over gebleven zijn door te schuiven naar de volgende raadsvergadering in oktober.

 

Raadsvergadering jaarrekening 2015 en kaderbrief 2017-2020 op 28 juni 2016:

De jaarrekening heeft lang op zich laten wachten. Er is niet tijdig een goedkeurende, complete accountantsverklaring beschikbaar vanwege het uitblijven van landelijke cijfers uit het Sociaal Domein. De jaarrekening wordt goedgekeurd, alleen Groen Links stemt tegen.

Dit jaar hanteren we een heel andere behandeling van de Kaderbrief. De diverse raadsfracties hebben samen zo’n 120 schriftelijke vragen gesteld, die stuk voor stuk door de ambtelijke organisatie, doorgaans goed onderbouwd, zijn beantwoord. Het college heeft verder een informele bijeenkomst over de kaderbrief georganiseerd, waar uitleg wordt gegeven over de keuzes die het college in de brief aangeeft. De fracties worden uitgedaagd om met goede voorstellen te komen om de ruimte in de begroting, dik 5 miljoen, op een goede wijze, bij voorkeur door incidentele uitgaven, in te vullen.  Een financiële ruimte die  is ontstaan door ons coalitiebeleid van de afgelopen jaren: Verlaging van de schulden- en rentelasten, een strak financieel beleid, lasten stabiel en verantwoord investeren!

OoststellingwerfsBelang gaat de uitdaging aan en komt met 3 amendementen en 5 moties. De voorstellen gaan over:

¨ Amendement extra budget wegenonderhoud;

¨ Amendement reserveren budget realisatie breedband in buitengebied;

¨ Amendement mantelzorgen pas vanaf 18 jaar bij indicatiestelling;

¨ Motie extra budget buurtsportcoaches;

¨ Motie Stellingwerven 500 jaar;

¨ Motie zonodig uitbreiden inzet Smileys;

¨ Motie verbetering onderhoud rond gemeentehuis;

¨ Motie opvangen einde precario inkomsten over 10 jaar.

Ook de andere fracties stellen een groot aantal, voor hen belangrijke zaken aan de orde en maken hierover voorstellen. Er ontstaat een bijzonder proces waarbij de initiatiefnemers elkaar opzoeken om voorstellen die overeenkomsten vertonen tot gezamenlijke initiatieven om te bouwen, er worden medestanders gezocht, er is veel overleg in allerlei samenstellingen.  Dit alles leidt tot een lijst van  6 amendementen en 26 moties met initiatieven.  Door het vele voorwerk gaan de fractievoorzitters van de diverse partijen in hun beschouwingen, naast hun visie over de huidige stand van zaken in onze gemeente,  vooral in op de voorliggende initiatieven.

Om het debat vooral tussen de fracties te laten plaatsvinden, beperkt het college zich in de beantwoording vooral tot het benoemen van de (on)mogelijkheden  en eventuele consequenties van de moties en amendementen. Een nieuwe rol waar het zo hier en daar nog wel even wennen is.

De kaderbrief 2017-2020 wordt met algemene stemmen aangenomen, stemming over de voorstellen is als volgt:

* Amendement 1: Mantelzorgen vanaf 18 jaar met algemene stemmen aangenomen;

* Amendement 2: Realisatie Breedband met algemene stemmen aangenomen;

* Amendement 3: Budget onderhoud wegen, aangenomen, alleen Groen Links stemt tegen. Dit amendement vormt samen met de motie instellen knelpuntenpot wegen en motie knelpunt Elsloo een gezamenlijk initiatief van OoststellingwerfsBelang, PvdA en VVD;                                                                                                                                                  

* Amendement 4: Lastenverlichting Groen Links, ingetrokken is wettelijk verboden

* Amendement 5: Bevriezing onroerende zaak belasting (OZB), aangenomen, alleen D 66 en Groen Links stemmen tegen;

* Amendement 6: Lastenverlichting afvalstoffenheffing, aangenomen, alleen StellingwerfPlus stemt tegen;

* Motie 1: Ombudsman Sociaal Domein, aangehouden in verband met landelijke ontwikkelingen;

* Motie 2: Instellen onafhankelijke clientenondersteuner Sociaal domein, aangenomen, OoststellingwerfsBelang, D66 en VVD stemmen tegen. We stemmen tegen omdat naar onze mening er al voldoende instellingen zijn die deze ondersteuning bieden en er te weinig wordt uitgegaan van de eigen kracht van onze inwoners;

* Motie 3: Huisvesting statushouders, verworpen, OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD stemmen tegen, er wordt volgens ons, in de motie tekort gedaan aan de huidige inzet van het college, we voldoen ruimschoots aan de opdracht en het college is al in de volle breedte, volop aan de slag met de vluchtelingenproblematiek;

* Motie 4: Inzet op extra reintegratie wordt overgenomen door het college;

* Motie 5: Stellingwerven 500 jaar wordt overgenomen door het college;

* Motie 6: Inrichten gemeentelkijk veenmuseum, verworpen alleen StellingwerfPlus, Christen Unie en PvdA stemmen voor;

* Motie 7: Bij– en nascholing laaggeletterden en niet nederlandstaligen, met algemene stemmen aangenomen;

* Motie 8: extra ondersteuning dyscalculie en dyslexie met algemene stemmen aangenomen.

* Motie 9: Invoeren schoolzwemmen basisonderwijs: de raad neemt de motie aan met algemene stemmen.

* Motie 10: Budget sportcoaches wordt aangehouden, de wethouder geeft aan dat er ontwikkelingen zijn, zoals het terugtreden van “De Friesland” als sponsor, die een bredere aanpak en hoger budget nodig hebben om het project succesvol door te laten gaan. Hij komt na de zomer met voorstellen;

* Motie 11: Toestaan gemengde winkelvormen, wordt ingetrokken omdat dit in onze gemeente al mogelijk is en positief wordt geadviseerd;

* Motie 12: Instellen anti verkrottingfonds, verworpen alleen D66, Christen Unie en Groen Links stemmen voor. We stemmen tegen omdat we vinden dat door het voeren van een actief beleid en inspelen op ontwikkelingen (bijvoorbeeld Harambe en Blughut locatie) verkrotting voorkomen kan worden;

* Motie 13: Voortzetting flexibel maaibeleid, aangenomen, Groen Links en D66 stemmen tegen;

* Motie 14: Onderhoud rondom gemeentehuis, aangenomen, VVD en Groen Links stemmen tegen;

* Motie 15: Instellen knelpuntenpot wegen, aangenomen met algemene       stemmen. (Zie ook opmerking amendement 3);

* Motie 16: Aanpak knelpunt kruising Elsloo, (Buitenweg/De Riete) aangenomen, Groen Links en D 66 stemmen tegen. (Zie ook opmerking amendement 3);

* Motie 17: Zo nodig uitbreiden inzet smileys, aangenomen, Groen Links en Christen Unie stemmen tegen;

* Motie 18: Snelle veilige fietsroutes, verworpen, OoststellingwerfsBelang, CDA en D 66 stemmen tegen. Naar onze mening is er geen enkele reden de fietspaden sneller te maken en moeten we ons richten op het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van het huidige fietspadenbestand;

* Motie 19: Fietsvoorziening Appelscha-Ravenswoud, verworpen, Ooststellingwerfsbelang, CD, VVD en D66 stemmen tegen. De wethouder geeft aan dat er een goede verbinding via de relatief veilige 1e Wijk is. Hij is bereid te bekijken of enige aanpassing ter plaatse mogelijk is. Een soortgelijke motie is eerder in de raad behandeld, toen hebben we ter plaatse gekeken, we vinden dat na enige aanpassing de 1e Wijk een geschikte en veilige route voor fietsers is.

* Motie 20: Instellen structureel budget Milieu, aangenomen, VVD stemt als enige tegen;

* Motie 21: Instellen fonds duurzame energie, overgenomen door het college;

* Motie 22: Inkoop groene energie, ingetrokken, college handelt reeds in de geest van de motie;

* Motie 23: Vergroening en verduurzaming dorpsfeesten, verworpen, alleen Groen Links stemt voor;

* Motie 24: Eenjarige proef afvalvouchers, aangenomen, Groen Links en D66 stemmen tegen;

* Motie 25: Cursus politiek actief worden, overgenomen door college;

* Motie 26: Eindigheid precariogelden, overgenomen door college;

* Motie 27: Betreft een aangepast amendement 4 met de bedoeling minima, financieel extra te ondersteunen, verworpen. Groen Links, StellingwerfPlus en PvdA stemmen voor, de laatste met stemverklaring dat de voorstem is bedoeld als gebaar richting de minima, maar wetend dat gemeente al wettelijk toegestane maximum vergoed. OoststellingwerfsBelang stemt tegen onder andere omdat de motie iets vraagt wat verboden is.

Al met al een bijzondere laatste raadsvergadering voor het reces, vooral ook omdat diverse fracties zich hebben uitgesproken over de positieve manier waarop alle fracties dit proces zijn aangegaan. Een belangrijke aanzet tot verbetering van de onderlinge verhoudingen. Hier is ons allen veel aan gelegen en komt het politieke proces ten goede.

Reces? Nee dus, op 29 juni 2016 zijn alle raadsleden van de deelnemende gemeenten in Caparis bijeengeroepen. Voortdurende onenigheid in de organisatie Caparis waarbij directie, staf, managementeam, ondernemingsraad, raad van toezicht en GR Caparis betrokken zijn leidt tot voortdurende negatieve informatiestromen naar de pers en tot steeds meer onrust onder het Caparis personeel. We worden bijgepraat door de ondernemingsraad en raad van commissarissen. Een bijeenkomst waar de emoties soms hoog oplopen en we tegengestelde informatie ontvangen. Niemand denkt in oplossingen, de standpunten zijn ernstig verhard. We zullen hier, mogelijk zelfs in ons reces, opnieuw over in gesprek en discussie moeten. Wat ons betreft alleen verliezers, maar vooral de bijna 2500 medewerkers, verdienen onze oprechte steun. Zij mogen niet de dupe worden, we gaan hiervoor ons best doen.

Raadsvergadering 21 juni 2016

De rekenkamer commissie biedt het rapport : “Extern inhuren of intern oplossen” aan, het is het eerste onderzoek dat de rekenkamercommissie in de nieuwe OWO samenstelling heeft uitgevoerd en gaat over de manier waarop er in onze gemeente met het inhuren van personeel wordt omgegaan. Het rapport zal na het zomerreces in een commissievergadering worden behandeld

Dhr. van der Meulen spreekt in namens sportvereniging Waskemeer .

Dhr F. Haven wordt benoemd tot nieuw lid van de rekenkamer commissie.

Raadsvoorstel Ergli:                                                                                                                                                                                                                         Het onderwerp over een eenmalige financiële ondersteuning voor het project Ergli wordt boven aan de agenda geplaatst omdat er veel jongeren op de tribune zitten. Door een fout gelopen Europese subsidieaanvraag dreigt een reeds geplande  scholenuitwisseling niet door te kunnen gaan, dit zou natuurlijk zonde zijn. Mevrouw Duin, Dolsma en de heer Ter Heide, allen lid van de stichting Ooststellingwerf-Ergli nemen tijdens de behandeling van dit onderwerp  plaats op de tribune, wel zo zuiver. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Raadsvoorstel sportcomplex vv Waskemeer:                                                                                                                                                                               PvdA , CU, StellingwerfPlus, GL en D66 dienen een amendement in over dit onderwerp, waarin wordt voorgesteld om naast de kosten van de aanleg van een Wetraveld ook de bovenmatige aankoopkosten van de benodigde grond voor een bedrag van € 60.000,- voor rekening van de gemeente te laten komen. Ook wij willen graag extra veldcapaciteit voor de voetbalverenging, maar wel op basis van goede afspraken en een verantwoorde toekomstige exploitatiebegroting. Omdat de V.V. Waskemeer zonder enige vorm van overleg 2 hectare grond heeft aangekocht, ver boven de werkelijke waarde, kunnen we ons niet vinden in het voorstel om de gemeente, dus indirect alle inwoners van Ooststellingwerf, op te laten draaien voor deze onverantwoorde investering. We stemmen dus tegen het amendement. Naast de indieners stemmen een 2-tal CDA fractieleden voor het amendement, deze wordt dus aangenomen, vervolgens wordt het aangepaste raadsvoorstelvoorstel met dezelfde stemverhouding aangenomen. We zijn blij dat Waskemeer extra veldcapaciteit krijgt, de wijze waarop hadden we graag anders gezien.

Raadsvoorstel Revitalisering Venekoten:                                                                                                                                                                            Voorgesteld wordt om financiën beschikbaar te stellen voor de revitalisering van bedrijventerrein Venekoten, de verplaatsing van het bedrijf Oenema maakt hier deel van uit. Een forse investering voor een volgende stap in de realisatie van het Masterplan Venekoten Centrum Oosterwolde. We hopen dat met het aannemen van dit voorstel ook de in het vooruitzicht gestelde subsidie van de provincie vrijkomt. OoststellingwerfsBelang stemt in met dit voorstel, het wordt in grote meerderheid aangenomen.

Raadsvoorstel Bestuursrapportage:                                                                                                                                                                                                  De PvdA stelt voor om dit onderwerp nu niet te behandelen omdat onvoldoende duidelijk is waarom het grote bedrag dat extra wordt ingezet voor de gebiedsteams benodigd is. Ook het onderwerp Lectoraat, is naar mening van andere partijen niet duidelijk onderbouwd. Wij zijn van mening dat beide voorstellen in stemming gebracht kunnen worden. Het onderwerp Lectoraat wordt uit het voorstel gehaald en na de zomer onderbouwd opnieuw aangeboden. Het advies om volgend jaar de gebiedsteams niet in de bestuursrapportage mee te nemen wordt richting college gedaan. Wij stemmen in met het aangepaste raadsvoorstel mede omdat we vinden dat voor de verdere ontwikkeling van het gebiedsteam extra financiële ondersteuning gerechtvaardigd is.

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting FUMO:                                                                                                                                                                                         Wij stemmen in met het voorstel en het besluit om geen zienswijze in te dienen, hoewel we in de commissie wederom kritische vragen over deze ons opgelegde organisatie hebben gesteld.

Raadsvoorstel Masterplan Appelscha

OoststellingwerfsBelang spreekt nogmaals uit dat nu meer de nadruk moet liggen  op verbetering van de  verbinding Boerenstreek-Centrum, niet alleen de toeristen maar ook onze ondernemers zullen hier veel baat bij hebben. Wij stemmen in met het voorstel.

Omvormingsplan Peuterspeelzaal:                                                                                                                                                                                                    Dit stuk is in de commissie al uitgebreid behandeld en staat nu als een hamerstuk op de agenda. OoststellingwerfsBelang geeft echter een stem verklaring af. Dit omvormingsplan is wet- en regelgeving van bovenaf. Je kunt er als Lokale partij niets aan doen, het wordt ons opgelegd. Wat OoststellingwerfsBelang betreft had er niets hoeven te veranderen, het peuterspeelzaal beleid in onze gemeente is al goed geregeld, dit wordt mede onderbouwd door alle jaarlijkse rapportages waarin staat dat het goed gaat met het peuterspeelzaal werk in Ooststellingwerf.

Goedkeuring van de jaarstukken van Hus en Hiem, de Veiligheidsregio en de benoeming van leden van de Raad van Toezicht Primo.com (fusie scholenkoepels Comperio en Primo in de OWO gemeenten) vormen de afsluiting van deze vergadering

 

Raadsvergadering 24 mei 2016.

De PvdA stelt de vraag of er voortgang is met het invullen van de vrijgevallen plek van het raadslid van de VVD. Kandidaat, Dhr. Derks heeft per mail laten weten dat hij afstand neemt van zijn functie als raadslid maar heeft dit nog niet officieel bevestigd. ( met een natte handtekening/ met pen ondertekend).

Vanavond wordt wel dhr. Jakob Baar van de VVD benoemt als commissielid. Hij mag geen raadslid worden omdat hij bij de verkiezingen niet op de verkiezingslijst van de VVD stond.

Jaarrekening 2015:

Het stuk dat nu voor ons ligt is een terugkoppeling over 2015. Over het sociaal beleid kan financieel nog niet zo heel veel gezegd worden omdat alle financiën vanuit rijkswege nog niet bekend gesteld zijn. OoststellingwerfsBelang is positief over deze jaarrekening, een mooi resultaat van goed beleid zoals door ons onder andere in het coalitieakkoord is afgesproken Goedkeuring van dit jaarstuk gebeurt in juni nadat er een goedkeuring van de accountant is, deze wacht ook op de cijfers Sociaal Domein.

Krediet aanvraag Masterplan Appelscha:

Masterplan Appelscha kent diverse projectonderdelen. De financiering hiervan kent meerdere stromen:                                                                                                              -Cofinanciering vanuit de gemeente van 2,3 mln.                                                                                                                                                                                                    -Quickwingelden vanuit de provincie van 1,67 mln.                                                                                                                                                                                                 -N381 gelden vanuit de provincie van 0,75 mln.                                                                                                                                                                                                    Het voorliggende voorstel betreft get gebruik van toegekende N381-gelden. Deze worden ingezet ten behoeve van de volgende projectonderdelen van Masterplan Appelscha:                                                                                                                                                                                                                                                                -Verbinding Drents Friese Wold-Fochteloerveen                                                                                                                                                                                                     -Culturele dooradering landschap (beelden Mader)                                                                                                                                                                                                  -Evenementen Culturele Hoofdstad Appelscha Hoog                                                                                                                                                                                               -Verbinding Boerestreek-Centrum                                                                                                                                                                                                                             -Verbinding Boerestreek-Buitencentrum                                                                                                                                                                                                                   -Uitkijktoren Bosberg                                                                                                                                                                                                                                                 -Verbinding van verenigingen: opzetten coöperatie                                                                                                                                                                                              Met het beschikbaar komen van deze financiële middelen kunnen alle projecten uit het Projectplan Quickwins in zijn geheel uit worden gevoerd. Wij steunen dit voorstel, waarbij wij inbrengen dat de verbinding tussen de Boerenstreek, Centrum en Turfroute wat ons betreft prioriteit moet hebben.

Motie vreemd aan de Orde van de Dag, raadsbreed ingediend: In navolging van de gemeente Krimpen aan den IJssel vind ook onze gemeenteraad dat het verstrekken van een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan alle vrijwilligers zonder kosten dient te gebeuren en niet alleen voor een beperkt aantal specifieke vrijwilligers. Vrijwilligers verdienen immers alle steun en moeten niet op kosten worden gejaagd voor het doen van vrijwilligerswerk. De regering heeft de kosten voor de verklaring fors opgeschroefd en wil slechts enkele groepen vrijwilligers vrijstellen, dit moet anders vinden we. 

Raadsvergadering 19 april 2016

Vanavond is er weer een “Gast van de Raad” programma, helaas hebben er zich maar 2 inwoners aangemeld, mevrouw Duin begeleidt hen deze avond. We hopen in de toekomst meer gasten te kunnen verwelkomen, het is immers een mooie manier om je inwoners mee te nemen in de werkwijze van het gemeentebestuur, het college en de raad.

Na behandeling van de ingekomen stukken staan er een 2-tal benoemingen op de agenda. Vandaag gaat de benoeming als raadslid in van dhr. Derks, voormalig wethouder VVD. Hij is zelf niet aanwezig maar de voordracht is er vandaag wel. De geloofsbrieven zijn goedgekeurd, de installatie zal plaatsvinden op het moment dat dhr. Derks aanwezig is bij een raadsvergadering. Een 2-tal fracties plaatsen kanttekeningen bij de benoeming.

Ook wordt er vandaag een plaatsvervangend commissielid benoemd voor het CDA . Dhr.IJpe Roijinga, het voorstel tot benoeming wordt met algemene stemmen aanvaard en de eed wordt door hem afgelegd.

Bestemmingsplan woningbouw Duistereweg te Oosterwolde                                                                                                                                                                                   De raad wordt voorgesteld om op een braakliggend weiland aan de Duistereweg een aantal woningen te bouwen. In de commissievergadering  zijn hier al verschillende vragen over gesteld. Er is rekening gehouden met de diverse zienswijzen en er komt een groenvoorziening om een en ander aan de omgeving aan te passen. De lijn van de toegangsweg wordt aangepast zodat er geen hinderlijke lichtoverlast voor andere aanwonenden is. OoststellingwerfsBelang vindt het na aanpassing met de aangedragen verbeteringen en tegemoetkoming aan een aantal zienswijzen een goed plan, we stemmen dus voor. Dit soort initiatieven zijn goed voor onze gemeente, zijn inwoners en ondernemers. Het raadvoorstel wordt aangenomen.

Evaluatie Nota sport 2009-2015 en uitganspunten nieuwe nota sport 2016-2021                                                                                                                                                De beleidsdoelstelling die geëvalueerd zijn in dit stuk zijn opgesteld samen met Weststellingwerf en Opsterland, samenwerken is mooi en biedt de kans om van elkaars mogelijkheden gebruik te maken. Het stuk wat voor ons ligt benoemd dat, ondanks dat het een OWO evaluatie betreft, er volop mogelijkheden zijn voor een “couleur locale” bij de invulling van de behoeftes. OoststellingwerfsBelang zal de mogelijkheid tot “couleur locale” in deze goed benutten. We hebben het alleen over de evaluatie en beleidsdoelstelling die betrekking hebben op Ooststellingwerf. Deze evaluatie laat zien dat we in Ooststellingwerf veel doen aan sport en bewegen en dat we ons realiseren dat sport en bewegen kunnen bij dragen aan een betere gezondheid, leefbaarheid, integratie en participatie . Helaas heeft er in 2009 geen 0-meting plaatsgevonden dus kunnen wij niet lezen of sinds de vaststelling van de nota in 2009 er meer of minder aan sporten en bewegen wordt gedaan dan voorheen. We ontwikkelen ons in ieder geval wel, valt te lezen in de evaluatie. Om het sporten en bewegen voor een ieder aantrekkelijk te maken is er een enquête uitgevoerd onder een groep bewoners om te inventariseren waar vraag naar is op het gebied van sporten en bewegen. Prima vind OoststellingwerfsBelang, op basis van de uitkomsten kun je een gericht aanbod doen, afgestemd op de vraag van onder op. De inzet van het team buurtsportcoaches is hier een prachtig voorbeeld van. Het is een goed werkend en ondersteunend team, dat al diverse activiteiten in gang hebben gezet. Het financieel ondersteunen van ouders die hun kinderen anders niet zouden kunnen laten sporten vindt OoststellingwerfsBelang natuurlijk een must, zowel voor het kind, als voor het hele gezin. Dit geldt uiteraard ook voor het  organiseren van sportactiviteiten voor kinderen of volwassenen met een beperking, daar waar nodig steun verlenen is onze visie, een ieder moet kunnen meedoen. OoststellingwerfsBelang ziet in de beleidsuitgangspunten 2016-2021 in ieder geval graag de volgende punten terug:                                                                                                                                                                                                                     - Behoud de samenwerking tussen Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf  en intensiveer deze waar nodig. Breng in kaart waar samenwerking meerwaarde oplevert;                                                                                                                                                                                                                                                                    - Blijf, zo mogelijk vraaggericht, sport faciliteren en stimuleren, houd het betaalbaar en zorg als het kan, voor clustering van voorzieningen (ook intergemeentelijk);                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Blijvend stimuleren van sporten door behoud van het team buurtsportcoaches.                                                                                                                                          Verder vinden wij dat het maken van beleid het (team)sporten en bewegen niet mag vertragen. Bewegen is meer dan het tikken van een aantal vingers op een toetsenbord of met je duimen een gamespel spelen, zoek de ruimte en de natuur. Onze mooie gemeente biedt daar heel veel mogelijkheden toe ook al ben je geen lid van een sportvereniging, overal is ruimte om te bewegen. Fietsen, wandelen, boompje klimmen, slootje springen, stoeprandje gooien, blikspuit, hinkelen, hutten bouwen, fietscrossen laten we er met zijn allen zorg voor dragen dat deze activiteiten geen verloren glorie worden, de ruimtelijke ontwikkeling van onze jeugd is er sowieso mee gebaat. De definitieve versie van het toekomstig beleid zien we met vertrouwen tegemoet, we stemmen dan ook in met de voorliggende nota.

 

Mededeling van college inzake brief gedeputeerde staten over subsidie Herstructurering Venekoten Noord.                                                                                                         Naar aanleiding van een krantenartikel :  “Haast met plan voor Venekoten” hebben een aantal partijen vragen over dit artikel. In het artikel wordt gesteld dat van uit de provincie toegekende gelden (subsidie) voor Venekoten Noord komen te vervallen als er voor 1 juni 2016 niet een plan ligt. In de overeenkomsten tussen provincie en gemeente staat echter duidelijk vermeld dat een en ander voor 2020 gerealiseerd moet zijn, dit is dus op zijn minst een vreemde situatie. We roepen samen met D66, Christen Unie en de PvdA  het college op om ons ongenoegen over deze werkwijze aan het provinciebestuur kenbaar te maken. Wethouder de Boer zegt toe dat het college een reactie gaat geven naar het Provinciaal bestuur over deze manier van communiceren en proberen daarnaast voor 1 juni 2016 uitvoering te geven aan de subsidieaanvraag, het raamwerk is inmiddels klaar, alles wordt in het werk gesteld om de subsidie veilig te stellen.

Motie vreemd aan de orde van de dag, van Groen Links en de PvdA.  Onderwerp: handelswijze college inzake afgeven kapvergunning monumentale bomen bouwplan Bruggelaan 37 te Appelscha

Indieners zijn van mening dat er willens en wetens een kapvergunning is afgegeven, dit in strijd met de regels en eerder gemaakte afspraken.  Naar ons idee is dit niet het geval, opzet is op geen enkele wijze te bewijzen of te veronderstellen. Dat het allemaal niet vlekkeloos is verlopen is echter een feit. Het oordeel  van de bezwarencommissie wordt nu gevolgd. De wethouder geeft nogmaals aan dat de procedure niet helemaal goed gevolgd is en dat hij daar eerder ook al excuses voor heeft aangeboden.  OoststellingwerfsBelang de partij die altijd op zoek is naar mogelijkheden, had liever een andere uitkomst gezien, maar respecteert het besluit op de ingediende bezwaren.

 

Raadsvergadering 22 maart 2016

De raadvergadering staat deze avond vrijwel volledig in het teken van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan buitengebied.

Maar voor we hier mee aan de slag kunnen wordt er eerst een stemming gehouden over het voorstel om ons fractielid Jenny Dolsma, te benoemen tot voorzitter van de commissie Samenleving. Alle stemgerechtigden stemmen in met de voordracht, een goede start voor onze kersverse voorzitter, Jenny succes de komende tijd!

Verschillende partijen staan, alvorens hun inbreng te doen even stil bij de vreselijke aanslagen op het vliegveld Zaventhem en de metro in Brussel.

Er hebben zich kort voor de vergadering nog een 2-tal insprekers gemeld, de heer Voskuilen, agrarisch ondernemer te Oosterwolde/Fochteloo spreekt onder andere zijn zorgen uit over de in het ontwerp bestemmingsplan besproken ecologische verbindingszones.  Mevrouw Van der Sluis spreekt namens de ABO een aantal zorgen uit over met name de gevolgen voor agrarische ondernemers in de omgeving Fochtelooerveen en de verzwaring van de archeologische stempels op een 50 tal historische boerderijplaatsen, hetgeen in de toekomst voor hoge kosten kan gaan zorgen bij gevraagde ontwikkelingen.  

De meeste fracties spreken zich op hoofdlijnen positief uit over het voorliggende ontwerp. Hoewel in januari een schriftelijke vragenronde is geweest en 14 dagen geleden in de commissievergadering ook uitgebreid over het conceptplan is gesproken heeft D66 gemeend vanavond pas een aantal inhoudelijke wijzigingen middels het indienen van 31 amendementen en 3 moties voor te stellen. De meeste gaan over het gelijkstellen van de voorwaarden voor het vergunnen van bed en brochje faciliteiten, we kunnen ons als fractie hier op hoofdlijnen in vinden, alleen de suggestie dat er discriminerende bepalingen in de regelgeving staan onder verwijzing naar artikel 1 grondwet staat ons niet aan.

Onderstaand in hoofdlijnen de inbreng die onze woordvoerder Wolter Slager namens OoststellingwerfsBelang heeft ingebracht:

 Voorzitter, vanavond wordt aan de raad voorgesteld om het Bestemmingsplan buitengebied 2016 vast te stellen. Een klus waarmee een groot aantal medewerkers van onze gemeente zich vol overgave voor hebben ingezet, OoststellingwerfsBelang heeft hier veel respect voor en wil hen dan ook, met name de trekker van het project mevrouw Wuite,  voor hun inzet bedanken, geen vraag was te veel en onuitputtelijk werd uitleg gegeven. Ook het college en de raadsleden hebben zich de afgelopen anderhalf jaar met grote regelmaat moeten buigen over de procedure, gemaakte vorderingen en deelplannen die voor de totstandkoming van dit conceptplan benodigd waren. Een vaak interactief proces met de nodige inspraakmomenten, inloopsessies waarbij van gedachten kon worden gewisseld en gegevensuitwisseling met diverse partijen die belanghebbende zijn in dit concept bestemmingsplan. OoststellingwerfsBelang kan zich dan ook in grote mate vinden in het voorliggende plan. Wel hebben we nog een aantal punten waar we graag nadere uitleg over willen, alvorens een definitief ja aan dit plan te geven.

Naar aanleiding van de ter inzage ligging van het plan zijn een groot aantal zienswijzen ingediend. De wijze waarop de zienswijzen zijn behandeld en beantwoord verdient naar onze mening in nagenoeg alle gevallen een pluim. Voor wat betreft de zienswijzen van de provincie waarbij een aanwijzing wordt gegeven om verzwarende archeologische stempels te leggen op een 50-tal historische boerderijplaatsen en het opnemen van een verbod op oa drainage binnen 1000 m van het Fochtelooerveen in verband met hydrologische gevolgen voor het Fochtelooerveen, is OoststellingwerfsBelang minder enthousiast. Uitvoering geven aan deze aanwijzing heeft direct gevolgen voor een groot aantal inwoners van onze gemeente. Dit terwijl het beleid- en regelgeving is die gedeeltelijk nog door de provincie moet worden vast gesteld. Inspelen op toekomstig beleid en regelgeving is op deze wijze naar onze mening enigzins voorbarig en niet op zijn plaats. Voor wat betreft het opgenomen verbod in de omgeving van het Fochtelooerveen gaat dit over een zaak die niet door de gemeente mag worden vergund. Het opnemen van deze bepalingen ligt ons dan ook zwaar op de maag. We zijn een partij die zo veel mogelijk overbodige en dubbele regelgeving wil voorkomen en daar is in dit geval vinden wij wel sprake van. De provincie is opsteller van beleid en regels in deze, daar hoeven we als gemeente niet nog een sausje over heen te leggen.

Kan de wethouder aangeven of het, ondanks het eerder vermelde op te leggen verbod, voor agrariërs in het bedoelde gebied rondom het Fochtelooerveen mogelijk is om reeds aanwezige drainage te vervangen zodra deze aan vervanging toe is? Dit leidt volgens ons immers niet tot aantasting van de hydrologische toestand in dit gebied.

Voor wat betreft de bepalingen rond 50 historische boerderijplaatsen verwachten we veel bewaarschriften, deze hadden wellicht voorkomen kunnen worden als er een overleg- en inventarisatieronde met betrokken eigenaren had plaatsgevonden, helaas is dit niet gebeurd. De constatering dat er een reactieve aanwijzing door de provincie volgt bij niet invulling geven aan de door de provincie ingediende zienswijzen, lijkt op een vorm van machtspolitiek, hier hebben we grote moeite mee.

In het proces zijn een 2-tal documenten aan de Raad gepresenteerd, te weten de Nota Archeologie en de Handleiding voor erfinrichting, inmiddels omgevormd tot Procesboek ontwikkeling (agrarische) erven Ooststellingwerf. Waardevolle documenten met veel nuttige informatie. Beide werden gepresenteerd als hulpinstrumenten bij het op te stellen bestemmingsplan buitengebied, echter gedurende het proces zijn deze documenten, ook op aanwijzing van de provincie, verworden tot verplichte regelgeving binnen het vast te stellen bestemmingsplan buitengebied. Dit is door OoststellingwerfsBelang niet positief ontvangen. Ook de afwijkende normen voor paardenbakken voor wel- en niet agrariërs is volgens onze fractie een beslissing waar we niet van staan te juichen.

OoststellingwerfsBelang heeft tijdens de commissiebehandeling een opmerking gemaakt over de verplichte kosten voor archeologisch bodemonderzoek die gemaakt moeten worden om een vergunning voor het uitvoeren van een aantal zaken in het buitengebied te krijgen. Doel van de onderzoeken is het eventueel veiligstellen van archeologisch waardevolle zaken. Een zaak die door de rijks- en provinciale overheid wordt gezien als Algemeen belang, vandaar de regelgeving in deze. Ook wij hechten waarde aan het goed omgaan met archeologisch waardevolle vondsten. Willen we onze inwoners motiveren om goed met archeologisch waardevolle vondsten om te gaan, dan moet je ze natuurlijk niet op kosten gaan jagen maar eerder een vorm van beloning of andere steun in het vooruitzicht stellen. We hebben dan ook grote moeite met de kosten die aan deze inwoners worden opgelegd en hebben het inrichten van een steunfonds als mogelijke optie genoemd.  OoststellingwerfsBelang vindt dat deze, van overheidswege opgelegde verplichtingen, onze inwoners hard kunnen raken, het vergoeden van deze kosten van gemeentewege is in onze ogen echter niet reëel. Hier heeft de landelijke- en provinciale overheid, de opstellers van deze regels en beleid, in onze ogen onvoldoende aan de gevolgen voor onze inwoners gedacht. Daar ligt naar onze mening dan ook de 1e verantwoordelijkheid voor het instellen van een steunfonds.

We willen het college dan ook oproepen, eventueel middels een nog door ons in te dienen motie, om bij de landelijke- en provinciale overheid aan te dringen op ondersteuning bij het verplicht laten uitvoeren van archeologisch bodemonderzoek. We zullen als partij onze mening hierover middels een op te stellen brief kenbaar maken aan de landelijke- en provinciale overheid en hopen dat de andere partijen deze brief mede willen indienen of zelf een soortgelijk initiatief nemen. Vraag aan de wethouder: Is het college bereid om de door ons voorgestelde oproep aan de landelijke- en provinciale overheid voor steun bij opgelegde archeologisch onderzoeken over te nemen?

Betekenen onze opmerkingen dat het concept plan een dikke onvoldoende krijgt? Zeker niet, zoals eerder al door mij verwoord staan wij in grote mate achter dit plan. In een dik dossier, zoals dit ontwerp bestemmingsplan, zullen altijd een aantal zaken niet de volledige goedkeuring van partijen krijgen, maar uiteraard willen we een zo goed mogelijk plan gaan vaststellen. Dit is waar we vanavond naar hopen toe te werken.

 

Naar aanleiding van onder andere onze inbreng, komt onze wethouder Sierd de Boer met de volgende toezeggingen:

 • Vervanging van drainage in het gebied rondom het Fochtelooerveen blijft gewoon mogelijk;
 • Een door ons, samen met PvdA en Groen Links ingediende motie, waarin het College wordt gevraagd een inventarisatie van particuliere- en natuurbegraafplaatsen te maken, vervolgens hierover beleid te maken en dit middels een concept beleidsplan aan de raad voor te leggen wordt door de wethouder overgenomen;  
 • Het college zal namens de Raad bij de provincie zijn ongenoegen uitspreken over de wijze waarop een aantal zaken zijn opgelegd en aandringen op het instellen van een vorm van steunmaatregel aan onze inwoners bij opgelegde archeologische onderzoeken;
 • De door D66 ingediende amendementen aangaande bed en brochje in aangepaste vorm grotendeels over te willen nemen, met uitzondering van woningen zonder bedrijfsfunctie.

D66 geeft aan blij te zijn met de toezegging van de wethouder, maar niet kan leven met de uitzondering voor woningen zonder bedrijfsfunctie, hij ziet dit, naar onze mening geheel ten onrechte, als discriminatie.

Omdat wij juist blij zijn dat de toezeggingen van de wethouder een sterk vereenvoudigde en eenduidige regelgeving mogelijk maken, wordt direct door ons een amendement opgesteld en alsnog ingediend samen met Christen Unie, PvdA, Stellingwerf+ en CDA met de volgende tekst:

“De aantallen vierkante meters voor Bed en Brochje bij bedrijven tot 100m2 toe te staan en de bepalingen voor wat betreft de aantal kamers te laten vervallen”

Bed en Brogje in woningen zonder enige bedrijfsfunctie toe te staan tot een maximum van 50m2.

De beperking voor wat betreft woningen zonder bedrijfsfunctie tot maximaal 50 m2 is volgens ons meer dan gerechtvaardigd omdat bij woningen zonder aanwezige bedrijfsfunctie de woonfunctie primair moet blijven en dat komt bij een groot toe te staan vloeroppervlak in het geding. Incidenteel zal een maatwerkprocedure hier uitkomst kunnen bieden.

Het nieuw opgestelde amendement wordt na stemming breed gesteund, alleen Groen Links en D66 stemmen tegen. Van de overige amendementen wordt alleen een tekstcorrectie raadsbreed aangenomen.

Het bestemmingsplan wordt na stemming met brede steun vastgesteld, alleen de fracties van D66 en Groen Links stemmen tegen.

Behoudens de door de wethouder overgenomen motie worden de andere moties verworpen.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied is een intensief en veel tijd vergend project, behoudens een aantal zaken waar we geen invloed op hebben, naar onze tevredenheid afgesloten. Er zijn veel voor onze inwoners belangrijke zaken in het plan mogelijk gemaakt. We hopen dan ook dat in de toekomst blijkt dat we de juiste keuzes hebben gemaakt. 

Raadvergadering 16 februari 2016

Vanavond een beperkt aantal agendapunten, maar wel 2 moties vreemd aan de orde, het belooft een avond met pittige debatten te worden.

Na de afhandeling van de ingekomen stukken komt als eerstvolgende agendapunt de benoeming van mevrouw A. Looijen  als raadsopvolger voor de VVD aan de orde. Door het vertrek van de heer Monderman heeft de VVD een tijdlang met maar 1 raadsopvolger gewerkt, ze zijn blij dat ze een nieuwe kandidaat hebben kunnen voordragen, kan de werklast weer een beetje verdeeld worden.

Het volgende agendapunt betreft het vaststellen visie biobased economy (werken aan een zogenaamde circulaire keten, waarin reststoffen zo veel mogelijk worden hergebruikt) en voor de verdere ontwikkeling beschikbaar stellen van € 40.000. Goed dat we op dit gebied een meer gerichte keuze maken voor wat betreft de accenten in onze regio: Agro en Food, Bouw en Recreatie en toerisme. Vooral deze laatste zal nog een lastige klus worden omdat deze vooral een hoog geniet- en vermaak gehalte hebben waarbij de focus vaak minder op biobased ligt, een grote uitdaging dus. In de commissie is al uitgebreid gediscussieerd over de voorliggende visie, waarbij vooral het ontbreken van heldere doelstellingen meermaals aan bod kwam. Het nog op te stellen uitvoeringsprogramma zal hier volgens de portefeuillehouder antwoord op gaan geven. Hier van uit  gaande is de fractie van OoststellingwerfsBelang akkoord met dit voorstel.

De volgende 2 agendapunten zijn zogenaamde hamerstukken, ze zijn naar oordeel van de partijen in de commissievergadering reeds voldoende behandeld. Het betreft het goedkeuren van de kaderbrief Veiligheidsregio en het goedkeuren van de aanschaf van audio en video apparatuur voor het opnemen en uitzenden van de raadsactiviteiten in de raadzaal. De oude apparatuur is al een tijd aan vervanging toe, de vele storingen leiden regelmatig tot de nodige ergernissen.

Dan komende de 2 moties vreemd aan de orde van de dag aan de beurt:

Het betreft een motie waarin het college wordt opgeroepen op de aandeelhoudersvergadering van het REC ( de afvalverbrandingsinstallatie te Harlingen) aan de directie op te dragen diverse maatregelen te nemen waardoor er gegarandeerd geen uitstoot meer kan plaatsvinden. We hebben de motie in de fractie uitvoerig besproken en vinden dat het college op de aandeelhoudersvergadering duidelijk moet uitspreken dat we grote zorgen over de veiligheid en de mogelijke gezondheidsrisico’s rond de afvalverwerker hebben. Ook dat er maximaal moet worden ingezet om problemen in de toekomst te voorkomen. De motie van D66 gaat echter veel verder, is naar onze mening veel te gedetailleerd, niet realistisch en spreekt over zaken waar wij als raad niet over gaan en ook geen verstand van hebben. We leggen dan ook een stemverklaring af waarin we kenbaar maken dat we de veiligheid en de gezondheid van een ieder in en rond de REC gegarandeerd moet zijn. Dat we de basis van de motie, het verbeteren van de installatie, de werkwijze en procedures om toekomstige problemen te voorkomen, steunen, maar niet kunnen meegaan in de verdere opzet van de motie om eerder vermelde redenen. De motie wordt aangenomen zonder de steun van OoststellingwerfsBelang en VVD.

Vervolgens gaan we een motie behandelen over de kap van een aantal bomen op het voormalige Harambe terrein te Appelscha. Het college wil een kapvergunning verstrekken, hiertegen zijn een 2-tal bezwaren ingediend, 1 bij de voorzieningenrechter en 1 bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Bij vaststelling van het bestemmingsplan is een passage opgenomen waarin staat dat de bomen een   oude beuk en een aantal zilveressen, in principe behouden blijven. De bomen staan ook vermeld op een gemeentelijke bomenlijst. Er liggen nu plannen voor de bouw van een aantal woningen op dit terrein, de aanwezigheid van een aantal oude essenbomen levert problemen op voor de situering van de woningen en het opwekken van zon energie, daarnaast valt er regelmatig het nodige dood hout uit de bomen, een bekend gegeven bij essenbomen, overlast en gevaar dus. Ook een aantal direct aanwonenden zien de bomen graag verdwijnen. Het college heeft op verzoek van de projectontwikkelaars een heroverweging gemaakt over de status van de bomen en is van mening dat kappen van de essen kan worden toegestaan, de beuk moet bewaard blijven. Omdat het college afwijkt van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan is door Groen Links, gesteund door de rest van de oppositie de motie opgesteld waarin wordt opgeroepen de voorgenomen kapvergunning in te trekken. Stof voor een pittige discussie in de raad, waar allerlei voor- en tegens ter tafel komen. Onze wethouder Sierd de Boer erkent dat het beter was geweest dat de raad door het college over dit voornemen was geïnformeerd, hoewel de bevoegdheid tot het verlenen van een kapvergunning bij het college ligt. Hij biedt namens het college hiervoor verontschuldigingen aan. Omdat er 2 bezwaren tegen de voorgenomen vergunning zijn ingediend dient hier naar onze mening eerst uitspraak over worden gedaan alvorens een heroverweging van het besluit moet plaatvinden. Er mag tot het moment van de uitspraak geen kap plaatsvinden. De oppositie is het hier niet mee eens en de politieke sfeer wordt grimmig. De motie wordt verworpen.                                                                                     

Groen Links vraagt, zoals was te verwachten, een schorsing aan en komt, samen met PvdA en D66, met een motie van wantrouwen tegen het gehele college.  Deze motie staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot de werkelijkheid, de suggestie dat het college fout op fout stapelt en niet geschikt is voor het uitvoeren van hun taak slaat helemaal nergens op. Naar onze mening is hier sprake van politieke frustratie vanwege het niet vat kunnen krijgen op de doorgaans constructieve en goede wijze waarop het college en de coalitie uitvoering geeft aan het besturen van onze gemeente aan de hand van ons coalitieprogramma. Dat de communicatie in deze zaak beter had gekund is een feit, daar zijn excuses voor aangeboden. Christen Unie en Stellingwerf Plus kunnen zich ook totaal niet vinden in het opzeggen van het vertrouwen in het college. Na beraad verdedigt wethouder Van Esch namens het college nogmaals het door het college gevoerde beleid en wijst de inhoud van de motie af. De motie wordt vervolgens verworpen door een meerderheid van de raad. Dit is tevens het einde van een tumultueuze politieke avond.

In maart kunnen we weer volop aan de bak, onder andere het bestemmingsplan buitengebied, een zwaar dossier, ligt ter goedkeuring voor. Ook hier staan de neuzen niet allemaal dezelfde kant op, we hebben al de nodige vragen gesteld en hopen met een goede voorbereiding het plan op een goede wijze vastgesteld te krijgen.

 

Raadsvergadering 26 januari 2016

De raadsvergadering van 26 januari was direct een goed begin, de visie over onze gemeente en de wijze waarop we verder willen met de samenwerking met Weststellingwerf en Opsterland was het hoofdmenu van de avond. Daar waar PvdA, D66 en Groen Links nu reeds fusieplannen willen maken (en daarmee de lokale partijen de mond snoeren), zelfs met partijen buiten de OWO, hebben wij  natuurlijk een heel ander beeld van de toekomst: zelfstandig als  het kan en samenwerken als er voor alle partijen voordelen zijn te behalen of als we hier wettelijk toe gedwongen worden. Onze coalitiepartners CDA en VVD willen op termijn wel een mogelijke fusie onderzoeken, maar zijn het met ons eens dat voorlopig de huidige samenwerking moet worden verbeterd en voortgezet. Onze bijdrage was als volgt:

Voorzitter, vanavond wordt de Raad gevraagd een besluit te nemen over de toekomstige wijze van samenwerken met Weststellingwerf en Opsterland. In de commissievergadering heeft OoststellingwerfsBelang duidelijk aangegeven dat de voorliggende visie in grote mate past in zowel het verkiezingsprogramma van onze partij, als ook het coalitieprogramma van OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD. We zijn blij met de huidige wijze van samenwerken, waarbij afdelingen van de 3 gemeentes worden geclusterd, er wordt uitvoering gegeven aan het lokaal te voeren beleid en samen zijn de clusters verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisaties in de 3 gemeenten. Hiermee wordt beoogd onder andere de volgende voordelen te behalen: een grotere efficiëntie, kwaliteitsverbetering, kennisverbreding, borging van service, kennis en continuïteit en kostenbesparing door slimmer samen te werken en het doen van gezamenlijke investeringen.                                                                                                                                                                                         Zoals bekend staat OoststellingwerfsBelang voor een overheid dicht bij de burger, faciliterend van karakter en kwalitatief goed en efficiënt functionerend. Gemeente Ooststellingwerf, zijn inwoners en ondernemers hebben er voor gezorgd dat we een sterke zelfstandige positie in de regio hebben. Onze inwoners en ondernemers verdienen naar onze mening een overheid die samen met zijn inwoners en ondernemers er voor zorgen dat ieder zich hier thuis en op zijn gemak voelt. Gemeente Ooststellingwerf is in staat gebleken om zich, door het voeren van goed beleid, op eigen kracht staande te kunnen houden, waarbij samenwerking wordt gezocht als dit voor Ooststellingwerf goed is en een plus oplevert, of als we hiertoe door wettelijk opgelegde regels toe worden verplicht. Dit, samen met de bevindingen in de voorliggende visie en het rapport Code Samen maakt dat er voor OoststellingwerfsBelang dan ook geen enkele reden is om nu- of in de nabije toekomst te praten over een fusie, met naastgelegen gemeentes. We zijn een van de weinige financieel gezonde gemeentes in deze regio en hebben dus veel te verliezen in een samengaan met onze minder florissant boerende buren.  Vergezichten tot over onze provinciegrenzen zijn wat ons betreft dan ook luchtfietserij en brengt onze gemeente en zijn inwoners geen goeds.Er zijn de afgelopen jaren grote stappen in de OWO samenwerking gemaakt, maar nog niet alle voorgenomen zaken uit de samenwerkingsovereenkomst zijn tot uitvoering gebracht.   Zo moet de back-office voor het sociaal domein nog worden ingericht en is de  afdeling Vergunningverlening Toezicht en Handhaving nog in het beginstadium  van ontwikkeling. Van de afdeling belastingen is bekend dat ze een aantal jaren nodig hebben gehad om optimaal te kunnen gaan functioneren.

Zoals ook in het rapport “Code Samen” wordt vastgesteld, gaan er een hoop  zaken naar wens maar zijn er ook nog de nodige verbeterpunten. Met name de   service naar onze burgers en bedrijven is voor OoststellingwerfsBelang een voortdurend punt van zorg. Voortgang van zaken bij afwezigheid van een ambtenaar op een afdeling hoort geborgd te zijn, dit is 1 van de punten die door samenwerking eenvoudig realiseerbaar moet zijn. Een 1 hoofdige leiding door het aanstellen van een clusterhoofd per gezamenlijke afdeling (eventueel gezamenlijk te werven) kan een impuls geven aan een te vormen “wij” gevoel en beter functioneren op deze afdelingen en  is voor OoststellingwerfsBelang zeker bespreekbaar. Ooststellingwerfs-Belang heeft tijdens de behandeling in de commissie gezegd op basis van de inhoud van deze Visie en het rapport “Code samen” in te zetten op voortzetting van de huidige samenwerking, naar onze mening een logisch vervolg. Gezien de discussie tijdens behandeling van dit voorstel in de commissie een mening die ook  door andere partijen wordt gedeeld. OoststellingwerfsBelang maakt een duidelijke keuze voor verdere samenwerking, geen ambtelijke- en  zeker geen bestuurlijke fusie. We zijn met z’n drieën een proces gestart en willen dit traject verder vervolmaken, met respect voor elkaars meningen en uitgangspunten.  Gezien de diversiteit aan keuzes die momenteel in de Raad van Weststellingwerf voor liggen, waarvan het zichzelf opheffen hoger op de lijst staat dan de huidige OWO samenwerking, is er geen enkele reden om verdere samensmelting bespreekbaar te maken. 

We willen zaken doen met betrouwbare partners op basis van gezamenlijk voordeel. Dit kan voorlopig alleen op basis van voortzetting  van de  huidige samenwerking. Partijen zullen elkaar de tijd en ruimte moeten geven om de zoektocht naar mogelijk andere samenwerking- of fusiepartners verder te voltooien. Een zoektocht die wat OoststellingwerfsBelang betreft vooralsnog overbodig is, de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland hebben aangegeven niet op de Friese gemeenten te zitten wachten, meedoen met de gemeenten Smallingerland of Heerenveen zal er ongetwijfeld toe leiden dat de politiek in deze regio verder van de burger komt te staan, voor OoststellingwerfsBelang onbespreekbaar dus.

Om richting onze samenwerkingspartners Weststellingwerf en Opsterland duidelijk en eenvoudig ons standpunt kenbaar te maken dient het voorliggend  raadsvoorstel naar onze mening op een paar punten te worden aangepast. Hiertoe is door ons een amendement opgesteld dat mede ingediend wordt door  Christen Unie en Stellingwerf Plus.

Het voorstel in het amendement luidt als volgt:                                    

1. Het visiedocument Ooststellingwerf vast te stellen;

2. De huidige bestuursovereenkomst volledig uit te voeren en hiermee ruimte bieden om in de komende jaren stabiele en geoptimaliseerde OWO afdelingen te vormen;

3. De fractievoorzitters mandaat te geven dit besluit te bespreken in OWO verband;

4. Een planning voor de komende jaren op te stellen;

5. De kosten van dit traject inzichtelijk te maken en bij de eerstvolgende Bestuur rapportage te rapporteren.

 

Het gewijzigde raadvoorstel is met een royale meerderheid aangenomen, waarbij PvdA, D66 en Groen Links zoals was te verwachten tegen stemden.

Vervolgens vormden de nota grondprijzen en een aantal hamerstukken de afsluiting  van een positieve avond, helaas vond onze regionale krant NOS,  het weer eens niet nodig om aandacht te geven aan dit voor Ooststellingwerf zo belangrijke onderwerp.

 

Raadsvergadering 15 december 2015

 

 

 

Dhr. Jansma CU biedt wethouder Derks 167 petities aan die op zaterdagmiddag 11 december 2015 zijn verzameld onder het winkelend publiek. De petities verwoorden de wens om de Stationstraat weer terug te brengen naar de situatie voor de tijdelijke openstelling.                                                                                                             

Er zijn een 4-tal insprekers:                                                                                                                                                                                                                            

- Dhr. Betten van loon- en aannemingsbedrijf “De Samenwerking” verwoord de plannen van zijn bedrijf voor de bouw van 2 kapschuren en de aanleg van een opslagterrein, alles aangekleed in een omgevingsvriendelijke setting;                                                                                                                                                            

- Dhr. van der Burg over de openstelling van de Stationsstraat in Oosterwolde;                                                                                                                                            

 - Dhr. Witpeerd, voorzitter Oosterwolde Promotion, over de openstelling van de Stationstraat in Oosterwolde;                                                                                            

- Dhr. Kort, voorzitter Commerciele Club Oosterwolde, over de openstelling van de Stationstraat in Ooststerwolde.                                                                              

De laatste 3 insprekers spreken in omdat OoststellingwerfsBelang samen met PvdA, CU en GroenLinks een Motie in hebben gediend om de situatie in de Stationsstraat in Oosterwolde terug te brengen naar de situatie voor de tijdelijke openstelling: Dus `s morgens open voor alle verkeer en s`middags dicht voor het autoverkeer.                                                                      

Bouwen 2 kapschuren op het perceel Noord 11 te Elsloo                                                                                                                                                 

OoststellingswerfsBelang steunt de bouw van deze kapschuren van harte, het is een geweldig mooi initiatief, waarbij volop rekening wordt gehouden met de omgeving en de werkgelegenheid wordt gestimuleerd.                                                           

Eindrapportage Herstructurering Sociale Werkvoorziening.                                                                                                                                                 

Zogenaamd beschut werken kent geen instroom meer van nieuwe mensen per januari 2015. Wel zijn er mensen die voor deze vorm van werkvoorziening/dagbesteding in aanmerking komen. Gemeente Ooststellingwerf gaat nu samen met een aantal andere gemeentes een invulling organiseren voor mensen die begeleiding nodig zijn, nu en in de toekomst. OoststellingwerfsBelang is voor dit voorstel, we geven echter wel de waarschuwing mee dat we de ontwikkeling op de voet gaan volgen. We willen geen commerciele ontwikkelingen binnen deze werkvoorziening omdat we vinden dat de gemeente geen ondernemer en dus concurrent van commerciele bedrijven mag zijn.  Er mogen wat ons betreft geen deelnemers van buiten af bij komen.

Voorbereidingsbesluit Prikkedam                                                                                                                                                                                                           

Om de zaken voor de Prikkedam in de toekomst goed te kunnen regelen heeft OoststellingwerfsBelang een tijdje geleden met de PvdA een amendement ingediend. Er wordt nu uitvoering aan dit amendement gegeven, een eerste aanzet om te komen tot een nieuw bestemmingsplan Prikkedam, we stemmen uiteraard voor.

Oprichten Adviesraad Sociaal Domein.                                                                                                                                                                                                   

Nu door een drietal decentralisaties de verantwoordijkheid bij de gemeente ligt, is het naar ons idee een logische zaak dat er 1 adviesraad komt voor WMO, de Participatie wet en de Jeugdwet. We stemmen in met het voorstel.

Vaststellen verordeningen met tarieven voor de Forensenbelasting 2016, Onroerende zaakbelasting 2016, Leges 2016, Precariobelasting 2016 en de Toeristenbelasting 2016.                                                                                                                                                                                                 OoststellingwerfsBelang stemt in met de voorgestelde verordeningen. Het is een jaarlijks terugkerend agendapunt waarin de belastingen voor het volgend jaar formeel worden vastgesteld. Over de tariefstelling en het niet verhogen- en in sommige gevallen alleen trendmatig verhogen, is in eerdere vergaderingen reeds een belsuit genomen.

Vaststellen verordening reclamebelasting Oosterwolde Kom 2016                                                                                                                                                      

In het centrum van Oosterwolde betalen de ondernemers belasting waarvan de opbrengst door hen gebruikt wordt om activiteiten te organiseren (bv. Sinterklaas intocht) Ook een aantal huisartsen zijn ondernemer in het centrum, voor hen wordt in de aangepaste regeling een ontheffing geregeld. OoststellingwerfsBelang is van mening dat ook deze beroepsgroep mee kan betalen aan deze belasting. Deze belasting is op verzoek van ondernemers in het leven geroepen omdat er binnen de kom van Oosterwolde geen ondernemersvereninging is die, zoals in omliggende dorpen wel gebruikelijk is, activiteiten kan organiseren. Een uitzondering voor een arts en andere gezondheids gerelateerde beroepen maken, lijkt ons geen goed plan. Er komen waarschijnlijk nog meer ondernemers die om vrijstelling gaan vragen, hetgeen de wie wel- en wie niet vraag alleen maar moeilijke maakt. Daarnaast kun je bezwaarprocedures verwachten, daar zitten we ook niet op te wachten, zeker niet omdat het hier alleen een faciliterende regel voor de ondernemers betreft. Nadat een amendement van OoststellingwerfsBelang en PvdA, waarin de vrijstelling voor huisartsen uit de verordening wordt verwijderd is aangenomen, stemmen we in met het vaststellen van de verordening.

Reglement van Orde Raad en Verordening op de Raadscommissies                                                                                                                                                    

In de Verordening op de Raadscommiessie staan een aantal regels die aan verandering/aanpassing toe zijn, de regeling is de afgelopen 10 jaar niet aangepast. OoststellingwerfsBelang wil graag dat aan insprekers in de Raadvergadering een verduidelijkende vraag mag worden gesteld. De CU, GL en OoststellingwerfsBelang dienen hiervoor een amendement in. Het amendement wordt met meerderheid aangenomen en de Verordening wordt in aangepaste vorm vastgesteld.

Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende het beperken van de openstelling Stationstraat Oosterwolde.                                                                        

De motie is opgesteld door OoststellingwerfsBelang en wordt mede ingediend door Christen Unie, Groen Links, PvdA en StellingwerfPLUS.

Er komen veel reacties binnen over de volledige openstelling van de Stationsstraat, dit na een tijdelijke openstelling in verband met werkzaamheden aan de Nanningaweg. Dit is een besluit van het college, op aandringen van de ondernemers in de Stationstraat. OoststellingwerfsBelang heeft zowel de reacties van ondernemers als bezoekers aan de Stationstraat gewogen en vind dat de oude situatie moet worden hersteld en vervolgens samen naar een plan voor de toemomst moet worden gekeken. In de motie wordt voorgesteld om de situatie van voor de tijdelijke openstelling te herstellen, waarbij de Stationstraat alleen in de ochtenduren opengesteld is voor autoverkeer.                                                                                                                                                                                                                  

Na een pittige discussie, vooral met coalitiepartner VVD, wordt de motie aangenomen. Het college gaat zich beraden op hoe om te gaan met deze motie.

Al met al een tumultueus einde van een politiek jaar, het is na middernacht als we huiswaarts keren.

 

Raadsvergadering 17 november 2015

Vanavond staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, wordt dus een latertje.

Als 1e staat de verdeling 1 miljoen euro precariogelden geagendeerd, er ligt een voorstel waar de verschillende fracties nogal wat op- en aanmerkingen over hebben. OoststellingwerfBelang vindt dat er veel kosten worden gemaakt alvorens tot toekenning wordt gekomen, veel regels en duurt ons eigenlijk te lang. Verder hebben we zorgen over de wijze van verdeling van de gelden over de hele gemeente, ook een loting alvorens toekenning subsidie bij gelijke score van de susidieaanvraag is voor een aantal fractieleden onbespreekbaar. Een door ons ingediende motie, waarin wordt uitgesproken dat aan het einde van de subsidieverstrekking, alle regio’s in onze gemeente van de regeling moeten hebben geprofiteerd, wordt aangenomen. Voor wat betreft de loting bij gelijke beoordeling zal deze alleen nog plaatvinden in de laatste ronde, bij uitputting van de gelden. 3 fractieleden van OoststellingwerfsBelang leggen hierover een stemverklaring af, het voorstel wordt aangenomen.

Vervolgens staat de businesscase Gebiedsteams Sociaal Domein op de agenda. Er wordt in de discussie enorm veel aandacht besteed aan de positie van de Gebiedsteams, in of buiten de gemeentelijke organisatie, OoststellingwerfsBelang vindt juist de wijze van functioneren belangrijk: Zorg dicht bij de burger, krijgt iedereen de juiste zorg, wat gaat goed, wat iets minder en wat moet anders. We dringen aan om voor eind 2016 uitvoerig geïnformeerd te worden over de stand van zaken , alvorens in 2017 een definitieve keuze te maken voor de wijze waarop de organisatie moet worden belegd.  Vooralsnog is de visie dat de Gebiedsteams (extern) buiten de gemeentelijke organisatie worden geplaatst, volgens ons de beste, immers vanuit een onafhankelijke positie uitstralen dat het gaat om zorg voor onze inwoners, beoordeeld en verzorgd door professionals.

Volgende agendapunt is het vaststellen van een Nota van Uitgangspunten biobased economy. Ooststellingwerf wil zich steeds meer profileren als een duurzame gemeente en wil initiatieven op dit gebied naar zich toe trekken. Wil je als gemeente burgers en bedrijven overtuigen van het belang van deze ontwikkeling dan moet er een duidelijke visie komen hoe we dit willen bereiken. De nota van uitgangspunten is een eerste aanzet, waarbij OoststellingwerfsBelang oproept om, naast Ecomunitypark en de lokale biovergister, meer lokale bedrijven te benaderen om zich te richten op de toekomstige ontwikkelingen. Onze oproep wordt door de portefeuillehouder ondersteund, de gemeentelijke organisatie heeft reeds gesprekken met verschillende bedrijven gepland. Het voorstel wordt breed gesteund.

Een 10-tal hamerstukken vormen vervolgens de afsluiting van een enerverende avond.

Raadvergadering 10 november 2015  

Programmabegroting 2016-2019

Een lange zit vandaag, de vergadering begint al om 14:00 uur, waarbij er, naast de programmabegroting al 5 amendementen en 14 moties zijn geagendeerd. Alle voorzitters hebben 8 minuten de tijd om de  standpunten in te brengen, voor OoststellingwerfsBelang staan, naast het consistente financiële beleid,  vooral de voorgenomen trendmatige verhoging Ozb, de onderhoudstoestand van de wegen, onkruidbestrijding, de besteding van de precariogelden, aanleg breedband in het buitengebied, de ontwikkeling van de 3 d’s , de inrichting van de gebiedsteams en de herijking van de OWO samenwerking hoog op de agenda. De goede financiële positie waarin onze gemeente verkeerd, is een voortvloeisel uit het beleid van de afgelopen jaren waarin OoststellingwerfsBelang een belangrijke stem heeft gehad. De afgelopen 10 jaren heeft Ooststellingwerf er niet zo goed voor gestaan heeft de heer Ter Heide van de PvdA in de commissievergadering betoogd, laat dit nou net de periode zijn dat OoststellingwerfsBelang bestaat !  Daarnaast vragen we middels een motie aandacht voor de gevaarlijke situatie op het traject langs de N381 Duistereweg-Nanningaweg, alwaar door de aanpassingen de bevolking, met name fietsers, nog anderhalf jaar worden geconfronteerd met een zeer gevaarlijke situatie: Fietsers, tractoren, bouwverkeer en auto’s moeten samen over een veel te smalle paralelweg, waarvan de bermen ook nog eens totaal vernield  en onbegaanbaar zijn.  Onze motie over de veiligheid langs de N-381 wordt raadbreed gesteund, de wethouder kan met deze motie op pad om bij de provincie dit probleem aan te laten pakken. ( Noot: Op 12 november is er een tijdelijke oversteekregeling voor fietsers gerealiseerd en voor eind november wordt de situatie dusdanig ingericht dat de veiligheid beter gegarandeerd kan worden, dit mede naar aanleiding van de vele media aandacht die we over dit onderwerp kregen).

Een amendement waarin wordt bepaald dat de Ozb in 2016 niet trendmatig wordt verhoogd wordt aangenomen, ook de  motie voor de aanleg van snel internet in het buitengebied wordt breed gesteund.  De programmabegroting wordt met grote meerderheid van stemmen  aangenomen.

 

 

Raadsvergadering 27 oktober 2015

In deze vergadering wordt Erwin Sinnige benoemd als raadsopvolger voor OoststellingwerfsBelang. Omdat Petra van Rozen zich heeft terug getrokken, zoals eerder reeds gemeld, zijn we met het toetreden van Erwin als fractie weer compleet.

Inspreker vanavond is dhr. Van den Burg.                                                                                                                                             Hij geeft aan dat er vaak ‘s morgens vroeg en ‘s avonds laat bussen van het openbaar vervoer rijden, zonder passagiers. Hij stelt voor overleg plaats te laten vinden tussen vervoerder en de gemeente om tot een  efficiëntere inzet van het openbaar vervoer te komen. Vervolgens zou dan kunnen worden overwogen het vervoer van  65plussers gratis te maken.

Eerste agendapunt vanavond is het onderwerp 2e Marap.(managementrapportage waarin een tussenstand van     zaken over het lopende jaar wordt gegeven). OoststellingwerfsBelang heeft eigenlijk geen op- of aanmerkingen over dit punt. Er liggen 3 amendementen van andere partijen onder andere met als voorstel het geld dat over is binnen het programma Sociaal Domein (300.000 euro) over te boeken naar de Algemene Reserve. Wij zijn hier geen voorstander van omdat wij van mening zijn dat geld bestemd voor het Sociaal Domein voorlopig binnen dit domein gereserveerd moet blijven, er is immers nog veel onzekerheid over de financiële afwikkeling van de omvorming 3 D’s. Er ontstaat een heftige discussie over dit onderwerp tussen de fracties, stemming bepaalt dat reservering zoals door het college voorgesteld blijft staan.

Agendapunt 2: Overdracht bestuur openbaar primair onderwijs naar Stichting PRIMO.com.                                                             De basisonderwijs organisaties van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (Comperio) en Opsterland (Primo) hebben het voornemen om samen te gaan. Het ministerie heeft positief geadviseerd over dit voornemen. OoststellingwerfsBelang is van mening dat de kwaliteit van onderwijs voorop moet staan. Er zijn minder kinderen op de scholen, de kwaliteit van het onderwijs moet echter wel gewaarborgd blijven. Het samengaan van beide organisaties kan hier mogelijk voor zorgen.

Een Motie vreemd aan de orde van de dag wordt ingediend door de CU. Het betreft een voorstel tot aanmelding bij een landelijke Pilot inzameling flesjes en blikjes. De Christen Unie dient de motie in vanuit de gedachte dat er veel van dit zwerfvuil in de bermen ligt. Na een levendig debat krijgt de wethouder de opdracht om contact te zoeken met de organisator (artikel in het VNG magazine) om te inventariseren wat deze Pilot voor onze gemeente kan betekenen. Omdat wij in onze gemeente al een zwerfvuilproject hebben en het scheiden van afval bij Omrin voorziet in succesvolle nascheiding van blik en plastic zijn we kritisch over de meerwaarde van de pilot, we wachten het antwoord van de wethouder af.

 

 

Raadsvergadering 15 september 2015

Vanavond hebben we slechts 2 bespreekpunten op de agenda staan, de rest zijn zogenaamde hamerstukken. Op verzoek van alle partijen wordt het onderwerp visievorming  t.b.v. OWO samenwerking ook naar de lijst met hamerstukken verplaatst. Het betreft hier namelijk een voorgesteld raadsbesluit waarin de stappen worden vastgelegd hoe de visie van Ooststellingwerf over de samenwerking tot stand moet komen. Hier is reeds in eerder stadium overeenstemming over bereikt. Een projectgroep waarin alle fractievoorzitters, of een aan te wijzen vervanger, zitting hebben, stellen voor eind dit jaar de visie met gebruikmaking van ambtelijke ondersteuning en een extern onderzoeksbureau op.

Een korte vergadering dus? Nee er is een behoorlijke  stapel ingekomen stukken waar nog een aantal vragen uit naar voren komen, daarnaast zijn er de nodige moties over niet op de agenda staande onderwerpen ingediend, hiermee is de avond weer goed gevuld.

Overblijvend agendapunt ter bespreking in 1 termijn is een raadsvoorstel over het verkeersplan bij het op te richten  IKC (integraal kindcentrum ) te Oosterwolde. Er ligt een gedetailleerd plan, waarin de diverse verkeersstromen goed worden beschreven en waarvan mag worden verwacht dat de veiligheid voor kinderen zo goed mogelijk is geregeld. Helaas moeten er enkele bomen worden gekapt om een en ander mogelijk te maken en kan ook niet  aan de gevraagde aantallen parkeerplaatsen worden voldaan. Er is brede steun voor het voorstel.

Dan komt een initiatiefvoorstel en de verschillende moties aan de orde.

 -D66 wil samen met Groen Links, Christen Unie en Stellingwerf + het oplaten van   ballonnen bij evenementen strafbaar stellen in de APV (Algemene politieverordening). Wij vinden dit voorstel te betuttelend en zijn tegen overbodige regelgeving en stemmen dus tegen. De verantwoordelijkheid voor de gevolgen van achterblijvende ballonnen in de natuur dient vooral bij de organisatoren en opvoeders te liggen. Van gemeentewege wordt al een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Het voorstel wordt afgewezen.

-PvdA, Groen Links en Stellingwerf+ dienen een motie in waarin wordt opgeroepen om zogenaamde payroll constructies in onze gemeente te verbieden. Door gebruik te maken van payrolling kun je naast een vast personeelsbestand een zogenaamde flexibele personeelsschil beschikbaar hebben waarmee je gericht kunt anticiperen op het werkaanbod. De regering bereidt wetgeving voor om deze constructies aan banden te leggen, hoe dit er uit komt te zien is niet bekend. OoststellingwerfsBelang vindt het belangrijk dat er flexibel kan worden gereageerd op het werkaanbod, daarnaast leidt OWO samenwerking ook tot een ander werkaanbod. Alle werkzaamheden in vaste arbeidscontracten vastleggen is dus niet wenselijk. Natuurlijk moet voor vaste werkzaamheden gewoon zo veel als mogelijk, vast personeel aangesteld worden. Ook vindt OoststellingwerfsBelang dat vooruitlopen op wet– en regelgeving waarvan de inhoud nog niet bekend is, niet correct. We stemmen dus tegen, de motie wordt verworpen.

-Dan volgt een mede door OoststellingwefsBelang ingediende motie waarin het college wordt opgeroepen om de mogelijkheid tot het creëren van een noodopvang voor vluchtelingen in onze gemeente wordt onderzocht. De burgemeester geeft aan in contact te staan met het COA over noodopvang, maar Ooststellingwerf heeft geen gebouwen of terreinen voorhanden waar op korte termijn minimaal 500 a 600 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Dit is een voorwaarde waar het COA nog steeds aan vast houdt. De motie roept op om niet alleen gemeentelijke eigendommen maar ook andere gronden en panden in kaart te brengen en zo mogelijk aan te bieden. Dit gaat de VVD te ver, zij stemmen als enige partij niet in met de motie.

-De volgende motie, opgesteld door OoststellingwerfsBelang en PvdA, gaat over de problemen rondom crossterrein Prikkedam. Al jarenlang is de gemeente bezig om voor het circuit een goede regeling vast te leggen voor gebruikers en omwonenden. Helaas is vorig jaar een hiertoe vastgesteld bestemmingsplan door de Raad van State op onderdelen nietig verklaard. Een om uit de impasse te komen vastgestelde beheersverordening levert inmiddels ook al de nodige juridische procedures op. In de motie roepen we op om een 2 sporenbeleid in te zetten, nl zowel de beheersverordening middels beroep bindend te laten verklaren, als ook het inzetten op het opnieuw vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Dit om te voorkomen dat bij een eventuele juridische tegenvaller, geen tijd verloren gaat aan het op een andere wijze vaststellen van de regels voor het gebruik van het circuit. De gehele raad is voor het behoud van circuit de Prikkedam, de motie wordt door het college overgenomen, op verzoek van de PvdA wordt er toch gestemd, hij wordt raadsbreed aangenomen.

Als laatste wordt een motie behandeld van PvdA en Christen Unie. Ze roepen op tot het vaker inlichten en mee laten beslissen van de raad, ze voelen zich gepasseerd. OoststellingwerfsBelang vindt de motie onplezierig en erg overbodig. Het goed en tijdig inlichten van de raad is een voorwaarde voor goed bestuur. We hebben we het gevoel dat in de motie het college verweten wordt bewust informatie achter te houden, dit is naar onze mening niet het geval. De burgemeester verwoordt dat daar waar  mogelijk, de raad maximaal wordt geïnformeerd. Hij zegt namens het college toe de vinger voortdurend aan de pols te zullen houden. De motie wordt verworpen.

 

Raadsvergaderingen juni 2015

In juni is het een drukke maand geweest voor de raadsfracties, de kaderbrief, allerlei zaken die voor het reces nog behandeld moeten worden, waarvan de behandeling van de "Visie Sportaccommodaties 2015-2030" niet de minste was. Onderstaand een verslag:

Kaderbrief 16 juni, inbreng fractievoorzitter OoststellingwerfsBelang:

Voorzitter,                                                                                                                                                                                                                                       Laat ik beginnen met te stellen dat OoststellingwerfsBelang content is met deze kaderbrief. Ook deze kaderbrief is geschreven / opgesteld met als basis het coalitieakkoord tussen OoststellingwerfsBelang – CDA en VVD getiteld “Samen Voortbouwen”. M.a.w. we gaan verder op de ingeslagen weg.

Voorzitter de kaderbrief wordt vertaald in een begroting welke we in dit najaar gaan behandelen. Dan krijgen we ook meer inzicht op Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Wat gaat dat kosten en als belangrijkste Wat merkt de burger ervan.

Daarin geven we ook invulling aan de definitieve budgettaire gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds 2e of 3e tranche. Dan krijgen we antwoord op de vraag van “is alles wel uitvoerbaar”.

De uitgangspunten in het kader van nieuw beleid en lokale lasten geven een positief beeld. U schrijft daar ook over op blz. 29 van de kaderbrief. M.a.w. onze burgers worden niet met hogere lasten opgezadeld.

Voorzitter ik ga niet alle hoofdstukken uitvoerig behandelen. Wil wel een paar zaken onder uw aandacht brengen:

·        Er is op een aantal terreinen aandacht voor het onderwerp Cultuur en op dit moment vooral in relatie met de festiviteiten rondom de Culturele Hoofdstad in 2018. We zijn content met de stellingname van het college dat de activiteiten zich niet alleen op 2018 concentreren maar ook op de jaren daarna. U noemde als bijzondere aandachtspunten de recreatie en het toerisme.

·        DE OWO samenwerking. Kort geleden is in deze raad het besluit genomen om een gezamenlijke visie op te stellen waarop de ambtelijke samenwerking zijn vorm kan krijgen. OoststellingwerfsBelang is benieuwd naar de stand van zaken op dit moment omdat met name in Weststellingwerf een iets andere weg wordt ingeslagen. Dat dat vertragend werk lijkt onontkoombaar. Graag een reactie. OoststellingwerfsBelang is en blijft van mening dat een ambtelijke fusie van toegevoegde waarde kan zijn op de kwaliteit van het in stand houden van de eigen gemeente. Samengaan of fuseren met de andere gemeenten is voor OoststellingwerfsBelang niet aan de orde. Wij zijn en blijven voor het dichtbij zichtbaar en bereikbaar zijn voor de burgers van Ooststellingwerf.

·        Strategische projecten. We hebben het al enige tijd over de reeds bekende projecten. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar we constateren wel dat er op een aantal terreinen hard gewerkt wordt om de eerste resultaten te tonen. Hou de gang er in.

·        Binnenkort gaan we o.a. besluiten nemen over de visie sportaccommodaties. De inhoud van de visie behelst een aantal onderdelen en zou wat ons betreft wel op de lijst van strategische projecten kunnen  worden geplaatst.

·        Bij de behandeling van eerdere kaderbrieven heeft de fractie van OoststellingwerfsBelang steeds haar ongenoegen geuit over de rol die de woningbouwcorporaties spelen in het huidige woningbouw beleid. We zien nog steeds geen enkel initiatief vanaf hun zijde en o.i. geven ze nog steeds op geen enkele wijze invulling aan hun kerntaak nl. het realiseren van Sociale Woningbouw in onze gemeente. We willen het college nogmaals nadrukkelijk verzoeken met die partijen in gesprek te gaan en hun min of meer te dwingen terug te gaan naar daar waarvoor ze zijn opgericht. En dat niet alleen. De realisatie en ontwikkelingen op het Ecomunitypark kan leiden tot het ontstaan van mogelijk ruim 600 nieuwe banen. Dus mogelijk ook nieuwe inwoners voor Ooststellingwerf. Heeft het college al nagedacht om woningbouwprogramma’s in dat kader te ontwikkelen met b.v. de lokale ondernemers?

·        Besteding van de eenmalige precariogelden. Op blz. 8 van de kaderbrief doet u voorstellen over de hoogte van de te besteden gelden en de criteria waaraan een voorstel moet voldoen. € 2 miljoen is er te besteden, waarbij als een verrassing uit het doosje kwam dat u voorstelt € 1 miljoen te willen investeren in het Bio-based centre op het Ecomunity park. De informatie die we kort geleden daarover hebben ontvangen heeft helderheid gegeven en we kunnen ons vinden in dit voorstel. Het andere miljoen is dus besteedbaar en er kunnen ideeën worden aangedragen. Tijdens de begrotingsbehandeling komt u met voorstellen uit de ingediende “wensen” moties. De criteria die u daarvoor aanlegt zijn wat onze fractie betreft helder. Het is goed dat ook onze burgers hierbij nadrukkelijk betrokken worden met het aandragen van ideeën. Van onder op - dit spreekt OoststellingwerfsBelang erg aan.

·        In het kader van het indienen van wensen heeft OoststellingwerfsBelang een 2-tal onderwerpen via een motie ingediend. Ik zal daar in de tweede termijn op terug komen.

·        Voor wat betreft de uitvoering van werkzaamheden aan het Stipeplein zijn we verheugd dat er eindelijk iets is gestart. De Rabobank is aangekocht en gesloopt, maar er moet meer gebeuren. Soms begrijpen burgers niet dat na besluitvorming het zo lang duurt eer de schop in de grond gaat. We zijn nu zover dat ook iets verwacht mag worden van de ondernemers. Op het gebied van verder ontwikkelen en het aantrekkelijk maken van het winkelgebied zijn zij o.i. nu aan zet om met initiatieven te komen. Hopelijk dat Spare Space daar een positieve rol kan spelen.

·        Als het over ontwikkelen van winkelcentrums gaat ligt de nadruk erg op Oosterwolde, maar kunt u ook duidelijkheid geven over hoe het op dit moment gaat met het winkel gebied in Appelscha nadat daar in het afgelopen jaar een werkgroep van start is gegaan?

·        De Meerjaren Onderhoud Planning wegen wordt weer geactualiseerd en conform het coalitie akkoord zal daar actie op worden uitgevoerd. De fractie van OoststellingwerfsBelang gaat er van uit dat een deel van die aanpak via de precariogelden wordt gefinancierd.

·        Op het gebied van de financiën voorzitter wil ik graag kwijt dat door het gevoerde beleid van deze coalitie onze financiële positie redelijk goed is. Lang niet iedere gemeente kan ons dat nazeggen. Nu zeg ik niet dat er geen zorgen zijn. De vorige week gepresenteerde gevolgen van de zgn. Meicirculaire kondigen een behoorlijke korting aan vanuit het Rijk. Dat is geen mooi vooruitzicht en vereist stuurmanskunst van het college maar ook van deze raad. Samen Voortbouwen in vertrouwen is ook hierbij het motto.

·        Toerisme en recreatie moet één van de speerpunten blijven in onze mooie gemeente. De gemeente moet ondernemers kansen bieden om zich blijvend te kunnen ontwikkelen. M.a.w. woorden uitdagen en stimuleren, binnen de kaders die we daarvoor met z’n allen vaststellen.

·        Onze fractie, voorzitter, is blij met de inzet van het college op het gebied van de werkgelegenheid. Het totaal aantal banen in Ooststellingwerf lijkt stabiel te blijven of neemt zelfs iets toe. Nieuwe impulsen op gebied van b.v. recreatie – toerisme in het Masterplan Appelscha en meedoen in de ontwikkeling van b.v. het Bio-Based Center op het Ecomunitypark zijn belangrijke stappen ten goede van de groei van de werkgelegenheid.  

·        Voorzitter Zorg, Welzijn, de Sociale Zekerheid en het Jeugdbeleid zijn onderdelen van deze kadernota die volop aandacht moeten hebben de komende periode. De gevormde gebiedsteams moeten voldoende middelen en financiën hebben om hun werk te kunnen doen.

·        Voorzitter wat ik net noemde past ook bij de hoofdstukken waarin de kaders voor onderwijs, vorming en sport worden benoemd. Regiseren, faciliteren, ondersteunen zijn de taken van de gemeente. We onderstrepen het beleid dat gericht is op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht  van onze inwoners.

·        Voorzitter ik sluit af met een oproep aan alle betrokkenen die belangrijk zijn in het proces rondom deze kaderbrief. Doe mee met het Samen Voortbouwen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf.

·        Tot slot voorzitter: OoststellingwerfsBelang zal het raadsvoorstel steunen

 

Raadvergadering 23 juni 2015

Visie Sportaccommodaties 2015-2030

Een sportvisie die gebaseerd is op onderzoeken vanuit de gemeente, waar de sportvereningen volop op hebben ingesproken en vervolgens voor gesprekken met onze wethouder zijn uitgenodigd.

OoststellingwerfsBelang is van mening dat hetgeen wij nu hebben aan sportaccomodaties moet worden behouden. Ook mag de sport voor de sporters niet duurder worden. Het is nl. zo dat de voet- en korfbalvereningen geen afdracht naar de gemeente doen voor het gebruik van de velden. Ooststellingwerf is de enige gemeente die dit doet in onze regio. Laten we dit zo houden is ons uitgangspunt.

Een visie schrijven voor  15 jaar is een erg lange periode, daarom hebben wij voorgesteld om iedere 5 jaar een evaluatie te doen om te kijken hoe het er voor staat, zodat er eventueel kan worden bijgestuurd. Dit voorstel is door dor het college overgenomen. 

Sporthal “De Boekhorst" heeft een grondige opknapbeurt nodig, dit gaat ook gebeuren. Na renovatie zal er geen beperking meer zijn voor het spelen van wedstrijden op hoog niveau.   Gelukkig zijn we ook in staat het zwembad van “De Boekhorst” te behouden. Immers het doelgroepen bad is voor velen van ons belangrijk. Dit geldt ook voor de zwembaden in Haulerwijk en Appelscha.

Er zijn een aantal vereningen die graag een kunstgrasveld zouden willen hebben, dit is begrijpelijk maar wij zijn van mening dat onderzoek heeft aangetoond dat kosten voor aanleg van  kunstgrasvelden heel hoog zijn en er vervolgens een hoge onderhoudspost bij komt. In onze strijd om alles zo veel mogelijk te behouden en de kosten in de hand te houden past dit dus niet. We willen de bestuurders van gemeente en verenigingen in de toekomst niet opzadelen met een erfenis in de vorm van enorm hoge lasten. Ook de verwachte bevolkingsamenstelling in de toekomst geeft aanleiding om geen rare sprongen te maken.

In tegenstelling tot eerdere voorstellen zullen de sportaccommodaties in principe niet worden geprivatiseerd. Behoud van de accommodaties geeft vooralsnog de garantie dat er ook in de toekomst op een betaalbare wijze sport in onze gemeente kan worden beoefend.

Een amendement om ontwikkelingen in Donkerbroek v.w.b. de realisatie van een multifunctioneel centrum af te wachten alvorens een beslissing te nemen over het wel/niet bouwen van een nieuwe sportaccommodatie steunen we van harte.

Verschillende amendementen van de oppositie om nogmaals onderzoek te doen naar een aantal zaken hebben we niet gesteund, we willen de vaart er in houden, aan de slag dus !

 

Extra raadsvergadering 11 mei 2015

Deze vergadering is ingelast omdat er een beslissing genomen moet worden over een eventuele ambtelijke samenwerking met de andere 2 gemeenten ( Weststellingwerf/Opsterland)

Ook in Weststellingwerf en Opsterland is vanavond een raadsvergadering over dit onderwerp.

Het onderwerp dat besproken wordt heeft veel betrekking op de organisatie van onze gemeente en daarom kan burgemeester Oosterman de vergadering niet voorzitten. Normaal zou dit overgenomen worden door dhr. Jan Oosterloo van het CDA maar hij wil vanavond graag het woord voeren.

De inbreng van OoststellingwerfsBelang zal gedaan worden door Wolter Slager dus is het geen probleem dat Henk de voorzitter wordt en dan ook even de burgemeesters ketting om krijgt.

De burgemeester opent de vergadering en zet eerst de verslaggever van ODRIE , Hendrik Betten in het zonnetje met een bloemetje omdat hij stopt als verslaggever van de raadsvergaderingen.

Samenwerken doen we al met de anderen gemeenten, er is echter geen vissie opgesteld waarom we dit doen. Wel blijkt dat samenwerken zeker zoals het met de 3 D’s is gedaan prima werkt. Iedere gemeente kan toch zijn eigen beleid uitvoeren maar het inkopen van zorg kan gezamenlijk.

Wat OoststellingwerfsBelang betreft mag er een visie geschreven worden voor de 3 gemeenten. Mede ook omdat medewerkers van de gemeenten graag willen weten hoe het in de toekomst gaat worden.

PvdA, GroenLinks, Christen Unie, D66, dienen een amendement in, ( dit amendement wordt ook in de gemeente Weststellingwerf ingediend, of in Opsterland ook deze wordt ingediend weten we niet)

In dit amendement wordt gevraagd om eerst een visie in- en over de eigen gemeente te maken.

Voor ons is dat niet nodig, wat ons betreft mag het college een visie opstellen waarover we dan kunnen gaan praten/discuseren.

Tijdens de vergadering blijkt dat Weststellingwerf en Opsterland allebei een ander idee hebben over het opstellen van een visie.

Wij stemmen in met het raadvoorstel en wachten af wat er uit het gezamelijk overleg komt dat de 3 burgemeester over dit onderwerp gepland hebben staan.

 

Raadsvergadering 21 april 2015

Vandaag worden de jaarstukken besproken, vaak is dit een lange vergadering, daarom beginnen we al om 16.00 uur.

Een ander onderwerp is het plan : Ter Borgh Esch, er wordt veel publieke belangstelling verwacht omdat er nogal wat "reuring " is over dit onderwerp. Zowel in de pers, op facebook en in de direkte omgeving.

Dhr. Hoekstra (de initiatiefnemer van het plan en eigenaar van de boerderij met omliggende gronden) heeft aangegeven het plan op dit moment niet meer te willen bespreken. Het college stelt voor om het voorstel van de agenda te halen omdat er geen besluit meer hoeft te worden genomen doordat de plannen van tafel zijn. Er wordt gestemd over het van de agenda halen, een meerderheid is voor, het wordt dus niet behandeld. D66 vraagt hierop een interpellatie debat over het onderwerp, er wordt even geschorst om te onderzoeken of dit kan. Een interpellatiedebat moet 48 uren voor aanvang worden aangevraagd, dus het verzoek wordt afgewezen. De PvdA dient vervolgens een motie "vreemd aan de orde van de dag" in. Deze wordt in de agenda ingepast en en om het aanwezige publiek niet te lang laten wachten wordt deze behandeld in de plaats van het eerder geagendeerde plan Ter Borgh Es.

Dhr. Hoekstra spreekt tijdens de raadsvergadering in en legt uit waarom hij het plan terugtrekt.

De jaarrekening 2014 staat nu op de agenda.

De jaarrekening is vooral een verslag van het afgelopen jaar, waarin beschreven is wat er gedaan is en hoeveel het gekost heeft. Geschreven met de 4 Ws als uitgangspunt:

1e W: Wat willen we bereiken;

2e W: Wat gaan we ervoor doen;

3e W: Wat hebben we  bereikt;

4e W: Wat merkt de burger ervan.

Wat OoststellingwerfsBelang van de jaarrekkening vindt en is gepresenteerd staat hieronder te lezen:

"Voorzitter we zien in de jaarstukken wederom dat incidentele zaken het exploitatieresultaat sterk kunnen beïnvloeden. Dat is al jaren een terugkerende conclusie.

Een andere conclusie voorzitter is dat op hoofdlijnen het begrotingsbeheer, zoals ook de accountant het benoemt, op orde is. In het rapport van de accountant wordt ook iets gezegd over de 4e W. OoststellingwerfsBelang kwam destijds met de toegevoegde 4e W. Het geeft weer wat de burgers er van merken, maar ook hoe je burgers bij zaken betrekt. En dat laatste moet nog iets meer aandacht krijgen vanaf nu. Het is soms niet duidelijk wat een burger merkt van hoe bepaalde onderwerpen worden voorbereid en wat hun rol daarin kan zijn. Als voorbeeld noem ik de totstandkoming van de notitie accommodatiebeleid sportvoorzieningen.

Voorzitter, ik heb net al even het accountants rapport genoemd. OoststellingwerfsBelang heeft de indruk dat er goed en gedegen onderzoek is gedaan en gaat er dan ook vanuit dat het college de Wensen en Aanbevelingen zoals benoemd op pagina 24 nadrukkelijk overneemt en er mee aan de slag gaat.

Alert reageren en scherp sturen blijft ook de komende periode noodzakelijk.

Toch even aandacht voor een paar specifieke punten uit de jaarrekening.

Appelscha Hoog, jammer dat het loopt zoals het loopt, maar daar komen we later in de vergadering op terug. Evenals de ontwikkelingen omtrent het Centrumplan Oosterwolde etc.

Het begrotingsperspectief is niet structureel sluitend. Hoe zeker is het dat in de komende kaderbrief een voorstel over de besteding van de precario inkomsten daarin verwerkt wordt?

Op pagina 20 maakt u melding dat op velerlei terrein ondernemers ondersteund worden om initiatieven te ontwikkelen etc. OoststellingwerfsBelang is daar content mee. Er zijn initiatieven in ontwikkeling schrijft u, kunt u een tipje van de sluier oplichten welke dat zijn?

Voorzitter OoststellingwerfsBelang heeft in het verleden regelmatig haar zorg uitgesproken over de Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing, de FUMO. Ook in deze jaarrekening maakt u melding van het feit dat het tot nu op uitvoeringsniveau niet loopt en dat u in OWO verband daar actie op onderneemt. Wanneer is het moment aangebroken om b.v. het vertrouwen in deze opgelegde regeling op te zeggen?

Op het gebied van de sociale zekerheid zijn er met name het afgelopen jaar grote stappen gemaakt. Als gevolg van veranderende regelgeving en beleid moest er veel overleg worden gevoerd en nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. We hebben dat op bijna alle onderdelen in OWO verband gedaan. Mijn fractie heeft er vertrouwen in dat de uitwerking op dezelfde positieve wijze zijn beslag zal krijgen. We realiseren ons dat er best nog wel wat te verbeteren is en daar moeten we dan ook open voor staan.

Een onderdeel wil ik graag met name noemen nl. dat we op het gebied van schuldsanering uitvoering geven aan het nieuwe beleidsplan en contract.

Op het terrein van de dienstverlening is veel werk verzet. We kunnen het allemaal lezen op pag. 56. In dat kader is het ook belangrijk te melden dat OoststellingwerfsBelang hecht aan de intergemeentelijk samenwerking zoals die op dit moment bestaat met Weststellingwerf en Opsterland. Voor de toekomst zullen we die ontwikkeling ondersteunen en de plannen zoals ze er op dit moment liggen ondersteunen. Maar daar spreken we volgende maand over in deze raad.

Wat tijdens het bezoeken van vergaderingen van de PB nog wel eens op tafel komt is het zgn. wegen- en groenonderhoud. Ik wil er eigenlijk alleen over kwijt dat het realiseren van de bezuinigingen en taakstellingen hoort bij de gemaakte afspraken, maar dat overleg over wensen soms ook kan leiden tot efficiëntie en tevreden klanten, dit alles binnen de afgesproken kaders.

In 2015 zal er een nieuwe woonvisie moeten worden opgesteld. Hoe we in de toekomst willen gaan bouwen moet in die nieuwe visie worden vastgelegd. U spreekt de verwachtingen uit dat nieuwbouw van woningen voornamelijk op inbreidingslocaties zal plaatsvinden. OoststellingwerfsBelang vindt dat we naast dat uitgangspunt ook open moet staan voor uitdagende projecten op plaatsen niet onder inbreidingslocaties vallen.

OoststellingwerfsBelang is van mening dat er mogelijk aanvragen voorbij kunnen komen die hun weerga niet kennen en ook in die hoedanigheid nergens in onze provincie zijn te vinden. We mogen onze ogen hier niet voor sluiten en vasthouden aan enge kaders. Soms kan het van grote toegevoegde waarde zijn voor Ooststellingwerf en de kern dorpen in het bijzonder. De combinatie van b.v. landelijk wonen in combinatie met alle gemakken van een kernplaats kan voorzien in een behoefte die in deze vorm niet elders beschikbaar is. 

We zijn als gemeente druk doende om onze gemeente een boost te geven als aantrekkelijke woon- recreatie- en werkgemeente, wat te denken van het Masterplan Oosterwolde en Appelscha, het Ecomunity park en Biobased center waar we investeren in het aantrekken van hoogwaardige bedrijven en scholen die juist hier gaan opleiden vanwege de bijzondere manier waarop we hier richting aan allerlei zaken geven. Door steun te geven aan eventuele bijzondere woningbouw projecten grijpen we kansen aan om onze gemeente positief onderscheidend te laten zijn van omliggende gemeenten en regio’s. Juist in deze tijd, waar de economie weer enigszins aantrekt en onze ondernemers in de detailhandel en bouw juist een extra zetje nodig hebben om hun bedrijf te laten voortbestaan, moeten we lef hebben en vooral in mogelijkheden- en niet in beperkingen te denken.

In dat kader voorzitter wil ik hier ook graag de opmerking maken dat er haast gemaakt mag worden met het uitgeven van de beschikbaar gestelde 25.000,- voor de promotie / positioneringsfilm van onze mooie gemeente. Waarbij met name de aandacht mag worden gelegd op de vele ontwikkelmogelijkheden die er zijn in Ooststellingwerf. Niet krimpen maar anticiperen op kansen en mogelijkheden.

Voorzitter ik heb slechts op een deel van de onderwerpen uit de jaarrekening een reactie gegeven.

De niet genoemde onderwerpen verdienen zeker ook aandacht en onze steun. Maar in de komende kadernota, juni a.s. en tijdens de begrotingsbesprekingen Oktober/November komt weer aan de orde hoe we ons beleid verder inhoud willen geven en uitvoeren. Ook hoe we gaan inspelen op onvoorziene of voorzienbare ontwikkelingen.

In die cyclus komen dus nieuwe wensen en plannen aan de orde. OoststellingwerfsBelang heeft het vertrouwen dat het college ook nu al de handschoen oppakt om daar waar nodig te anticiperen op ontwikkelingen die de gemeente en haar inwoners kunnen raken. Positief of negatief.

Tijdig anticiperen op de realiteit daar is waar OoststellingwerfsBelang voor gaat.

Na de pauze, zit de raadszaal vol met belangstellenden voor het agendapunt Ter Borgh Es, ondanks dat dit punt van de agenda is gehaald.

De PvdA dient een motie met als inhoud:

Toekomstige plannen voor woningbouw op de Ter Borgh Es als niet wenselijk te bestempelen en uit te sluiten.

Voor ons is deze motie zo beperkend voor de toekomst, dat we hier niet mee in kunnen stemmen. Om nu vast te leggen dat er in de toekomst niets op deze locatie mag worden ontwikkeld, gaat ons te ver. Wolter Donker stemt wel voor de motie, hij is van mening dat dit terrein als natuurgebied moet blijven.

De motie wordt door een meerderheid van de raad afgewezen.

Volgende agendapunt is de benoeming van 3 leden van de nieuw in te richten rekenkamercommissie, samen met Weststellingwerf en Opsterland.

Benoemd worden Mw de Ruiter, Mw IJsselmuiden en de heer Erkens. Onze gemeente heeft nu dus weer een (gezamenlijke) rekenkamer. De rekenkamer doet onderzoek naar allerlei werkwijzen binnen de gemeente en richt zich met name op doelmatigheid en nut van allerlei zaken.

Voor de voormalige Harambe locatie te Appelscha zijn mooie nieuwbouwplannen gemaakt. Ten behoeve van het woningbouwplan moet er een bestemmingsplanwijziging worden vastgesteld, de raad stemt hier mee in.

Vervolgens wordt de voortgang van de plannen Appelscha Hoog behandeld. Het plan Appelscha Hoog loopt op zijn zachtst gezegd niet zo voorspoedig als men in het begin had gehoopt. De aanbesteding van het uitgraven van een recreatieplas en het verkopen van het vrijkomende zand is op dit moment economisch niet rendabel zo is gebleken. Het voorstel is om het plan voorlopig stil te leggen, wel wordt alles in het werk gesteld om een geplande landbouwweg met subsiedie van de provincie aangelegd te krijgen. We stemmen met het voorstel in. Binnenkort komt de wethouder met alternatieve plannen voor dit gebied, we zijn benieuwd.

 

Raadsvergadering 17 maart 2015

Vanavond een kleine agenda, de geplande behandeling van de sportnotitie is uitgesteld naar juni. Reden is onder andere de noodzaak tot heroverwegen van de voorgestelde keuzes en het nogmaals in gesprek gaan met verschillende verenigingen en instellingen om nog meer input vanuit het veld mee te nemen in de te maken keuzes.

We hebben 2 insprekers, als 1e mevrouw Hester Plomp die aandacht vraagt voor het 20 jarig bestaan van Scala en het hierover gemaakte naslagwerk. Het college en de raadsleden krijgen als eerste een exemplaar. Vervolgens spreekt de heer Van der Burg in, als vervolg op zijn inspreken tijdens de commissievergadering mbt de sportnotitie. Hij vraagt om een verslag van de gehouden hoorzitting en roept de sportverenigingen op zelf een sportraad in te stellen en dit initiatief niet bij het college te beleggen. Verder vindt hij dat zijn in de commissie gestelde vragen onvoldoende zijn beantwoorden en roept de raad op hierover alsnog een antwoord te vragen.

Eerste agendapunt betreft 2 stemmingen , te weten de benoeming van De heer Monderman VVD als raadsopvolger en de benoeming van een voorzitter voor de commissie Planning en Control. Mevrouw Hijlkema PvdA is de enig aan de raad voorgestelde kandidaat voor het voorzitterschap. Zowel de heer Monderman als mevrouw Hijlkema worden na stemming benoemd.

Tweede agendapunt is het vaststellen van het Gemeentelijk rioleringsplan. Er liggen 2 amendementen over dit onderwerp ter tafel, beide op initiatief van de PvdA. Er wordt in 1 amendement gevraagd om 1,5 miljoen terug te geven aan de belastingbetaler. Dit lijkt natuurlijk een mooi gebaar, maar een berekening van de gevolgen van zo,n keuze laat zien dat er binnen een paar jaar een tekort op de voorziening ontstaat, dus weer verhoging van de tarieven. OoststellingwerfsBelang houdt vast aan een consistent beleid en dus bestendiging van de huidige tarieven. Kijkend naar de gemeentelijke lasten, kunnen we vaststellen dat er in 2015 sprake is van een lastenverlichting, de omliggende gemeenten hebben naast een hogere lastendruk, ook nog eens uitzicht op de nodige verhogingen de komende jaren. OoststellingwerfsBelang is trots dat het door ons gevoerde beleid garant staat voor blijvend lage belastingen voor onze burgers. We stemmen in met het raadvoorstel, het wordt met ruime meerderheid aangenomen.

Op verzoek van D66 wordt het agendapunt met betrekking tot de invoering van een extra buitengewoon opsporingsambtenaar, in afwijking van het bepaalde in de commissievergadering, toch inhoudelijk behandeld. D66 wil een betere motivatie voor het instellen van een extra boa en kan zich niet vinden in het voorliggende voorstel en houdt vast aan 1 boa. Stellingwerf plus wil er  minimaal 2 en stelt voor om zelfs naar 3 te gaan. De raad heeft geen behoefte om de discussie die hierover al in de commissie is gevoerd over te doen. Het voorstel wordt met ruime meerderheid aangenomen. 

 

Raadsvergadering 17 februari 2015

Op de agenda staan niet veel onderwerpen. Wel is er het afscheid van Wethouder Jan Henk Veenhouwer, gevolgd door de benoeming van de nieuwe Wethouder Sietse Derks en Hans Welle als raadslid.

Nota grondprijzen:

De nota grondprijzen die ter behandeling ligt, wordt door ons gesteund, waarbij we onder andere een oproep doen om onze gemeente beter te promoten. Onze vraag om te onderzoeken of een soortgelijk project als in Zuidlanden te Leeuwarden plaats vindt, ook in onze gemeente kan worden toegepast, wordt door het college positief beantwoord, we zullen hier zicht op blijven houden en de voortgang bewaken. Een kort verslag van de thema avond over project Zuidlanden staat op onze site.

Er liggen vanavond een 3- tal moties voor:

Motie 1.

OoststellingwerfsBelang dient samen met PvdA, VVD, D66, CU een motie in om te onderzoeken of de BuitenBeter App en de Omgevingsalert App in onze gemeente kan worden ingevoerd. Hiermee kun je meldingen over bijvoorbeeld zwerfafval, verzakte tegels en dergelijke per smartphone doen en heb je inzicht in de locaties waar bouwvergunningen zijn aangevraagd.

Het college neemt de motie over maar vraagt een maand extra, dus tot de commissie vergadering in mei de tijd om te antwoorden, we gaan akkoord

Motie 2.

StellingwerfPlus, GL, CU dienen een motie in over het opschorten ouderbijdrage jeugd-ggz.

Naar ons idee is het niet mogelijk (wettelijk) om een eigen bijdrage niet te innen. Daarnaast hebben de gebiedsteams van de raad de vrijheid gekregen om bij acute gevallen meteen tot aktie over te gaan. De motie wordt verworpen.

Motie 3.

CU en PvdA : Plastic tassen moeten we keren, dit is een vervolg op de motie van de vorige keer over de plastic tassen, een motie die toen door de PvdA is ingetrokken om aan te passen.Na nogmaals aanpassen waarbij het gevraagde een project wordt en een bredere werking krijgt dan alleen plastic draagtassen wordt de motie overgenomen. Wij steunen uiteindelijk deze motie, mede omdat het zwerfvuil tegen kan gaan en daar kunnen wij natuurlijk niet tegen zijn.

Nu gaan we over tot de procedures van ontslag en herbenoemingen, waarbij we afscheid nemen van wethouder Jan Henk Veenhouwer. Burgemeester Harry Oosterman en nestor van de raad Meine Jansma spreken Veenhouwer toe, lovende woorden voor de wijze waarop hij zich als ondernemer en “iemand met benzine in het bloed” heeft weten te manifesteren als wethouder. Sietse Derks wordt beedigd als nieuwe wethouder en Hans Welle wordt na een periode van afwezigheid weer opnieuw benoemd als raadslid. Voorzitter van de VVD fractie wordt Rineke Valk. 

 

 

 

Raadsvergadering 27 januari 2015

Een volle raadszaal, er zijn veel inwoners uit Langedijke aanwezig om de beraadslagingen over het voortbestaan van basis school de Stam bij te wonen. Inspreker, Dhr. Smit uit Langedijke, lid van de groep initiatiefnemers om te komen tot een zogenaamde I-pad school praat de raad bij over de stand van zaken.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een nevenvestiging te worden van een andere basis school. Er wordt ingestoken op 3 sporen:

 • Betere toespitsing op de ontwikkelingen
 • Onderwijs beter aanpassen aan de ontwikkelingen
 • Administratieve last verlagen van de onderwijzers

Agendapunt voorgenomen fusies- sluiting openbare scholen van stichting Comperio

Het voorzitterschap van de Raad wordt nu overgenomen door dhr. Oosterloo als plaatsvervangend voorzitter. Dit omdat onderwijs in de portefeuille van de burgemeester zit. De burgemeester zal vanuit die positie straks de eventuele vragen die er zijn beantwoorden. Bij de stemming mag dhr. Oosterloo weer meestemmen.

De raad steunt unaniem het onderzoek dat er nu gedaan wordt door Comperio om te kijken of het mogelijk is om de school in Langedijke als nevenvestiging te laten doordraaien.

Toch ontkomt de raad er niet aan om in te stemmen met het fuseren en de daarmee gepaard gaande sluiting van de scholen die genoemd worden: De Stam in Langedijke, Tussen de Singels in Oosterwolde en de Mr. Lok school in Ravenswoud.

Het College krijgt middels een raadsbreed gesteunde motie ingediend door OoststellingwerfsBelang en de VVD opdracht om Comperio te motiveren om een alternatief te zoeken voor Langedijke.

De definitieve besluitvorming hierover ligt echter bij Comperio, waarvan de Raad van Bestuur ook op deze avond over dit onderwerp vergadert.

 

Agendapunt Nieuwe structuur rekenkamercommissie.

Na onderzoek wordt voorgesteld om een gezamenlijke rekenkamercommissie in te stellen met de 3 OWO gemeenten.

Hier stemmen wij mee in.

De andere partijen dienen een amendement in waarin gevraagd wordt om extra budget voor de nog op te richten commissie. Alhoewel wij dit amendement wel gaan steunen hebben wij er wat moeite mee dat je al extra geld gaat geven voordat de commissie is ingesteld en een bijbehorend plan en kostenoverzicht heeft gepresenteerd.

Ontwikkeling woninglocaties De Blughut en `t Hooge te Oldeberkoop

Aan de raad wordt gevraagd om deze beide locaties een woonbestemming te geven zodat wanneer er een initiatief komt voor woningbouw, de vergunningprocedure meteen gestart kan worden. De raad stemt in.

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2019.

De nieuwe Drank- en Horecawet stelt als regel dat er iedere 4 jaar een evaluatie moet plaatsvinden over de preventie- en het handhavingsplan.

Het plan zoals hier voor ligt spreekt vertrouwen uit en we hopen dat er over 4 jaar uit de evaluatie naar voren komt dat de jeugd iets minder is gaan drinken en dat de mensen in Ooststellingwerf wat gezonder zijn gaan leven.

Krediet strategische grondaankopen.

GroenLinks geeft aan nog graag over dit onderwerp te willen praten in tegenstelling tot wat er in de commissie was afgesproken.

De spelregel is dat, wanneer iemand een andere status geeft aan een stuk dit wordt gehonoreerd. Na enige discussie wordt het voorstel alsnog aangenomen.

Motie OoststellingwerfsBelang:

OoststellingwerfsBelang dient een motie in om te onderzoeken om in alle dorpen in de herfst bladkorven/bladbakken te plaatsen, waarin de burgers hun blad kunnen deponeren waarna de gemeente deze korven regelmatig leeghaalt.

Helaas haalt deze motie het niet, het college ontraadt hem omdat het veel geld zou gaan kosten. Het college heeft het idee dat het geen groot probleem is, er komen volgens hen geen klachten binnen.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA:Plastic tassen moeten we keren (Plastic not so fantastic)

De PvdA deelt tasjes uit en de motie om het terugdringen van plastic tasjes te stimuleren. Na aandringen van verschillende kanten wordt de motie ingetrokken, PvdA komt er de volgende vergadering op terug.

 

Raadsvergadering 16 december 2014

Spreekrecht burgers.

Dhr. van Geels spreekt vanavond namens Stichting Kunstwerf en zegt blij te zijn met herstel van de subsidie voor deze stichting.
Ook staat voor vanavond een subsidie voor Leeuwarden de Culturele hoofdstad op de agenda en daar is dhr. van Geels enthousiast over.

Agenda onderwerpen:

Beleidsnota Re-integratie en Participatie Ooststellingwerf en Weststellingwerf 2015-2018 ( voor OoststellingwerfsBelang verwoord door: Jenne)

De Nota verwoordt dat er nog best veel te doen is op dit gebied.  We verwachten van het college dat we tijdig geïnformeerd worden over de ontwikkelingen die de komende tijd plaats gaan vinden.
Het vinden van een betaalde baan is moeilijk , dat realiseren we ons.

Privacy en de drie decentralisatie/Sociaal Domein ( voor  OoststellingwerfsBelang verwoord door: Jenny)

Het voorstel overtuigt ons dat er een goede borging is wat betreft de privacy van de professionals in de gebiedsteams.
OoststellingwerfsBelang doet een oproep aan alle burgers om de privacy te respecteren nu er meer inbreng komt van familie/buren/mantelzorger.

Centrum regeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten. (voor OoststellingwerfsBelang verwoord door: Henk)

Dit voorstel laat zien dat  samenwerking met de andere gemeenten nodig blijft om zo goedkoper in te kopen.  Daarnaast zullen we de (moeilijke) zorg, zoals bijvoorbeeld vrouwen opvang, door de centrum gemeente Leeuwarden laten doen om kwalitatief goede zorg binnen dit specialisme te kunnen bieden.

We kunnen en willen er niet onderuit en zullen dus instemmen met dit voorstel.
De OWO gemeenten laten wat betreft deze Gemeenschappelijke  Regeling nogal eens hun kanttekeningen horen, dit zullen we vooral zo blijven doen.De raad wordt hier nader bij betrokken.

Algemene Subsidieverordening gemeente  Ooststellingwerf 2015 ( voor OoststellingwerfsBelang verwoord door: Roel)

Het raadsvoorstel verwoordt de subsidie verordening waarin de raad vaststelt hoeveel subsidie er uitgegeven mag worden,  de raad bekrachtigd dit in de programma begroting.

Het is aan het college om te bepalen aan wie en hoeveel  er subsidie er gegeven wordt, zolang dit binnen het vastgestelde budget blijft.
Hoewel een aantal partijen van mening zijn dat de raad ook moet bepalen aan wie en hoeveel subsidie de gemeente gaat verstrekken kunnen wij hier niet mee instemmen. Dit omdat wij de uitvoer hiervoor toch graag bij het college laten.

Tarieven afvalstoffenheffing 2015 ( voor OoststellingwerfsBelang verwoord door: Roel)

Er heeft een pilot " Zuiver inzamelen" in Donkerbroek plaatsgevonden.  Om een goede evaluatie van de pilot te kunnen doen stelt het college voor om de pilot te verlengen. Gedurende de pilot betaald men in Donkerbroek geen geld voor de lediging van de groene container, dit lijkt een heel positief effect te hebben. Het langdurig verlengen is niet reëel naar alle inwoners van Ooststellingwerf die niet in Donkerbroek wonen. Zij betalen immers wel voor de lediging en de inwoners van Donkerbroek nog een jaar niet. Besloten wordt  voor alle dorpen vanaf 1 januari 2015 het ledigen van de groene container op 1 € per lediging vast te stellen.

Vervolgens waren er deze avond nog 16 hamerstukken.

Hamerstukken zijn voorstellen die in de commissievergaderingen uitgebreid besproken zijn en waar geen vragen op- en aanmerkingen meer op zijn.
Door middel van handopsteken (of niet) stem je voor of tegen.
Als raadslid  mag je wel een stemverklaring afleggen.

Alle stukken zijn, veelal unaniem, aangenomen.

 

Raadsvergadering 18 november 2014
 
Inspreker is dhr. Zwart  ( Ecomunity Park)
Economische vitaliteit is een belangrijk kenmerk van Ooststellingwerf, 
Ecomunity Park kan na vanavond van start en zal straks binnen de regio een belangrijke taak hebben in innovatie en samenwerking. Met als het goed is de komst van nieuwe bedrijven.
Dhr. Zwart dankt college, raad, gemeente en diens medewerkers voor de goede samenwerking en hoopt dat het park een impuls mag zijn voor de vitaliteit van Ooststellingwerf.
 
Dhr. van Rijn biedt, als voorzitter van de rekenkamercommissie een rapport aan over loonheffing en geeft uitleg.
 
Als belangrijkste onderwerpen zijn vanavond geagendeerd::
 1. Openstelling van winkels op zon- feestdagen:
Het voorstel is om de winkels/ ondernemers in onze gemeente de mogelijkheid te bieden om alle zondagen hun winkel open te mogen doen.
CU en de CDA dienen een amendement in waarin wordt voorgesteld om niet mee te gaan in dit voorstel en de situatie te laten zoals hij nu is. Dit is de mogelijkheid om de winkels 12 zondagen per jaar open te hebben.
OoststellingwerfsBelang vindt  dat de winkels de mogelijkheid mogen hebben om alle zondagen open te zijn.
Dit is minder regelgeving en laat de ondernemers vrij om zelf te bepalen wanneer zij de winkel open willen hebben.
Elke zondag open hoeft niet maar mag.
 
2. Herinrichting Stipeplein:
Het is de bedoeling dat onder andere het oude RABOBANK gebouw aan de Hoogegaardelaan door de gemeente wordt aangekocht om parkeerplaatsen te kunnen creëren op het Stipeplein.
Ook de toegangsweg van het Stipeplein zuid wordt ruimer van opzet.
OoststellingwerfsBelang vindt het een ontwikkeling waarbij de gemeente in dit geval goed faciliterend bezig is en waarbij tegelijkertijd ook de ondernemers  aan zet zijn om van het Stipeplein een mooi parkeer/winkelplein te maken.
 
3. Vaststellen bestemmingsplan Oosterwolde Ecomunitypark:
Dhr. Zwart de grote inspirator  van dit park heeft ingesproken aan het begin van deze vergadering en OoststellingwerfsBelang sluit zich bij zijn woorden aan, we hebben hoge verwachtingen van dit rachtige initiatief, goed voor onze gemeente, onze inwoners en voor economische bedrijvigheid. Het voorstel tot vaststellen bestemmingsplan wordt raadsbreed aangenomen.

 

Raadsvergadering Begroting 2015-2016

Vanavond ligt de begroting ter beoordeling. Een degelijk stuk werk waar in de commissievergadering alle vragen professioneel en naar tevredenheid zijn beantwoord. OoststellingwerfsBelang dient een motie in waarin wordt opgeroepen om braakliggende gemeentelijke gronden waarvan gebruik niet is voorzien, ter beschikking te stellen aan initiatieven voor de opwekking van alternatieve vormen van energie zoals zonnecollectoren. De motie wordt raadsbreed aangenomen. 

De vergadering ken een groot verzoeningsgehalte, er is kennelijk nagedacht over de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan. Er worden zelfs excuses gemaakt voor dingen die in een sfeer van hoge emotie, onbedoeld zijn gezegd. We hopen dat er een kentering komt naar een meer inhoudelijke en respectvolle manier vanpolitiek bedrijven, aan onns heeft- en zal het niet liggen.

 

Raadsvergadering 28 oktober 2014

Vanavond worden de onderwerpen die op 21 oktober vanwege tijdgebrek niet aan de orde zijn geweest behandeld. Ook is er een motie ter tafel waarin het vertrouwen in onze wethouder Sierd de Boer wordt opgezegd door PvdA, Groen Links, D66 en S+. Veel commotie en ophef. Frustratie bij de coaltiepartijen zorgt voor een onwerkbare sfeer in de raad met als klapstuk het ongefundeerd onderuit halen van een wethouder die juist zijn stinkende best doet voor alle burgers in onze gemeente. We weten ons echter gesteund door de coaltiepartijen en Christen Unie, de partijen die voor inhoudelijke politiek gaan en geen kamikaze achtige acties richting personen of partijen ondernemen.

 

Raadsvergadering 21 oktober 2014

Inspreker is dhr. Pos die zijn zorgen uit over de Decentralisatie.
Inspreker is dhr. van Zanten die spreekt over het centrumplan n.a.v. het agendapunt. Herontwikkeling Arriva -Dengo Locatie Oosterwolde
Inspreker is dhr. Witpeerd als voorzitter van promotie Oosterwolde het agendapunt. Herontwikkeling Arriva - Dengo locatie Oosterwolde

Extra ingekomen stuk gaat over de pilot met glasvezel in Langedijke. De raad is blij dat het gelukt is om deze pilot naar onze gemeente te halen en geeft akkoord voor een garantstelling.
 
Het eerste onderwerp gaat over de Tweede Marap , dit is een Financieel onderwerp waarop er natuurlijk verschillend inzicht is over hoe het uitgegeven wordt. Gelukkig is de financiële situatie van onze gemeente redelijk. OoststellingwerfsBelang stemt in met het voorstel.
Vaststellen bestemmingsplan " Donkerbroek"                                                                                                                                                                                                               Door het verleggen van het trace van de N 381 bij Donkerbroek, onstaat er ruimte voor herinrichting aan de westzijde van DonkerbroekOoststellingwerfsBelang hoopt dat de problemen rond de exploitatie van het bestaande benzinestation goed worden opgelost. Wij stemmen in met het vaststellen van dit bestemmingsplan dat de bouw van woningen aan de westzijde van Donkerbroek mogelijk maakt.
 
Herontwikkeling Arriva-Dengo locatie Oosterwolde

Het voorstel van het college is om op genoemde locatie geen toestemming te geven aan 2 ondernemers om een supermarkt te starten op deze locatie.
Voor OoststellingwerfsBelang gaat dit wat te kort door de bocht, wij vinden dat het nu geen goed moment is omdat eerst ruimte moet worden gegeven aan het vastgestelde Masterplan, waar wordt geprobeerd alles in een compact centrum te situeren. Nieuwe ontwikkelingen of inzichten moeten zo nodig kunnen leiden tot ontwikkeling van het Arriva Dengo terrein op de door de ondernemers voorgestelde wijze. 
De wethouder zegt toe dat het inderdaad nu niet wordt toegestaan maar dat er in de toekomst, als er veranderde omstandigheden zijn,   ondernemers opnieuw kunnen komen met plannen die dan dan op basis van de nieuwe omstandigheden zullen worden beoordeeld.

Het is inmiddels 22.30 uur en alle onderwerpen zijn nog lang niet behandeld, besloten wordt om de resterende agendapunten volgende week woensdag 28 Oktober vanaf 19.00uur te behandelen voorafgaande aan de commissievergadering planning & control.

Raadsvergadering 24 september 2014

Deze avond is een vervolg op de raadsvergadering van gisteravond, er zijn te veel onderwerp deze maand om het in 1 avond te kunnen bespreken. Gisteravond zijn de onderwerpen over samenleving besproken:
 • Armoedebeleid
 • Contouren notitie gebiedsteams
 • Vrijwilligersbeleid en tegen prestatie
Dit was een heftige avond waarbij o.a. bij het onderwerp gebiedsteams de discussie hoog opliep en dan met name over het verzelfstandigen van de organisatie van de gebiedsteams. OoststellingwerfsBelang vind dit een goed uitgangspunt en heeft het voorstel dan ook gesteund. Immers zorg geef je niet vanuit het gemeentehuis.
 
Het vrijwilligersbeleid en de tegenprestatie ging vooral over dat als je vanaf 1 januari 2015 gebruik maakt van een bijstandsuitkering je een tegenprestatie zou moeten kunnen doen. Ook hier heeft OoststellingwerfsBelang mee ingestemd.
 
Het eerste onderwerp van vanavond is de  beheersverordening " Motorcrossterrein Prikkedam" .
Dhr. Boonstra van de motorclub  (MCO) spreekt de raad toe. Veel leden van de motorclub en mensen uit Makkinga zijn aanwezig.
StellingwerfPlus, D66, en de PvdA dienen amendementen in voor uitbreiding van trainingsuren, parkeerplaatsen.
Het is een ongelooflijk moeilijke discussie waar 4 partijen belang bij hebben.
OoststellingwerfsBelang is van mening dat de motorclub recht van bestaan heeft en dat er gecrosst mag worden.
Maar OoststellingwerfsBelang is van mening dat we het voorstel zoals voorlicht ongewijzigd moeten aannemen en dan de komende tijd in overleg gaan of we de verdere wensen van de (MCO) kunnen inwilligen.
Veel fracties steunen het voorstel, hierdoor is er eindelijk na jaren duidelijkheid voor de motorclub en omwonenden over de wijze waarop de komende 10 jaar van het circuit gebruik kan worden gemaakt.
 
Na een korte pauze gaan we verder met het onderwerp:
 • Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied.
(Inmiddels zijn de bezoekers van de motorcross Prikkedam en de inwoners van Makkinga vertrokken)
Naar ons idee biedt deze nota heel veel mogelijkheden maar wij missen wel ons verkiezing onderwerp: minicampings mogen uitbreiden tot 25 plaatsen. Wij dienen hiervoor een amendement in. Het amendement wordt door het college overgenomen, hiermee is de mogelijkheid tot uitbreiding vastgelegd. Ook een 2-tal andere amendementen, respectievelijk 1 van D66 te weten de mogelijkheid tot uitbreiding bebouwingsvlak in het buitengebied en een amendement van de PvdA over het onder voorwaarden toestaan van trekkershutten en recreatieverblijven in- of naast voormalige agrarische objecten kunnen op onze steun rekenen en worden overgenomen/aangenomen.
De oppositie stemt, naar onze mening, gezien de discussie, onterecht, tegen het onderwerp, OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD voor, de Nota wordt dus vastgesteld.  

Raadsvergadering 23 september 2014

Vanavond de aftrap van 2 avonden raadsvergadering. Vanavond spitsen we ons toe op de onderwerpen van de commissie Samenleving, waarbij het per 1 januari inrichten van de gebiedsteams, het Armoedebeleid en de Nota vrijwilligerswerk en tegenprestatie de belangrijkste zijn.

OoststellingwerfsBelang gaat, na nog enige uitleg van de wethouder, akkoord met de Nota Armoedebeleid. Hoewel in de nota met name op de jeugd wordt ingezoomd wordt natuurlijk voor alle arme inwoners van onze gemeente geprobeerd de benodigde ondersteuniing te bieden.

OoststellingwerfsBelang vindt het belangrijk dat het voor onze inwoners op 1 januari helder is wat ze van de gemeente mogen verwachten, een kwalitatief goed ingerichte organisatie die berekend is op de uitdagingen waarvoor we de komende tijd komen te staan.  OoststellingwerfsBelang vindt het belangrijk dat de organisatie op een privaatrechtelijke wijze wordt ingericht, los van de gemeentelijke organisatie, dit levert slagkracht en een objectieve visie. OoststellingwerfsBelang stemt in met dit onderwerp.

De oppositie bij monde van de PvdA is zwaar gefrustreerd door de mening van het college en de coaltitie en dit wordt dan ook buitenproportioneel zwaar aangezet door de fractieleider van de PvdA. Erg jammer dat hier de Raad tekort wordt gedaan, daar waar het belangrijk is om het samen over de inhoud te hebben, niet of je gelijk krijgt ja- of nee. Uiteindelijk wordt breed ingestemd met de inhoud van het onderwerp, alleen over de wijze waarop de organisatie wordt ingericht blijven er verschillen van mening.

De Nota vrijwilligerswerk en tegenprestatie is wederom veel reden voor discussie. Met name de benaming vrijwilligerswerk als je verplicht wordt om een tegenprestatie te leveren als je een uitkering ontvangt wordt verschillend opgepakt. Ook de duur van de tegenprestatie 28 uren in 14 weken wordt als vel te laag ervaren. Het betreft hier echter een ondergrens waarbij het de bedoeling is om de vrijwilliger te bewegen uit zichzelf meer en langer vrijwilligerswerk te verrichten. Hiermee doen we recht aan het participeren van een ieder in onze samenleving en dat is goed voor al onze inwonders en voor onze gemeente. Ooststellingwerfs stemt in met de Nota.  

 

 

Raadsvergadering 26 augustus 2014

Ja het vergaderseizoen is weer begonnen, en daarmee ook de politiek.

Het begint al bij het vaststellen van de agenda, er is een verschil van mening over het agendapunt over de klachtenfunktionaris. Het verschil zit hem in het feit dat er een verandering is in de functie van de klachtenfunktionaris en niet over het functioneren van de klachtenfunktionaris..Na stemming blijft het onderwerp op de agenda staan en mag er in 2 termijnen over gesproken worden.

De Oppositie partijen dienen een motie in over Caparis.Stellingwerf+ dient een motie in over Caparis.

Agendapunten:

Uitvoering motie lastenverlichting energiekosten dorpshuizen.

Eind vorig jaar heeft de raad een motie ingediend om dorpshuizen te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit als vervolg op de zonnepanelen op het gemeentehuis.

Het college heeft een voorstel gemaakt waarbij zelfs de provincie ook financiële steun toezegt.

Wij zijn dan ook blij met het voorstel dat er ligt, jammer dat Waskemeer er voor gekozen heeft om niet mee te doen.

Nijeberkoop is al aan het werk met geld vanuit SODO gelden van het vorig jaar .

Appelscha en Donkerbroek hebben vooralsnog andere plannen 

Ook is het positief dat SODO (stichting dorpshuizen Ooststellingwerf) deze plannen steunt en als intermediair tussen gemeente en dorpshuizen dit project gaat begeleiden.

OoststellingwerfsBelang stemt volmondig in met dit voorstel en wenst alle dorpshuizen en diens vrijwilligers veel succes om de gemaakte plannen uit te voeren.

Verbetering fietspad Bokslootsweg Ravenswoud.- Fochtelooerveen

Er wordt aan de raad gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor het stukje onverharde fietspad.

OoststellingwerfsBelang kan alleen maar instemmen met dit voorstel.

Intrekken Klachtenregeling Ooststellingwerf 2001, aanwijzen en benoemen klachtenfunktionaris.

De vergadering is begonnen met dit onderwerp en het gaat dus alleen maar over het benoemen van de klachtenfunktionaris en niet over zijn functioneren.

Het is belangrijk dat er een klachtenfunktionaris is waar de inwoners terecht kunnen.

OoststellingwerfsBelang stemt dan ook in met deze benoeming.

(Binnenkort komt er een moment waarop we inhoudelijk overleggen over de functie van de klachtenfunktionaris.)

Toestemming voor het plaatsen van noodlokalen bij de Kampus Oosterwolde

Het is mooi dat er zoveel jeugd hun opleiding start bij het Stellingwerf College. Daardoor is binnen het Stellingwerf College helaas wel een aantal jaren een tekort aan leslokalen.

Omdat de toekomst de prognose laat zien dat er over een aantal jaren minder leerlingen zullen zijn op het Stellingwerf College is het een prima idee om nu een aantal noodlokalen te plaatsen.

Motie van de Oppositie partijen over de contracten bij Caparis

OoststellingwerfsBelang maakt zich ook zorgen over de toekomst van de medewerkers van Caparis.

Echter er is een commissie hard aan het werk om voor deze medewerkers een passende oplossing te zoeken.

Voor OoststellingwerfsBelang is het dan ook te vroeg om met deze motie mee te gaan.


 

Raadsvergadering 24 juni 2014

Op deze middag wordt de eerste kaderbrief behandeld van de nieuwe coalitie, zoals samengesteld na de verkiezingen van maart 2014 en bestaand uit de partijen OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD.

De basis van de coalitie is een akkoord op hoofdlijnen waaruit het coalitieprogramma  met als thema “Samen Voortbouwen” is opgesteld.

De coalitie heeft de zelfde samenstelling als voor de verkiezingen, wel hebben er een aantal nieuwe raadsleden zitting genomen in de raad.

De samenstelling van het college (burgemeester en wethouders) is gelijk gebleven.

Zoals verwacht hebben de oppositie partijen best wel wat opmerkingen over deze kaderbrief. Veel op- en aanmerkingen zijn gericht op de gevolgde werkwijze en niet echt op het beleid.

De coalitie partijen kunnen zich (natuurlijk) vinden in de kaderbrief, voor OoststellingwerfsBelang is het van belang om het aantal toe te stane plaatsen op minicampings uit te breiden voor diegenen die dat graag willen en krijgen hiervan de toezegging van het college dat dit in het nieuw op te stellen bestemmingsplan buitengebied wordt geregeld.

Natuurlijk zijn de meningen over diverse onderwerpen verschillend, maar alle partijen lijken wel (redelijk) tevreden over de financiële situatie van de gemeente. Natuurlijk wil de ene partij het geld anders uitgeven dan een andere partij, maar één ding is zeker, je kunt het geld maar één keer uitgeven.

Zorg en samenleving is voor alle partijen een spannend onderwerp. Hoeveel komt er op de gemeente en zijn/haar inwoners af en hoe houden we de kwaliteit van zorg op het niveau zoals het nu is. Ook voor de medewerkers in de zorg zijn het spannende tijden.

De proef van de graskeien en de wegbelijning is zo geslaagd (zoveel positieve reacties van de inwoners) dat we eigenlijk vinden dat de pilot omgezet moet worden naar vaststaand beleid. Dit wordt door meerdere partijen ondersteund en ter plekke wordt een motie geschreven die door de volledige raad wordt aangenomen.

Rond 20.00uur sluit de voorzitter de vergadering. Er zijn komende week nog een aantal voorlichting/inspreekavonden over de sportaccommodaties, Masterplan Oosterwolde en de N381, dan begint het zomerreces.

Reces voor de raadsleden, dit betekent dat er geen vergaderingen zijn maar de ontwikkelingen in onze gemeente worden wel gevolgd. Ook zullen er fractieleden van OoststellingwerfsBelang op vakantie zijn, maar er zijn ook altijd een aantal leden bereikbaar en actief om lopende en actuele situaties en ontwikkelingen te volgen en te beoordelen.

Het volgend verslag zal rond september verschijnen.

Fijne zomer allemaal. 

 

 

Raadsvergadering 20 mei 2014

De Burgemeester heeft de petitie aangaande het kinderpardon ondertekend, daar zijn wij als raad content mee.

Christen Unie (CU) wide  nog graag reageren op het coalitie akkoord en doet dit uitgebreid nadat deze alsnog op de lijst van ingekomen stukken is geplaatst.

De CU geeft aan dat veel punten uit het akkoord hun aanspreken, maar daarnaast ook de nodige onderwerpen missen. Dat is natuurlijk vanuit hun standpunten gezien niet zo vreemd.  Daarnaast is oppositie voeren door de oppositie  waar ook de CU deel van uit maakt, bedoeld om de coalitie tegengas te geven en te proberen om de blik van coalitie en college  te verruimen en middels debat ook hun onderwerpen op de kaart te zetten en zo mogelijk uitgevoerd te krijgen.

Ook GroenLinks en D66 geven hun mening over het coalitie akkoord

Jammer dat dit nu nog in deze raadsvergadering besproken wordt en niet bij de vergadering waarin dit onderwerp geagendeerd was,maar de coalitie staat open voor alle meningen en adviezen.

Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarop vervolgens door het college een collegeprogramma wordt geschreven.

 

Lokaal Jeugd Beleid, 2014-2017

Het beleid ziet er wat ons betreft goed uit en wij stemmen daar dan ook mee in. De gehele raad steunt dit plan.

 

Ondersteuning vitalisering winkelcentrum Appelscha

In Appelscha staan een aantal winkels leeg en het zou mooi zijn dat er wat meer ontwikkeling komt voor heel Appelscha.

Het college voorstel ondersteunt de opgerichte stichting die hier actie op onderneemt en plannen maakt.

OoststellingwerfsBelang kan alleen maar instemmen met dit plan en is benieuwd naar de ontwikkelingen die dit initiatief gaan opleveren

 

De vergadering is vroeg afgelopen. 21.15 uur, zou dit een nieuwe trend zijn?

 

Raadsvergadering 23 april 2014

Deze vergadering staat vooral in het teken van het coalitie akkoord, het benoemen van raadsleden en de raadsopvolgers.

Voor OoststellingwerfsBelang is Sierd de Boer als wethouder benoemd, Wolter Donker neemt zijn plaats in de fractie in. Petra van Rozen en Arjan Wagenaar worden benoemd als raadsopvolgers.

Dhr. Van Esch deelt de Millenniumprijs uit aan de medewerkers van de voedselbank, de medewerkers worden met een bloemetje in het zonnetje gezet.

Vervolgens staan de jaarstukken op de agenda, de jaarstukken zijn een terugblik op de afgelopen periode. Zijn de plannen van de afgelopen periode gehaald en met het juiste budget. We stemmen in met de jaarstukken.

Er zijn een aantal amendementen en moties,  1 daarvan hebben we zelf ingediend, later blijkt dat alle partijen het hiermee eens zijn. De inhoud van dit amendement is dat het geld dat over is van WMO bestedingen, niet zoals voorgesteld over gaat naar de Algemene reserve maar naar het reserve WMO.

De amendementen/moties van de oppositie partijen kunnen wij naar ons idee niet steunen, deze voorstellen gaan ook over herschikking van geld maar dit is geen WMO geld en kan dus naar de Algemene reserve.

Een amendement over continuering van het project Buurtcoaches zullen wij niet steunen. Wij vinden Buurtcoaches  wel erg belangrijk, maar pas als de evaluatie laat zien dat de mensen die er mee te maken hebben het ook positief ervaren willen we hiervoor budget reserveren. Overigens is de pilot wel verlengd tot eind dit jaar en zal evaluatie tijdig voor eind 2014 gaan plaatsvinden heeft de wethouder toegezegd. 

 

Raadsvergadering 18 maart 2014

Ja, daar zitten we in de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode.
Morgen de gemeenteraadsverkiezingen en dan ziet de gemeenteraad er vast anders uit, een aantal mensen van CDA, PvdA en OoststellingwerfsBelang hebben zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld en zullen dus niet weer in de  raad plaats nemen.

Dhr. Munting D66 stelt voor om punt 9 Appelscha Hoog van de agenda te halen omdat er onduidelijk is wat er wel of niet openbaar gemaakt mag worden.OoststellingwerfsBelang steunt deze motivatie niet en wil wel graag het onderwerp op de agenda houden. Na stemming blijft het op de agenda staan. De PvdA wil graag dat punt 9 dan een A een stuk wordt, helaas gaat ook dit niet lukken.

Inspreekster is Rianne Exoo, als Vice voorzitter van de Ondernemingsraad geeft zij aan zich zorgen te maken over de besparingen die er de laatste jaren zijn geweest en verzoekt de raad en het college om daar in de toekomst rekening mee te houden.

Naar aanleiding van de ingekomen stukken wordt voorgesteld om de tussentijdse voorgangsrapportage OWO samenwerking binnenkort op de agenda te zetten.

Agendapunt 6; inkoop- en aanbestedingsbeleid

OoststellingwerfsBelang is tevreden met dit stuk en vooral met de inhoud en stemmen in met dit beleid. 

De bedoeling van het voorgestelde beleid is dat ( kleine), lokale  bedrijven en zzpers mee kunnen doen met aanbesteding en inkoop van producten, diensten en aanbestedingen in onze gemeente.

Agendapunt 7; Leeksterweg en Norgerweg Haulerwijk

Onderwerp is al een aantal keren besproken en in overleg met Plaatselijk Belang Haulerwijk is tot overeenstemming gekomen, dus vinden wij het een prima voorstel en stemmen dan ook in.Snel beginnen dus. Hoe eerder hoe beter: Veiligheid voorop!

Agendapunt 8; Vaststellen bestemmingsplan Appelscha Hoog.

Vandaag verscheen in de pers dat de financiering voor Appelscha Hoog rond is, mooi .....beginnen maar wat ons betreft.

Agendapunt 9; Vaststellen Verordening Wmo-raad

Er moet een nieuwe verordening komen voor de WMO raad.  De WMO -raad en de gemeentelijke organisatie zijn met elkaar  in overleg geweest en tot overeenstemming gekomen. OoststellinwerfsBelang kan en wil dus niet anders dan instemmen.

De Hamerstukken (zogenaamde C stukken die al in de Commissie zijn behandeld en waar geen discussie meer over nodig is) worden allemaal met meerderheid aangenomen.

GroenLinks heeft op de valreep een motie ingediend over de realisatie van openbare kraanwaterpunten in de gemeente.
Deze motie en dan vooral de wijze waarop dit gestalte zou moeten krijgen, is voor ons nog te onduidelijk om er mee in te stemmen.
 
De voorzitter ( de burgemeester)  die zijn vertrouwde raad voor de laatste maal in een zakelijke vergadering bijeen heeft wenst alle partijen succes bij de verkiezingen op 19 maart 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 18 februari 2014

Als eerste wordt het winnende schilderij van onze koning bekendgemaakt.
Het schilderij van Anne de Jong is als winnaar uit de bus gekomen en zal de komende tijd in de raadszaal hangen.

schilderij koning.jpg

We nemen afscheid van het portret schilderij van prinses Beatrix en heten Koning Willem-Alexander welkom.  We zijn blij dat er een schilderij hangt van een schilderes uit onze gemeente.
Onder degenen die hun stem hebben uitgebracht op de schilderijen is een rondvlucht boven ' t Loo gewonnen, deze is gewonnen door Marijke Ebbing.
Beide dames worden bij deze gefeliciteerd door OoststellingwerfsBelang.

Dhr. v Rijn van de rekenkamercommissie biedt de raad (het in eigen beheer gemaakte) onderzoeksrapport naar bouwleges aan.

De voorzitter van de raad neemt het rapport aan en stelt voor om het door de nieuwe raad te laten behandelen.

Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het Integraal Kind Centrum.
OoststellingwerfsBelang vind een IKC een prima ontwikkeling maar is wel van mening dat het geld wat beschikbaar is ook het maximale bedrag is wat er voor gebruikt mag worden. De wethouder geeft aan dat het beheer van het geld bij Comperio is en dat dit gereserveerde bedrag het bedrag is waar het IKC van gebouwd moet worden.
 

Zienswijze ontwerp-begroting 2014 Fumo

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling waarbij wij als  een van de OWO gemeenten blij zijn dat we een zienswijze hebben kunnen indienen.

Wijzigingsbesluit voor leges reisdocumenten en identiteitskaart
Landelijk is deze regeling vastgesteld dus we kunnen niet anders dan meegaan.
Een voordeel zit er wel in, de geldigheid van het het paspoort wordt nu van 5  naar 10 jaar verlengd.
 
Verlenging benoeming  leden Rekenkamercommissie

Beide kandidaten worden benoemd

Motie  van Christen Unie en Stellinwerf Plus
Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten
Deze werkwijze wordt al gehandhaafd dus trekken de indieners de motie terug.
 

Motie van D66 en PvdA
Gelijke behandeling van burgers en bewonerscomite
In Oosterwolde Zuid is er  als proef gemeentelijke ondersteuning bij het opruimen van hondenpoep. In Oosterwolde Noord ontvangt men deze ondersteuning niet. Oosterwolde Noord wist van deze ongelijkheid maar besloot toch om dit werk vrijwillig te doen en dit te financieren uit het dorpsbudget.

Omdat er sprake is van een proef en deze nog niet is geevalueerd is er ons inziens geen sprake van ongelijkheid en stemmen daarom tegen de motie. De  motie wordt door een meerderheid van de raad afgewezen.

 

De vergadering wordt om 21.00 uur afgesloten.
 

Raadsvergadering 28 Januari 2014

De raadszaal zit flink vol publiek, dit is mooi omdat er een belangrijk onderwerp wordt besproken n.l. Masterplan Oosterwolde - Venekoten Noord.
 

Inspreker is Dhr. Witpeerd,  voorzitter van Oosterwolde promotion

Hij geeft aan dat er van het begin af aan mogelijkheden zijn geweest om mee te denken en praten.Hij vraagt zo snel mogelijk met dit plan van start te gaan.
 
Agenda punt A1:
Ja, daar is het dan: het langverwachte Masterplan Oosterwolde Centrum -Venekoten Noord
 
Het plan is veel besproken binnen de gemeenteraad maar vooral ook door de mensen die er mee te maken
krijgen.

De een wat positiever dan de ander, maar OoststellingwerfsBelang is nu toch van mening dat er naar alle betrokkenen is geluisterd en met alle zienswijzen rekening is gehouden. De ondernemers gaven tijdens de commissievergadering aan tevreden te zijn. De zienswijzen over de Venekoterweg zijn verwerkt. Met de eigenaar van New York New York is intensief gesproken en hij kan aangeven wat zijn wens is. Het is mogelijk om zijn zaak te laten staan en de toegangsweg naar de achterliggende winkels aan te passen. Ook andere opties zijn de eigenaar van New York New York aangeboden. Eigenaar New York New York en gemeente blijven in gesprek.
Nu er zoveel inspraak mogelijkheden zijn geweest, diverse overleggen en het lijkt dat een ieder tevreden is over dit plan, wat natuurlijk niet in 1x uitgevoerd gaat worden, heeft ook OoststellingwerfsBelang ingestemd met dit plan.
Het plan wat een stip op de horizon is en wat natuurlijk nog best wat tijd in beslag neemt voordat het helemaal is uitgevoerd.
Het plan kan van start want het wordt unaniem aangenomen door de raad.

Agendapunt B.1

Concept Plan van Aanpak Omvormingsplan Transitie Jeugdzorg.
Dit punt staat op de agenda omdat vanaf 2015 de jeugdzorg een verantwoording is van de gemeente. Om dit goed te regelen/organiseren is er nu een voorstel richting de raad gekomen.
OoststellingwerfsBelang heeft niet de know-how om te controleren of de oplossing die er nu ligt de juiste is, maar het stuk straalt wel het vertrouwen uit dat eea goed geregeld lijkt te zijn.
Wat ons betreft mag de organisatie verder gaan met de ontwikkelingen van deze zorg, waarbij voor ons wel de zorg voor de jeugd het belangrijkste is, belangrijker dan de regel-wetgeving en financiën.

B.2

Papierloos vergaderen
Ja, dat wordt spannend voor de nieuwe raadsleden.   Deze raad besluit om toch de uitdaging van papierloos  vergaderen aan te gaan.

Evenzo de aangescherpte procedure tijdens de raadsvergaderingen.

 

Raadsvergadering 17 december 2013

Insprekers:

Dhr. Akkerman uit Haulerwijk biedt de dorpsagenda aan van de kanaal en wegdorpen, Haule, Haulerwijk, Waskemeer, Donkerbroek.
Dhr. de Jong uit Oosterwolde,  biedt namens alle bewoners commissies van Oosterwolde de gebiedsagenda aan.
Alle gebiedsagendas zijn nu binnen, nu er verder mee aan de slag.
Mw. Linse van hotel Lunia uit Oldeberkoop over de APV. Namens het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland spreekt ze haar goedkeuring uit over het onderdeel drank en horeca wetgeving in de voorliggende APV.

Behandeling vergaderpunten:

A1: Visie toekomst basisonderwijs.
Dit stuk brengt nogal wat verwarring in de geledingen. De vraag wie er beslist over een   eventuele sluiting van een basisschool blijft maar door een ieders hoofd spelen.
Het zijn uiteindelijk de ouders en het schoolbestuur samen die besluiten dat een school gesloten moet worden.
De gemeenteraad kan dan alleen maar dat besluit bekrachtigen.
Het doel welke in deze visienota " De scholen van (over) morgen " wordt beschreven “Waarborgen kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het basisonderwijs in Ooststellingwerf” staat naar ons idee prima beschreven in deze nota.
Het is jammer dat er zo weing ouders de enquête hebben ingevuld, wat hier de reden ook van moge zijn. De visienota wordt goedgekeurd door de volledige raad, niet alle raadsleden, maar wel een meerderheid van de raad vind dat de enquête niet meegeteld mag worden.

B1. Meerdaagse evenementen. Al een aantal malen heeft de raad het college gevraagd om een regeling te treffen voor subsidie mogelijkheden voor meerdaagse (sport) evenementen ad. €7500
Nu ligt er een voorstel van het college meten een bedrag van €5000 . Dit was nou net niet de opdracht die de raad had meegegeven.
OoststellinwerfsBelang dient dan ook samen met de PvdA en StellingwerfPlus een amendement in met de vraag om de eerste opdracht uit te voeren. Tijdens de vergadering sluit de VVD hierbij aan.
Het college heeft een derde partij gevonden die de subsidiepot gaat beheren.
Het amendement wordt aangenomen en zal dus als zodanig worden uitgevoerd.

B2.Herziening Algemene Plaatselijke Verordening. (APV) wordt goedgekeurd zoals het nu voorligt. We gaan er van uit dat para commerciële- en commerciële horeca met elkaar in gesprek gaan en elkaar niet "vals" beconcurreren.

B3. Vaststellen Streekagenda Zuidoost Fryslan. Het voorstel wordt goedgekeurd. Het is een voorstel dat betrekking heeft op 5 Friese gemeenten. Ook al liggen wij dichtbij Drenthe daar zal geen geld naar toe stromen.

B4. Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013 – 2016. De vragen die er waren zijn beantwoord in de commissievergadering.
We stemmen in met dit stuk, ondanks dat er niet veel ambitie uit spreekt volgens de raad.
Dit stuk moet voor 1 januari 2014 goedgekeurd zijn. Voor de zomer stond dit al op de agenda maar toen waren de agenda’s zo vol dat dit onderwerp steeds is verschoven tot aan de deadline, de raadsvergadering van december.

De C -Stukken zijn hamer stukken en worden allemaal aangenomen

Het volgend verslag komt volgend jaar.


Fijne feestdagen en doe voorzichtig met vuurwerk

 

Raadsvergadering 19 nov. 2013

Vanavond zijn er 17 bijzondere belangstellenden: Allen op uitnodiging als "Gast van de Raad",
Fijn deze belangstelling.

gastvdraad.jpg

 
De burgemeester legt een verklaring af aangaande berichtgeving over onze brandweer de afgelopen week in de landelijke pers.
In tegenstelling tot wat er in de kranten staat zegt de burgemeester ons toe dat de veiligheid niet in het geding is.
Het conflict speelde zich af in september, maar de brandweermannen en organisatie staan inmiddels weer op goede voet.
 
In de begrotingsvergadering van vorige week is er geen duidelijkheid gekomen over de te verstrekken subsidie voor de jaarlijkse Open Stal expositie te Oldeberkoop, de stemmen staakten.
Helaas is Dhr. Christenen van de PvdA nog niet aanwezig, dit zou logischerwijs betekenen dat bij stemming eenzelfde resultaat behaald zou worden. Democratisch wordt er besloten om dit agendapunt naar een moment later op de avond te verschuiven.
Als Dhr. Christesen aanwezig is wordt er over dit punt gestemd en wordt het voorstel aangenomen. Dit betekent dat Open stal extra subsidie krijgt.
 

Voorzitter van plaatselijk belang Ravenswoud, dhr.Heys biedt ons de gebiedsagenda van Appelscha, Appelscha Boven, Ravenswoud en Fochteloo aan.

Vervolgens worden de voorstellen van het college behandeld:

A. 1  Besteding gelden milieubeleid.
         OoststellingwerfsBelang dient samen met de PvdA een amendement in omdat wij van mening zijn dat het vervolg op het hondenpoep beleid (plaatsen Bello`s), niet betaald mag worden uit de pot milieu, maar uit de pot algemene reserve omdat de hondenbelasting daar ook jaren in is gestort.
         Uiteraard wordt er door de andere partijen verschillend op gereageerd.
         Met ons mee stemmen: GroenLinks en de Christen Unie  D66 en Stellingwerf +, dan wordt dit amendement aangenomen met 17stemmen.
 
A.2 Zonnepanelen op het gemeentehuis
        Het voorstel geeft aan dat het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis financieel geen voordeel heeft. Het voorstel komt er inhoudelijk op neer dat we als gemeente hier mee een voorbeeld funktie kunnen vervullen. OoststellingwerfsBelang is van mening dat we  niet moeten investeren in een voorbeeldfunktie met gemeenschapsgeld, zonder dat onze burger hier voordeel van heeft. Wij vinden dat er diverse manieren zijn om dezelfde resultaten te halen, maar dan met een direct positief effect voor onze gemeenschap.  We stemmen dan ook niet in met het voorstel. OoststellingwerfsBelang is als enige partij tegen dit voorstel. Wel stemmen we voor de motie waarin het onderzoeken van andere energie besparende mogelijkheden voor het gemeentehuis wordt gevraagd.
 
B.1 Transitie - arrangement Jeugdzorg
       Het betreffende stuk is pas bij de raad gekomen nadat het al richting rijk is gezonden. Dit omdat er door het rijk een deadline was gesteld.
       Dit stuk is zo belangrijk en inhoudelijk van dien aard dat wij alleen maar kunnen instemmen.
       Volgende maand komt er  een concept omvormingsplan waarbij de raad wel inspraak heeft.
 
B.2 Onderhoud kunstwerken
       De kunstwerken in onze gemeente hebben heel veel achterstallig onderhoud. Kunstwerken hebben een emotioneel en
       historische waarde. Wij zijn dus voor onderhoud van de kunstwerken.
 
B.3 Tarieven gymnastieklokalen.
        We hebben een stuk ontvangen waarin aanpassingen zijn voorgesteld betreffende huur en gebruik van gymnastieklokalen en sporthallen binnen onze gemeente. In vergelijking met de omliggende gemeenten zitten wij qua prijsstelling in het midden. dit geldt ook voor de gebruiksvoorwaarden. Wij zijn akkoord met dit stuk.
 

Om  22.45  uur   sluit de burgemeester de vergadering

 

 Beleid coalitie met OoststellingwerfsBelang werpt vruchten af!

Onderstaand de bevindingen van OoststelingwerfsBelang aangaande de begrotingvergadering van 12 november 2013, zoals verwoord door fractievoorzitter Henk Dongstra:

Voorzitter:

Laat ik beginnen met de organisatie dank te zeggen voor het vele werk wat is gestoken in het tot stand brengen van deze begroting, het beantwoorden van de vele vragen en de Griffie voor het ondersteunende werk.

Deze begroting voorzitter is compact, goed leesbaar en realistisch. M.a.w. het college, gevormd door deze coalitie loopt niet voor z’n verantwoordelijkheden weg en durft de zaken te benoemen zoals ze vandaag de dag op ons afkomen. En dat is niet weinig. Kijk tv, lees circulaires, nieuwsbrieven van de VNG, maar ook de kranten er maar op na.  

De huidige regering zadelt de gemeenten met nog al wat problemen en extra werkzaamheden op, maar vergeet daarbij voldoende financiën mee te sturen. Dat is de realiteit en die moeten we niet uit het oog verliezen.

Die realiteit mis ik nog wel es bij een deel van de oppositie. Het lijkt er soms wel es op van wat ze daar ver weg over ons uitstrooien moeten we hier maar een beetje weg moffelen. Maar volgens ons is de Stellingwarfer  wel in staat om daar door heen te kijken, “die strooi ie gien zaand in de ogen” Het is jammer dat de indruk wordt gewekt dat het in onze gemeente slecht gaat in bv armoedebeleid, uitkeringen, zorgverlening, subsidie verstrekking etc. omdat het college of de coalitie wezenlijke dingen bezuinigd of nalaat. De realiteit is o.i. anders.

Sinterklaas spelen doen we alleen op 5 december. We zijn overigens blij dat zwarte piet niet van het toneel is verdwenen. Houden we de vinger aan de roe.

Voorzitter:  Al weer de vierde begroting gebaseerd op het coalitieakkoord “Ooststellingwerf biedt ruimte”.  

OoststellingwerfsBelang is blij dat ook weer het afgelopen jaar een verstandig financieel beleid is gevoerd. Er is afgelost op schulden, totaal zo’n 6 miljoen. De inwoners zijn niet opgezadeld met hogere kosten in tarieven en belastingen. De minima is op het zelfde niveau gebleven en de eerdere verlaging van de subsidies aan instellingen heeft niet geleid tot opheffing of desastreuze toestanden. Sterker nog, de indruk bestaat dat door deze noodzakelijke aanpassingen organisaties en instellingen creatiever zijn geworden en hetzelfde of meer doen met iets minder geld. Chapeau !!

Voorzitter en in dat licht is het logisch dat het college in deze begroting het voorstel doet om € 500.000,- te gebruiken voor aflossing van schulden. OoststellingwerfsBelang had geen moeite gehad om nog meer af te lossen, want een goede huisvader zou dat ook doen.  

De lokale werkgelegenheid ligt net als elders onder druk, maar heeft nog niet geleid tot groot banenverlies. Wel hebben inwoners die buiten de gemeente werken last van minder werk en dus verlies van hun baan. Ooststellingwerf zal zich dan ook, is onze mening, in bv OWO verband met dat vraagstuk moeten bezig houden.  

Ik zei het al het minimabeleid kan ook in 2014 overeind blijven en er is ook geld om investeringen te doen.

Ik noem Appelscha – Boerestreek, A’scha Hoog en het Centrumplan Oosterwolde / Venekoten. En natuurlijk zullen de criticasters zeggen “kijk es hoeveel risico je loopt in bv Appelscha Hoog”. Er zijn inderdaad risico’s, maar door niets te doen en niets te ondernemen loopt je nog meer risico. Ondernemers vragen om ruimte om te kunnen ondernemen en daar moet je als gemeente willen faciliteren. Stilstaan is achteruit gang. Het grote voorbeeld daarin is de Boerestreek in Appelscha. Na 12 jaar eindelijk een plan wat in uitvoering wordt genomen met grote steun van de bevolking en ondernemers. Dat blijkt wel uit de grote opkomst op alle plan-  uitvoerings- en  inspraakavonden.

Voorzitter, OoststellingwerfsBelang is ook content dat we er nog steeds in slagen om voor onze ca. 26.000 inwoners in bijna elk dorp een dorpshuis, 3 bibliotheken, 3 zwembaden, 4 sporthallen in stand te houden. Maar ook dat we initiatieven vanuit de bevolking op dat gebied serieus nemen en meewerken aan onderzoeken op praktische haalbaarheid en financiële mogelijkheden. (Motie Donkerbroek)

Voorzitter, de inwoners van Ooststellingwerf hebben recht om te weten welke keuzes er worden gemaakt en waarom. Zijn er voldoende goede betaalbare woningen, is er voldoende werk, zijn er kwalitatief goede scholen en hoe staat het met het dienstverlenings- en voorzieningenniveau?  Met de 4e W in beleidsstukken en beleidsvoornemens wordt daar sinds vorig jaar invulling aan gegeven. Maar ik wil u wel op het hart drukken om die werkwijze te optimaliseren. Het moet in alle gevallen duidelijk zijn wat de burger merkt van alles wat hier in dit huis wordt voorgesteld / besloten.

Een opmerking / vraag op het gebied van startersbeleid in de woningmarkt: Het is en blijft een zorg om woningen in de markt te zetten voor die specifieke doelgroep. Heeft het college al eens overwogen om, bij deze lage rente, zelf huurwoningen te gaan bouwen in kleine dorpen nu die door de wooncoöperaties in de steek worden gelaten?

Voorzitter, ondanks het feit dat het met iets minder moet, lukt het in het gehele WMO pakket de mensen welke ondersteuning nodig hebben deze ondersteuning ook te geven. Vraaggericht / maatwerk, dus op een wijze die bij het individu past. Zuinig zijn dwingt ook tot creatief werken en inventief worden. En ook de burger zelf speelt daarin een belangrijke rol.

OB is van mening dat het huidige beleid op het brede WMO beleid redelijk goed verloopt. Natuurlijk zijn er specifieke gevallen die aandacht behoeven, maar we zijn er van overtuigd dat daar aandacht en inzet voor is.

Positief is dat we in OWO verband de veranderingen en transities goed oppakken en via intensief overleg gezamenlijk beleid ontwikkelen waar ruimte blijft voor de specifieke gemeentelijke identiteit.  

OB wil nogmaals nadrukkelijk aandacht vragen voor alle vrijwilligers en Mantelzorgers. Een grote groep mensen die steun, maar vooral ondersteuning nodig hebben.

Voorzitter, Het ontbreken van belijning wordt met name bij duisternis en slechte weersomstandigheden als een groot gemis dus als verkeersonveilig ervaren. Daarbij gevoegd de op een groot aantal wegen kapot gereden bermen en het probleem ligt er. Herhaaldelijk hebben we er over gesproken en zelfs afspraken over gemaakt. Maar het schiet niet erg op. En dat terwijl er een toezegging is dat op korte termijn met een Pilot gestart zou worden. Dat zelfde geldt ook voor de aanpak van de Leeksterweg in Haulerwijk. Graag vandaag een startdatum voor beide.

In het verlengde daarvan vragen verschillende dorpen om snelheids beperkende maatregen voor met name motorvoertuigen. Het komt ook terug in de gebiedsvisies die door de dorpen in samenhang worden opgesteld. Kunt u aangeven of dat in uw contacten met de PB’s besproken wordt en welke acties u voor ogen heeft?

Wat voor OB ook een punt van zorg is voorzitter, is ons accommodatiebeleid sportvoorzieningen. Toegezegd is dat er in het voorjaar ( maart – April) 2014 een discussiestuk op tafel ligt. Wordt  die toezegging gehaald? Ook daar zitten onze inwoners op te wachten. En dan met name bepaalde doelgroepen zoals b.v. de zwemmers in Oosterwolde. OB is van mening dat b.v. het in stand houden van een zwemaccommodatie van groot belang is voor Oosterwolde. En niet te vergeten de gewenste kunstgrasvelden.  

Voorzitter eerder heb ik iets gezegd over de rol van de gemeente waar het gaat om ondernemers en toekomstige ondernemers te ondersteunen / te faciliteren als het gaat om het ontwikkelen van hun bedrijf of het in stand houden van hun bedrijf. En dan niet met financiën maar met ondersteunende of richtinggevende adviezen.  Een voorbeeld van een omgeving welke, volgens OB, die hulp nodig heeft is Appelscha. De ontwikkelingen in de Boerestreek en de situatie rondom het winkelcentrum in Appelscha vragen om aandacht en misschien zelfs wel om afstemming op elkaar. Bent u bereid om daar d.m.v. bv een bedrijfs- of dorpsmanager aandacht aan te besteden?

Voorzitter, Ik denk dat ik op hoofdlijnen heb aangegeven wat voor de fractie van OoststellingwerfsBelang van belang is in deze begrotingsbehandeling.

In de Programmabegroting staan meer onderwerpen, programma’s of plannen genoemd die ook belangrijk zijn. Maar in deze beschouwing niet zijn benoemd. We zullen bij de behandeling van al die uitvoeringsplannen, in besluitvormende vergaderingen, onze mening daarover inbrengen.

Voorzitter, vorig jaar sloot ik af door te stellen dat we in dal zitten, maar ook dat in een dal goede vruchten groeien.

Ook deze begroting is daar weer een voorbeeld van. Het ziet er redelijk gezond uit en de kleur van het fruit is mooi en gerijpt.

Deze begroting is de laatste in de serie van 4 van deze coalitie.

Een coalitie die als motto voerde: “Ooststellingwerf biedt ruimte”.

Onze conclusie is dat zij dat niet alleen biedt maar ook heeft gegeven.

Een paar feiten op een rijtje:

 • De dorpen hebben meer ruimte en eigen regie door de dorpsbudgetten
 • Het WMO vervoer heeft geen kilometerbeperking, dus meer ruimte om te reizen
 • Het nieuwe woonplan geeft starters meer ruimte
 • Boerenstreek Appelscha gaat open en daardoor meer ruimte voor allerlei recreatieve ontwikkelingen
 • Appelscha Hoog geeft ruimte voor nieuwe vormen van recreatie en toerisme
 • De turfroute wordt uitgebaggerd en geeft meer ruimte voor een ander type boot en dus meer bezoekers
 • de ruimtelijke verbeteringen welke (ondanks minder budget) zijn aangebracht aan wegen (Rendijk, Menninge, omgeving Prakkenlaan en de Harken) en de verharding van de vele fietspaden incl. nieuw fietspad Kloosterweg.
 • Er zijn een paar financiële claims opgelost en dat geeft financiële ruimte
 • Er komt een ruim Eco-munity park.

Kortom voorzitter een coalitie die ruimte biedt en geeft binnen een gezonde begroting vraagt om continuering van het gevoerde beleid.

OoststellingwerfsBelang is voor die continuering maar ook voor verandering om ruimte te scheppen voor nieuwe ideeën en initiatieven.
Vorig jaar hadden we voor u een appeltje voor de dorst. De koning bracht het appeltje van Oranje al in onze gemeente. Daarom bieden wij dit jaar u allen een mandarijn aan, zoals dat past bij OoststellingwerfsBelang.  Een mandarijn voor de nodige vitamientjes om gezond te blijven en in de pauze te nuttigen.

 

Raadsvergadering 15 oktober 2013.


Achter de burgemeester staat een grote foto met daarop de burgemeester met Koning Willem-Alexander ,die vorige week in Oosterwolde op bezoek is  geweest in Oosterwolde.
De burgemeester geeft aan dat dit een geweldige, mooie ervaring is geweest.
 
Inspreker Dhr. Koster, over de gymzaal in Oldeberkoop.
Dhr. Koster geeft aan dat hij het betreurt dat hij zo laat reageert en dat hij heeft zitten slapen bij de vergunningverlening. Desalnietemin wil dhr. toch vragen om de gymzaal te laten staan om hem voor andere doeleinden te gebruiken en hem niet te slopen.
De sloop van de oude gymzaal is/was onderdeel van het plan van de MFA Oldeberkoop.
Dhr. vraagt uitstel tot 2018 om zo te onderzoeken of het haalbaar is om de gymzaal kostendekkend te maken, met betrekking tot een nieuwe invulling.
Er ontstaat enige verwarring over hoe nu verder, wil de raad dhr. Koster tegemoet komen dan zou er vanavond een motie aangenomen moeten worden. Dhr. ter Heide geeft aan dat volgens hem het proces al in werking is gezet en dat het voor de mensen die de MFA hebben helpen reailiseren en bouwen erg  demotiverend is.
 
 
Punt 1: Basis Grootschalige Topografie.
Dit is een systeem dat in geheel Nederland gebruikt moet gaan worden en wat alles in kaart brengt wat onder en boven de grond zit, zoals leidingen, riolering, gebouwen. Op 1 januari 2016 moet dit klaar zijn.
Keus in het wel of niet doen is er niet, het wordt de gemeente opgelegd, in samenwerking met Opsterland en Weststellingwerf  (OWO) wordt deze klus geklaard.  
 
Punt 2: Jaarverslag Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, Jaarverslag gemeentelijk welstandsbeleid 2012.
VVD , D66, en de ChristenUnie dienen een amendement in om uit te treden uit deze commissie.
Dit amendement heeft een andere inhoud dan dat er in het raadsvoorstel staat, er ontstaan nu dus 2 bespreekpunten.
 1. Goedkeuring jaarverslag
 2. Inhoud amendement

Het amendement kan OoststellingwerfsBelang  nu nog niet steunen. Het uittreden kost veel geld en we weten niet wat de gevolgen zijn voor de wet- en regelgeving en voor het ambtelijk apparaat. In Heerenveen is gisteravond een voorstel ingediend dat voor ons ook wel acceptabel is, OoststellingwerfsBelang stelt voor om als gemeente  bij Heerenveen te gaan informeren.
Jaarverslag stemmen wij mee in.
Amendement niet, om bovenstaande reden.
In het voorstel staat een andere tekst dan in dit raadsbesluit, er wordt besloten om dit stuk + amendement terugtrekken en de volgende vergadering met een juiste tekst te komen.

Punt 3: Ontwikkeling Fryske Utfieringstsjinst en Omjouwing (ontwikkeling Friese uitvoeringsdiensten op het gebied van vergunningverlening.)

Dit is een gemeenschappelijke regeling en dat vindt OoststellingwerfsBelang zoals altijd met opgelegde regelingen erg vervelend.
Als (OWO) hebben we flink geprotesteerd, zelfs tot in Den Haag.
Er onder uit kunnen we niet, dus is er geen andere keuze dan er schoorvoetend mee in te stemmen.

Punt 4: Archiefjaarverslag 2012
Het college moet over de zorg van archiefbescheiden verantwoording afleggen aan de raad.
We hebben geen reden om het niet goed te keuren, dus gaan akkoord.

Punt 5: Motie Burgerparticipatie
Het college heeft een notite geschreven over wat ze zoal doen aan burgerparticipatie.
Wij vinden dat er best veel mogelijkheden zijn voor burgerparticipatie maar dat dat bij de inwoners niet altijd duidelijk is.
Vanaf nu willen we graag in de raadsvoorstellen vermeld hebben of- en wat er aan burgerparticipatie gedaan is.

De volgende punten op de agenda zijn zogenaamde hamerstukken. Dit betekent dat er niet meer over gesproken wordt omdat dit in de voorgaande commissies al gedaan is. Stemmen moet nog wel.

 Vervolgens dienen de VVD, ChristenUnie en OoststellinwerfsBelang een motie in met als onderwerp "Aanbestedingsbeleid".

De inhoud van de motie is:

Het college wordt verzocht om te onderzoeken of in het aanbestedingsbeleid de maatschappelijke component ook een selectiecreterium kan zijn waarbij bijvoorbeeld een grens gehanteerd kan worden van maximaal 5% van besteding , of een vast bedrag.

Deze mote is ontstaan naar aanleiding van een werkbezoek en bijeenkomsten die de raadsleden de afgelopen weken hebben bezocht en waar ook veel lokale ondernemers bij aanwezig waren.

Antwoord college: Het college wil best hier een onderzoek in doen en zegt dit eigenlijk al te doen.
Motie wordt overgenomen.
Niet alle partijen zijn voor deze motie maar omdat het college deze motie overneemt hoeft er niet gestemd te worden.

De vergadering wordt gesloten  om 21.15 uur